91-1779 SAYILI YÖNETMELİK

91-1779 SAYILI YÖNETMELİK

6136 SAYILI KANUNUN UYGULAMASINA İLİŞKİN 21/03/1991 TARİH VE 91/1779 KARAR SAYILI YÖNETMELİK(Resmi Gazete: 01/06/1991 tarih ve 20888 Sayı)

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
Madde 1- (Değişik: 02.12.1999 99/13749 1.Md) Bu Yönetmeliğin amacı, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında bulunan her türlü ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik, Kanun kapsamındaki silahlarla ilgili ruhsatların düzenlenmesini, yenilenmesini, gerektiğinde geri alınmasını veya iptalini, bağış, satış veya veraseten intikal yolu ile el değiştirmesini, ruhsata bağlanan silahların kayıt ve tescilini, bıçak ve diğer aletler ile benzerlerinin yapım, kullanım ve naklini, armağan, hatıra ve antika silahların neler olduğunu, silah ve mermi edinilmesini, silahların yurdumuza daimi ya da geçici olarak ithal edilmesini, trap-skeet atış alanı ile tabanca ve tüfek atış poligonu açılmasını ve bunların denetlenmesini, ateşli silahlar için tamir yeri açılmasını, yivli ve yivsiz av ve spor silahları ile aksamlarının ve bunlara ait mermilerinin yurda sokulması esaslarını, bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemlerini kapsar.

Tanımlar
Madde 2- Bu Yönetmelikte geçen;
a) KANUN : 10/07/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletlerler Hakkında Kanunu,
b) SİLAH: (Değişik: 02.12.1999 99/13749 2.Md) Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden, ruhsata tabi araç ve aletlerin tümünü,
c) ARMAĞAN SİLAH : (Değişik: 02.12.1999 99/13749 2.Md) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı tarafından veya yabancı ülkelerin devlet veya hükümet başkanları, hükümet üyeleri, genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları veya hükümetleri adına yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş başkanları tarafından armağan olarak verildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen tabancalar ile av veya sporda kullanılan her nevi ateşli, ateşsiz silahları ve bıçakları,
d) HATIRA SİLAH : Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Kanunda değişiklik yapan 22/11/1990 tarihli ve 3684 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre tespit edilen ateşli ve ateşsiz silahları,
e) ATEŞLİ SİLAH : (Değişik: 02.12.1999 99/13749 2.Md) Mermi çekirdeği veya saçma tabir edilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri, barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen silahları,
f) TABANCA : (Değişik:25/10/2000 2000/1550 1.Md) Tam otomatik olmamak şartıyla, namlu uzunluğu fişek yatağı hariç otuz santimetreyi ve tüm uzunluğu elli santimetreyi geçmeyen, dumanlı veya dumansız barut veya bu neviden bir patlayıcı ve itici güç ile gülle, mermi, saçma veya füze ile gaz ya da diğer nesneleri atabilen, belli bir çapta namluya uygun imal edilmiş ateşli silahları,
g) TAM OTOMATİK SİLAH : (Değişik:25/10/2000 2000/1550 1.Md) Tetik çekili tutulduğunda sürekli atış yapabilen ateşli yivli silahları,
h) YİVLİ AV TÜFEĞİ : (Değişik: 02.12.1999 99/13749 2.Md) Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç otuz santimetreden fazla, uzun menzilli ve delici güce sahip, sabit dipçikli, tam ve yarı otomatik atış yeteneği olmayan ve münhasıran avda veya atıcılıkta kullanılan ateşli- yivli silahları,
ı) SPOR VE NİŞAN TÜFEK VE TABANCALARI : (Değişik: 02.12.1999 99/13749 2.Md) Çapı ve diğer nitelikleri bakımından Uluslararası Atış Birliği (U.I.T) Tüzüğünde belirtilen, yarışmalarla uluslararası askeri yarışmalara katılmaya elverişli ve münhasıran spor amacıyla kullanılan yivli ve yivsiz tüfek ve tabancaları,
i) DİĞER SALDIRI VE SAVUNMA ALETLERİ : (b), (c), (d), (e),(f),(g),(h) ve (ı) bentlerinde sözü edilen ateşli ve ateşsiz silahlar dışında kalan bıçaklar ile özel olarak saldırı ve savunmada kullanılmak amacıyla yapılmış her türlü ateşli ve ateşsiz aletleri,
j) RUHSAT : (Değişik:25/10/2000 2000/1550 1.Md) Bu Yönetmeliğe göre verilecek silah taşıma ve bulundurma belgelerini, trap-skeet atış alanı ve poligon işletme izin belgelerini, silah tamir yeri açma izin belgelerini ve mermi satış izin belgelerini,
k) TAŞIMA RUHSATI : Ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgeyi,
l) BULUNDURMA RUHSATI : Ateşli silah bulundurmalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgeyi,
m) ANTİKA SİLAHLAR : Eskiden kalma, değerli, belli bir özelliği olan, benzerlerine az rastlanan ve artık imal edilmeyen ateşli, ateşsiz silah, bıçak ve kılıç gibi aletleri,
n) ZATİ DEMİRBAŞ TABANCA : (Değişik: 02.12.1999 99/13749 2.Md) Emniyet Genel Müdürlüğü’nce temin edilen ve Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerince bünyesindeki subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlara görevlerinde kullanılmak üzere, bedeli mukabili zati demirbaş olarak satılıp da emekli olduklarında kendilerine zati silah olarak ruhsata bağlanacak tabancaları,
o) KİMLİK KARTLARI VE SİLAH TAŞIMA İZNİ : Kuvvet Komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığınca ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca emekli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlar için verilen emekli kimlik kartları ile sahiplerinin silah taşıma yetkisini belirleyen silah taşıma izin belgesini,
ö) DEMİRBAŞ SİLAH : (Değişik: 02.12.1999 99/13749 2.Md) Bir kurum, kuruluş veya kişilere ait işyerleri için demirbaş olarak kaydı yapılan yarı otomatik tabanca sınıfı silahları,
p) BAKANLIK : İçişleri Bakanlığını,
r) GENEL MÜDÜRLÜK : Emniyet Genel Müdürlüğünü,
s) EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ : Emniyet Hizmetleri Sınıfı kadrosunda istihdam edilen stajyer polis memurundan Emniyet Genel Müdürüne kadar (bu rütbe dahil) her rütbedeki personeli,
ş) PERSONEL : Vali kadrosu ile Emniyet Genel Müdürü olarak atananlar dahil Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra kadrolarında istihdam edilen Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelini,
t) (Ek: 09.03.1999 tarih 99/12448 1.Md.)Genel Komutanlık: Jandarma Genel Komutanlığını
u) ULUSULARARASI KURULUŞ: (Ek: 02.12.1999 99/13749 2.Md) NATO, UNICEF, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler v.b kuruluşları, İfade eder.
ü)TÜRK SILAHLI KUVVETLERI PERSONELI: (Ek:25/10/2000 2000/1550 1.Md) Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında istihdam edilen subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman erbaş rütbesindeki personeli,
v) MÜSTAFİ ASKERİ PERSONEL: (Ek:25/10/2000 2000/1550 1.Md) Türk Silahlı Kuvvetlerinden, mecburi hizmeti tamamlayarak istifa etmek suretiyle ayrılan subay, astsubay, uzman jandarmalar ile en az on yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile ayrılan uzman erbaşları,

İKİNCİ BÖLÜM
Ruhsatlarla ilgili Esaslar
Ruhsatlar
Madde 3-(Değişik: 02.12.1999 99/13749 3.Md) Taşıma ve bulundurma ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerli olup, yenileme harcı alınmak şartıyla, her beş yılda bir yenilenir. Sürenin sona ermesinden bir ay önce tebligat için gerekli işlemler başlatılır. Zabıtaca doğrudan veya 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılacak yazılı tebligattan itibaren altı ay içinde ruhsatlarını mevcut durumlarına göre taşıma veya bulundurma ruhsatı olarak yeniletmeyenlerin o silaha ait ruhsatı iptal edilerek, bu Yönetmelik hükümlerine göre devri sağlanır. Bu şekilde ruhsatı iptal edilen silah, hiçbir şekilde aynı şahıs adına yeniden ruhsata bağlanamaz.
Yeni ruhsatın geçerlilik süresi, önceki ruhsata ait sürenin bittiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Süresi biten taşıma ruhsatı, yenisi verilinceye kadar bulundurma ruhsatı yerine geçerlidir.
Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Hükümet üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı müsteşarları, Savunma Sanayii Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı ve bu görevlerde asaleten bulunmuş olanların ruhsatlarında süre kaydı aranmaz.
Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentleri kapsamına giren ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen diğer kamu görevlilerinin silah taşıma ruhsatları, verildiği tarihten itibaren, görevin devamı süresince geçerlidir. Bu kişilerin ruhsata esas görev durumları beş yılda bir araştırılır.
Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi kapsamına giren emekli kamu görevlilerine verilen silah taşıma ve bulundurma ruhsatları ile bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen kamu görevlilerine verilen silah bulundurma ruhsatları süre kaydına tabi tutulmaz. Ancak, bu şahısların silah taşıma ve bulundurma şartlarını koruyup korumadıkları hususu her beş yılda bir araştırılır.
Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentleri kapsamına giren kişilerin taşıyacakları veya bulunduracakları ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler ile ruhsatlar harca tabi değildir.
Ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli ve yabancı menşeli mermiler için ayrıca ruhsat aranmaz. Ancak, yabancı menşeli mermilerin Kanuna uygun yollardan temin edildiğinin ispatı yetkililerce istenebilir.
(Değişik fıkra:25/10/2000 2000/1550 2.Md) Bu maddenin dört ve beşinci fıkralarında sayılanlardan, bildirim süresi olan beş yıl sonunda görev durumu belgelenemeyen kamu görevlileri ile silah taşıma ve bulundurma şartlarını taşıyıp taşımadıklarının denetlenmesi amacıyla emekli kamu görevlileri hakkında, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre tebligat yapılarak son durumlarının belgelenmesi istenir.

Bulundurma Ruhsatı Verilmesi
Madde 4-(Değişik: 02.12.1999 99/13749 4.Md) Silah ruhsatı almasına engel hali bulunmayan, yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir. Bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler, (EK-l)’ deki Silah Ruhsatı İstek Formu ile ikamet ettikleri il valiliğine müracaat ederler.
Bulundurma ruhsatı, meskende veya işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir.
Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil, zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakli, mahallin en büyük mülki amirinin vereceği (EK-2)’ deki Silah Nakil Belgesi ile mümkündür. Bu belgede belirtilen gün ve güzergah dışında silah, mesken veya işyeri dışına çıkarılamaz. Taşıt araçları işyeri veya mesken sayılmaz.
Bulundurma ruhsatlı silaha sahip kişiler, mesken veya işyerlerini daimi olarak değiştirmeleri halinde yeni adreslerini ruhsatı veren mülki amirliğe bildirerek silah nakil belgesi almak ve yeni adreslerinin kayıtlara geçirilmesini ve ruhsatına işlenmesini sağlamak zorundadırlar. Ruhsatlı silahın bulundurulacağı yeni adresin başka bir mülki sınır içinde olması halinde, silaha ait bulundurma dosyası yeni adresin bulunduğu mülki amirliğe nakledilir. Dosyanın nakledildiği mülki amirlikçe harç alınmaksızın yeniden bulundurma ruhsatı düzenlenir.

Taşıma Ruhsatı
Madde 5- Taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun, Kanunun Ek-1 inci maddesinde belirtilen yerler haricinde her yerde ve her zaman geçerlidir. Birden fazla ruhsatlı silaha sahip olanlardan durumları silah taşımaya uygun bulunanlara istekleri halinde mevcut silahlarının her biri için harç alınmak suretiyle ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilebilir.
Demirbaş silahların kurum ve kuruluşun silah taşımaya yetkili birden fazla personeli tarafından taşınması mümkündür.

Kamu Görevlilerine Verilecek Taşıma Ruhsatlarına İlişkin Esaslar
Madde 6- (Değişik : 30/01/1992-92/2635-1 Md.) Özel kanunlarına göre her yerde ve her zaman silah taşımalarına izin verilen kamu görevlilerinin edindikleri zati silahlarına, istekleri halinde ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilir, bu kişilerden ruhsat harcı alınmaz.
(Değişik: 02.12.1999 99/13749 5.Md) Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentleri kapsamında olup, kanuni sınırlar içinde her yerde ve her zaman silah taşıma yetkisine sahip bulunanların, mevzuata uygun olarak edindikleri zati silahları kimlik belgesine işlenir. Kimlik belgesinde silah kaydına ait kısım yok ise, zati silahları için harçsız silah taşıma ruhsatı düzenlenir. Üzerine silah kaydı yapılan kimlik belgeleri silah taşıma ruhsatı yerine geçer.

Can güvenliği nedeniyle silah taşıma ruhsatı verilmesi
Madde 7-(Değişik: 02.12.1999 99/13749 6.Md., 01.05.2002 2002/4158 Md.1)
İl valileri;
a) Yaptıkları iş, sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibarıyla can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklılık esasına göre ülkemizde çalışma ve ikamet izni sahibi yabancı uyruklu şahıslara,
b) Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalarına,
c) Bakanlığın muvafakatı alınmak şartıyla, 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için koruma altına alınanlara,
talepleri halinde silah taşıma ruhsatı verebilir. Ancak, (a) bendinde geçen şahısların can güvenliklerinin ciddi ve harici tehditlere maruz kalacağının kuvvetle muhtemel olup olmadığı hususu valiler tarafından takdir edilir.
Bu ruhsatlar, gerektiğinde veya veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde, geçerlilik süresine bakılmaksızın geri alınabilir.

Silah taşımalarına izin verilen kamu görevlileri(Değişik:25/10/2000 2000/1550 3.Md)
Madde 8-(Değişik fıkra:25/10/2000 2000/1550 3.Md) Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılanlar ile (3) numaralı beni uyarınca silah taşımalarına karar verilen kamu görevlileri;
a) (Değişik bent: 26.06.1997- 97/9510 3.Md )
1- Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve yasama organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlara,
2- Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevlilere,
3- Hakim, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlara,
4-Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevlilere.

b)(Değişik bent : 30/01/1992-92/2635-2 Md.) Zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisine haiz olanlardan;
1- Köy ve mahalle muhtarlarına (demirbaşa kayıtlı veya aldırılacak zati silahları için),
2- Açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun 1467 nci maddesindeki yetkileri bulunan gemi kaptanlarına ( bu görevlerin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

c) Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinde koruma, bakım ve onarım işlerinde çalışanlardan;
1- Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçilere (görev yerinin dışına çıkarmamak şartıyla, görev sırasında demirbaş silahlarını taşıyabilirler),
2- Elektrik enerjisi yüksek gerilim (enterkonnekte) hatlarının kontrol,bakım ve onarım işlerinde çalışanlara ( meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
3- PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün radyolink, telsiz, uydu, yer istasyonu, kuranportör, havai hat, santral, şantiye ve benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapım, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı, şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları ile çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
4- TRT Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman , başteknisyen, şef teknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
5- Genel Müdürlüğe ait röle istasyonlarında görevli başteknisyen, şef teknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza işlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen şef teknisyen ve teknisyenlere ( meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
6- Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan bankaların grup (toplu para) nakleden hizmetlilerine (grup nakli sırasında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
7- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hava limanı ve meydanlarının merkezlerinden uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-Rd/FAR gibi seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personele ( meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
(Değişik alt bent: 11/12/1992-92/3721-2 Md.)
8-14/06/1930 tarihli ve 1721 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile silah kullanmaya yetkili kılınan cezaevi birinci ve ikinci müdürlerine,
(Ek alt bentler : 11/12/1992-92/3721-2 Md.)
9- Adalet Bakanlığına bağlı taşradaki adliye binaları ve cezaevlerinin korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı şoförlerine (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),
10- İnfaz koruma baş memurları ile memurlarına (ceza ve tutukevleri dışında demirbaşa kayıtlı veya zati silahlarını taşıyabilirler),
11- Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan ve Bakanlıklarınca uygun görülen hizmet aracı şoförlerine ( görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),
12- (Mülga – 16/09/1994-94/5823-1.Md.)
13) (Ek: 02.12.1999 99/13749 7.Md) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Devlet Demir Yollarına ait trenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere gidiş ve gelişlerinde görev yapan makinist, trenşef ve gardfrenlere,
14) (Ek: 02.12.1999 99/13749 7.Md) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık Federasyonu atış malzemelerinin nakil, muhafaza ve dağıtımından sorumlu kadrolu personeline,

d) Paraya vazıülyed olanlardan;
(Değişik alt bent: 11/12/1992-92/3721-2.Md.)
1- 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre, Adalet Bakanlığınca atanan icra müdürleri ile icra müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı Kanunun 1 inci maddesine istinaden bu görevi ifa eden kişilere ( memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler),
2- Veznedarlara ( görevleri sırasında ve görev mahallinde demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
3- Tahsildarlara (bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

e) Özellik arzeden görev yapanlardan; (Değişik bent: 30/01/1992-92/2635-2 Md.)
(1,2,3 ve 4 Değişik: 02.12.1999 99/13749 7.Md)
1) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri veya bu görevde bulunmuş olan kamu personeline,
2) (Değişik:25/10/2000 2000/1550 3.Md) Sayıştay Başkan ve üyeleri, müsteşar, Başbakanlık ve Devlet bakanlıkları dahil bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların başkanları ile Müsteşar yardımcısı,Başbakan Başmüşaviri, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri ve bu görevlerde bulunmuş olanlara,
3) TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği özel kalem müdürlerine,
4) (Değişik:25/10/2000 2000/1550 3.Md, 01.05.2002 2002/4158 Md.2) Devlet Denetleme Kurulu ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar, müsteşarlıklar ve merkezi yönetim içinde yer alan diğer kamu kurumu ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu görevlileri ile Sayıştay başraportör, raportör, savcı, savcı yardımcısı, denetçi ve denetçi yardımcılarına,
5- (Değişik alt bent : 11/12/1992-92/3721-1 Md.) Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı kadrosunda çalışanlara,
(Değişik alt bentler : 30/01/1992-92/2635-2 Md.)
6- Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,
7- Karayolları bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve şube şeflerine (görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler),
(8,9,10,11 Ek : 26.06.1997- 97/9510 3.Md )
8-(Değişik: 01.05.2002 2002/4158 Md.2) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Türk Telekomünikasyon Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kamu İhale Kurulu, Tütün Tütün Mümülleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkan ve üyelerine,
9- Belediye başkanları ve il genel meclisi üyelerine,
10-Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personele ,
11- İçişleri Bakanlığı merkez kadrolarında görevli genel müdür yardımcıları, başkanlar ve daire başkanlarına.
12) (Ek: 02.12.1999 99/13749 7.Md) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla defterdar ve mal müdürlerine,
13) (Ek: 02.12.1999 99/13749 7.Md) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve il müdürleri ile aynı Genel Müdürlüğün bölge ve il müdürlüklerinde arazide kontrollük görevi yapan kadrolu teknik personele,
14- (Ek:15/04/2004 2004/7151 1.Md.) (Değişik: 13/12/2005 2005/9794 1.md) Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı bölge müdürleri, işletme müdürleri, tank çiftlikleri başteknisyenleri ve depo müdürlerine,
(Değişik fıkra : 30/01/1992-92/2635-2 md.)
Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilenler ile (e) bendinin (1),(2) ve (3) numaralı alt bentlerinde sayılanlardan ayrıca silah bulundurma yetkisine sahip olanlar, hiçbir işleme ve harca gerek kalmaksızın bu silahlarını taşıyabilirler.
(Değişik Fıkra: 02.12.1999 99/13749 7.Md)
Birinci fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (e) bendinin (9) numaralı alt bendinde belirtilen görevliler için, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun hükümlerine göre seçimle bu görevlere gelmiş olma şartı aranır.

Taşıma Ruhsatı Verilebilecek Diğer Meslek Mensupları,
Madde 9-(Değişik fıkra:25/10/2000 2000/1550 4.Md) Kanunun 7 nci mddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine istinaden valiler, aşağıda belirtilen kişilere, durumlarının bu Yönetmelik hükümlerinde aranan şartlara uygunluğunun tespit edilmesi halinde silah taşıma ruhsatı verebilir.
a) (Mülga:26.06.1997-97/9510 6.Md)
b) Yurdumuzda ikamet eden ve başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan dışişleri meslek mensubu olmayan ve bu görevi Dışişleri Bakanlığınca yazılı olarak teyid edilen Türk vatandaşlarına,
c) Sarı basın kartı sahibi basın mensuplarına,
d) (Değişik:25/10/2000 2000/1550 4.Md)Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılara, bunların ortaklık veya şirket olarak çalışmaları halinde, bu işlerden sorumlu ortaklardan en fazla ikisine,
(e ve f değişik: 02.12.1999 99/13749 8.Md)
e) 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük hükümlerine göre patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı bulunan işyeri sahipleri ile patlayıcı madde deposu sahiplerine, yivsiz av tüfeği imalathanesi sahiplerine, ruhsatlı silah tamirhanesi sahiplerine ve işyerinde ve iş başında demirbaş silahları taşımak şartı ile patlayıcı madde ve fer’ilerini taşıma işlerinde görevli güvenlik belgesi sahiplerine,
f) Bankaların genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda tanımı yapılmış şubelerin müdürlerine
g) Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlara,
h) (Değişik: 02.12.1999 99/13749 8.Md)Yıllık satış tutarı (cirosu) her yıl Bakanlıkça tespit edilecek miktara ulaşan gerçek kişi tacirlerle sermaye şirketlerinin ve Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına ,
ı) Bakanlıkça Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük tarım işletmesi sayılacak miktarda ve meskun yerlerden uzaktaki arazisini, devamlı olarak bizzat işleten toprak sahiplerine,
i) Bakanlıkça Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük sürü sahibi sayılacak miktarda hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeniyle yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan sürü sahiplerine,
j) (Değişik bentler: 11/12/1992-92/3721-3 Md.) Yapı , tesis, inşaat ve büyük onarım işleriyle fiilen ve bizzat uğraşan müteahhitlere ( ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye),
k) Akaryakıt satışı yapılan istasyonlarda fiilen ve bizzat bulunan sahiplerine (ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye),
l) Akaryakıt istasyonu sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlara (demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla),
m) Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıran, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden iş sahipleri, bekçi, veznedar ve mutemetlere ( ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye olmak üzere iş sahibi sayılanlar zati silahlarını her yerde ve her zaman; bekçi, veznedar ve mutemetler işyeri ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),
n) (Değişik: 02.12.1999 99/13749 8.Md) Şirket veya ortaklık söz konusu ise yönetimden sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye verilmek kaydıyla atış poligonu sahiplerine ve demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla atış poligonlarını korumakla görevli bekçilere,
o) 25/04/1973 tarihli ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanununun 8 inci maddesine göre tescil edilmiş olup, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmaz eski eserlerin, anıtların korunmasıyla görevli, sigorta primleri ödenen bekçilere (işyerinde ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),
ö) Meskun yerler dışında en az 100 adet fenni arılı kovan ile gezginci olarak bilfiil arıcılık yapan yetiştiricilere,
p) 09/05/1955 tarihli ve 6551 sayılı Kanun hükümlerine göre izin alınarak tesis edilen patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçilere (demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında taşıyabilirler),
(Değişik bentler : 11/12/1992-92/3721-3 Md.)
r) (Değişik:25/10/2000 2000/1550 4.Md) Daha önce valilik yapmış olanlar ile bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmış Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil diğer görevlilerden; adli ve idari yargı hakim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlardan; Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil Kadrolar ile M.İ.T hizmetlerinde çalışmış olanlardan asli memur statüsünü kazanmış olup ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteğiyle kurumlarından ayrılanlara,
s) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından faaliyet izni almış ve dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden sorumlu ortaklarından en fazla iki kişiye ,( Şirketin şubesi varsa şirket tarafından yetkili kılınmış fiilen ve bizzat ilgili şubede görev yapan bir kişiye),
( Ek bentler: 11/12/1992-92/3721-3 Md.)
ş) Barolara kayıtlı bulunan avukatlara, 1512 sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre noterlik hizmetlerini yürüten noterlere,
(t,u ve ü Değişik: 02.12.1999 99/13749 8.Md)
t) (Değişik: 01.05.2002 2002/4158 Md.3) Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ziraat odaları ve ticaret borsaları yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyelerine,
u) Yapılan soruşturma sonucu görevlerine son verilmiş olduğu anlaşılanlar hariç, en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlara,
ü) Kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler hariç, en az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlara,
(Ek fıkra: 02.12.1999 99/13749 8.Md)
Birinci fıkranın (u) ve (ü) bentlerinde belirtilenler için, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun hükümlerine göre seçilmiş ve bu görevlerde bulunmuş olma şartı aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Taşıma Ruhsatı Verilebilecek Emekli Kamu Görevlileri, Silah Ruhsatı İçin İstenecek Belgeler ve Ruhsat Verilmesini Engelleyen Haller

Emekli Kamu Görevlileri
Madde 10- Kanunun 7 nci maddesinin (4) numaralı bendinin (A) ve (B) alt bentlerinde sayılan haller dışında emekli olan kamu görevlilerinden;
a) (Değişik bent : 30/01/1992-92/2635-4 Md.) Vali, vali yardımcısı, kaymakam ve bucak müdürleri ile mülkiye müfettişi, daire başkanı veya şube müdürü gibi Mülki İdare Amirliği hizmetleri sınıfına dahil görevlilere,
b) Hakim ve savcılar ile Sayıştay Başkan ve üyelerine,
c) (Değişik bent : 11/12/1992-92/3721-4 Md.) Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, birinci müsteşar, müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçüncü katip, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsoloslara,
d) Mülga: (25/10/2000 2000/1550 Md.14)
e) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile M.İ.T. hizmetleri mensuplarına ( Ek 28/01/1994-94/5297-2 Md.) (Bunlar kurumlarıyla ilişkilerinin kesilmesi sırasında zati tabancalarına ait özellikleri emekli kimlik kartlarına işletmek suretiyle taşıyabilirler. Bu kimlik kartları silah taşıma ruhsatı yerine geçer.),
f) Çarşı ve mahalle bekçilerine,
g) 31/08/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunun 77 nci maddesi gereğince görevdeyken demirbaş silahını taşıyan orman muhafaza memurları ve orman bölge şeflerine, (bunlar emekli olduklarında satın alacakları zati silahlarını veya kanuni yoldan edindikleri şahsi silahlarını taşıyabilirler),
h) (f) bendi hariç diğer bentlerde sayılanlardan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapan 2898 sayılı Kanuna göre emekli olanlara,
ı)(Ek:26.06.1997-97/9510 4.Md) Özel kanunlarına göre demirbaş silah taşıma yetkisi bulunan Gümrük Muhafaza Teşkilatı amir ve memurlarına,
İkamet ettikleri yer valiliğine müracaatları halinde, mevcut veya alacakları zati silahları için taşıma ruhsatı verilir.
Bu maddede öngörülenlerden (Ek-1) de gösterilen Silah Ruhsatı İstek Formuna ilave olarak durumlarını belirtir kurum yazısı istenir.

Emekli Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli (Değişik:25/10/2000 2000/1550 5.Md)
Madde 11-(Değişik:25/10/2000 2000/1550 5.Md) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tart veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50 nci maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durumları sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler hariç olmak üzere, emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa etmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subay, astsubay ve uzman jandarmalar ile en az on yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan uzman erbaşlara silah taşıma ve bulundurma izni, bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıklarınca, Jandarma personeli için Jandarma Genel Komutanlığınca, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli için Sahil Güvenlik Komutanlığınca verilir.
Kanunen silah almaya ve taşımaya yetkili olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli emekli olarak ayrılmaları halinde, ilişiklerini keserken şahsi tabancalarını emekli kimlik kartlarına işletebilirler.
Emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için mensup olduğu kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı şahsi tabanca envanterinde, o şahıs için kayıtlı bulunan tabanca veya tabancalardan, antika silahlar için bulundurma belgesi diğer tabancalar için taşıma belgesi düzenler ve onaylar. Taşıma ve bulundurma müsaadesi süresizdir. Ancak, emekli ve müstafi personelin durumları ilgili komutanlıkça beş yılda bir araştırılır.
Emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kimlik kartlarında bulunacak silaha ait bilgiler ilgiliye silahını taşıma veya bulundurma müsaadesi verir.
Kuvvet komutanlıkları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, yukarıda belirtilen esaslar dahilinde verdikleri taşıma ve bulundurma müsaadelerini, düzenleyecekleri listelerle Jandarma Genel Komutanlığına bildirirler.

Emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden istenecek belgeler (Değişik:25/10/2000 2000/1550 6.Md)
Madde 12-(Değişik:25/10/2000 2000/1550 6.Md) Emekli veya müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli;
a) 2 adet kimlik kartı fotokopisi,
b) İkametgah belgesi,
c) Adli Sicil sabıka kayıt belgesi,
d) Garnizon tabibi, yoksa hükümet tabibinden alacakları silah taşımalarına engel hali bulunmadığını belgeleyen doktor raporu,
e) Son üç ay içinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğrafı,
ekleyecekleri bir dilekçe ile bağlı bulundukları kuvvet komutanlıklarına; jandarma personeli Jandarma Genel Komutanlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli Sahil Güvenlik Komutanlığına müracaat ederler.
Mensup oldukları Kuvvet Komutanlıklarınca, silah taşıma veya bulundurma için gerekli şartları taşımaları kaydıyla izin belgesi verilen personel, askeri kimlik kartı fotokopisi ve üç adet fotoğraf ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığına müracaat etmeleri halinde, kendilerine (Ek-4)’te yer alan Silah Satın Alma Yetki Belgesi verilir.
Daha önce zati silahı bulunduğu halde bu silahı mahkeme kararı ile müsadere edilen veya silah satın almaya engel hali bulunan emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personeline silah satın alma izni verilmez. Bu kişilerin sahip olduğu diğer silah ruhsatları da iptal edilerek, bu silahların altı ay içerisinde silah satın almaya hak kazanmış kişilere devri sağlanır. Bu süre içerisinde devri sağlanamayan silahlar, ilgili kanunlara göre işlem yapılmak üzere adli makamlara intikal ettirilir.
Bu madde hükmüne göre tabanca satın alan emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hakkında 11 inci madde hükmüne göre işlem yapılır.

Mermi Sağlanması
Madde 13 -(Değişik:25/10/2000 2000/1550 7.Md) Silah taşıma ve bulundurma yetkisini haiz emekli ve müstafi Türk silahlı Kuvvetleri personeli, silahları için mermi satın almak istemeleri halinde, bulundukları yerin askerlik şubesi başkanlığına müracaat ederek izin almak zorundadırlar. Bunların, mermi ihtiyaçları, satış yetkisi verilen kamu kurumunun satış mağazalarından veya bu kurum mamüllerini satan ruhsatlı başbayii veya bayilerden karşılanır. Hak sahiplerinin satış yapan müesseselere bizzat başvurmaları ve taşıma veya bulundurma yetkisini belgeleyen kimlik kartlarını ve belgelerini ibraz etmeleri zorunludur.

Silahların Kayıt ve Tescili
Madde 14-(Değişik fıkra:25/10/2000 2000/1550 8.Md) Bu Yönetmelik hükümlerine göre kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından silah taşıma veya bulundurma izni verilen Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin silahlarına ait bilgiler kimlik kartlarına işlenir. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli emekli ve müstafilerine ait taşıma veya bulundurma izni verilen silahlar ile sahiplerinin kimlikleri bir cetvele kaydedilerek Ocak ve Haziran aylarında Genel Komutanlığa bildirilir. Ayrıca bu bilgilerin Bakanlık Genel Bilgi Toplama Başkanlığı kayıtlarına geçmesi sağlanır.
Bu şekilde kayıtlara geçen bilgiler, silah sahiplerinin bu silahları devir veya satışlarında ya da silahların miras yoluyla intikalinde veya zayi olması halinde zabıtaca yapılacak araştırmalara esas teşkil eder.

Silah Ruhsatı İçin İstenecek Belgeler
Madde 15- (Değişik: 02.12.1999 99/13749 9.Md) Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almak isteyenlerden, silah taşımalarında veya bulundurmalarında psikolojik, nörolojik veya fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair doktor raporu ve adli sicil belgesi ile Bakanlıkça belirlenen diğer belgeler istenir.

Silah Ruhsatı Verilmesini Engelleyen Haller.
Madde 16-(Değişik fıkra:25/10/2000 2000/1550 9.Md) Kanunun 7 nci maddesinin (1) numaralı bendinde sayılanlar hariç aşağıda belirtilen hallerden birine giren kimselere hiçbir şekilde ateşli silah ve mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez, verilmiş ruhsatlar iptal edilir. (“Kanunun 7 nci maddesinin (1) numaralı bendinde sayılanlar hariç” ibaresi Danıştay 10 uncu Dairesinin 19/10/2004 tarih ve 2001/279-2004/6730 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.)
a) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,
b) (Değişik:25/10/2000 2000/1550 9.Md)Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar,
c)Haklarında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,
d)Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,
e) (Değişik: 01.05.2002 2002/4158 Md.4) Taksirle veya basın yoluyla işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
f)Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arzetme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,
g)Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler,
h)Kanunun 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar, (İptal: Danıştay 10. Daire 27/3/2003 tarih ve 2001/2044 esas ve 2003/1135 karar sayılıSK.)
ı)Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
i)Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,
j)Kanunun Ek 1 inci maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak yerlerde silah taşıyanlar,
k)Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar,
l) (Değişik:25/10/2000 2000/1550 9.Md) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tart veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı kanunun 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler veya sicilen ya da 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler,
m)Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,
n)Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,
o)21 yaşını bitirmemiş olanlar.
ö) (Ek: 02.12.1999 99/13749 10.Md) 6831 sayılı Orman Kanununa muhalefet suçundan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,
(Değişik: 02.12.1999 99/13749 10.Md) Yukarıdaki fıkranın (a),(b),(c), (d),(e),(f),(g),(h),(ı),(i) ve (ö) bentleri kapsamına girenler, affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalksa ya da mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile kendilerine hiçbir surette ateşli silahlarla mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez. Bu fıkra hükmü 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi hükümlerine göre suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlara uygulanmaz.
Birinci fıkranın (j) bendi kapsamına girenlerin silah taşıma ruhsatları bulundurmaya çevrilir ve kendilerine bir daha taşıma ruhsatı verilmez.
(Ek fıkra: 02.12.1999 99/13749 10.Md) Bu madde kapsamında sayılan fiillerden dolayı yargılanması devam eden şahısların ruhsat verilme ve yenileme işlemleri, yargı kararı kesinleşinceye kadar durdurulur.Yargılama sonucuna kadar silah ilgili birimce emanete alınır.
Bu madde de belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir.
Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar paraya çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı ceza esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taşıma ve Bulundurma Hakkının Kaybı, Vefat, Gümrüğe
Terk edilen Silahlar ve Geçersiz Sayılacak Belgeler

Taşıma ve Bulundurma Hakkının Kaybı
Madde 17-(Değişik: 02.12.1999 99/13749 11.Md) Taşıma veya bulundurma ruhsatı verilen kişilerden sonradan 16 ncı maddede belirtilen hallerden birine girmesi nedeniyle silah taşıma ve bulundurma şartlarını kaybedenlerin, yeni ruhsat talepleri kabul edilmeyeceği gibi, mevcut silah ruhsatları iptal edilerek, silahlar zapt edilir. Bu silahların, zapt edildiği tarihten itibaren altı ay içinde silah sahibinin isteği dikkate alınarak, silah satın almaya hak kazanmış kişilere devri sağlanır. Bu süre içinde devri sağlanamayan silahlar ilgili kanunlara göre işlem yapılmak üzere adli makamlara intikal ettirilir.
Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre ruhsatı iptal edilen silahlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Vefat Halinde Yapılacak İşlemler
Madde 18- Taşıma ya da bulundurma ruhsatı verilen kişilerin vefatı halinde, bu kişilere ait silahın, mirasçılarının tümünün muvafakatı ile aralarından birine, kanuni bir engel yok ise devri sağlanır. Mirasçıların aralarında anlaşamamaları halinde, vali, bu hususta verilecek yargı kararına kadar geçerli olmak üzere silahı mirasçılardan birinin adına geçici olarak ruhsata bağlayabilir.

Gümrüğe Terk edilen Silahlar
Madde 19- 19/07/1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununa uygun olarak gümrüğe terkedilmiş bulunan silahlar ile bunların aksam ve parçalarından hangilerinin ne şekilde ve kimlere satılabileceği Bakanlıkça tayin edilir.

Geçersiz Sayılacak Belge ve Kayıtlar
Madde 20- Ruhsatın yenilenmesi, kayıt ve tescili yahut kimliğe işlenmesi gibi muameleler yapılırken belge düzenleyen ve kayıt tesis eden yetkililerce silahların nitelikleri ve numaralarının kontrol edilmesi zorunludur.
İnceleme ve denetleme veya ruhsatın yenilenmesi, kayıt ve tescili yahut kimliğe işlenmesi gibi muameleler sırasında silahın veya düzenlenen ruhsatın ya da tesis edilen kayıt ve işlemlerin mevzuata aykırılığının tespit edilmesi halinde, mevzuata aykırı olarak düzenlenen ruhsat veya tesis edilen kayıt ve işlem, Bakanlıkça geçersiz sayılır.Bakanlığın durumu ilgili valiliğe bildirmesi üzerine, silah ve ilgilisi hakkında valilikçe konunun özelliğine göre gerekli işlem yapılır. Bu işlemler yapılırken, gerekli görüldüğünde, söz konusu silah için ekspertiz raporu aldırılabilir.
(Değişik: 09.03.1999- 99/12448 3.Md.) İllerde ruhsat işlemleriyle ilgili olarak meydana gelecek ihtilaf ve tereddütler Genel Müdürlüğün ve Genel Komutanlığın görüşleri alınmak suretiyle Bakanlıkça çözümlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ruhsatlı Silahların Devri ile Silah ve Mermi Satın Alınması
Ruhsatlı Silahların Devri
Madde 21- Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a),(b) ve (c) bendi kapsamındaki silahlar hariç olmak üzere, taşıma veya bulundurma ruhsatlı silaha sahip olanlar, ruhsatlarında nitelikleri yazılı silahlarını bu Yönetmelik hükümlerine göre silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilebilecek olan kişilere satış veya hibe yoluyla devredebilir ya da Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Genel Müdürlüğe hibe edebilirler.
(Ek fıkra: 02.12.1999 99/13749 12.Md) Ruhsatlı silahların başka bir şahsa devrinin yapılabilmesi için devir almak isteyenin silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almasında herhangi bir engel halinin bulunmadığının tespit edilmiş olması gerekir. Silah devrini öngören sözleşme noterce düzenlenir. Silah ve mermiler, ruhsat düzenlenmeden devredilen şahsa teslim edilemez.
Silah satın alma, kayıt ve tescil
Madde 22-(Değişik fıkra:25/10/2000 2000/1550 10.Md) Taşımak veya bulundurmak amacıyla silah satın almak isteyenler ikamet ettikleri ilin valiliğine, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve emeklileri ile müstafi personel mensup olduğu kuvvet komutanlığından, Jandarma personeli Genel Komutanlıktan, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli Sahil Güvenlik Komutanlığından alacakları izin belgesi ile birlikte Genel Komutanlığa müracaatları halinde, silah taşımak ve bulundurmak için gerekli şartları taşımaları kaydıyla, kendilerine silah ve bu silaha ait mermileri satın almak üzere (Ek-4)’teki Silah Satın Alma Yetki Belgesi verilir. İki nüsha olarak düzenlenen bu belgenin bir nüshası silah satışı yapacak kamu kuruluşuna gönderilir. Diğer nüshası ise ildeki veya Genel Komutanlıktaki dosyasında saklanır. Bu belgenin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldır. Bu belge ile bizzat belge sahibi tarafından silah satış yetkisi olan kamu kuruluşundan silah ve bu silaha ait mermiler satın alınır. Ancak, Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile (e) bendinin (1), (2) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan kişiler, noterce düzenlenen vekaletname, Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli ise Tugay, Müstakil Alay, İl Jandarma Komutanlığı muadili Birlik Komutanlıkları, Karargah ve Kurum Amirlerinin vereceği fotoğraflı yetki belgesi ile aynı bent ve alt bentlerde sayılan kamu görevlilerine silah ve mermilerini satın aldırabilirler. Satın alınan bu silah ve mermilere ait fatura silahın Menşei Belgesi olup, düzenlendiği tarihten itibaren altmış gün süre ile geçerlidir. Silah Satın Alma Yetki Belgesinde ve faturada ruhsat için müracaat süresi belirtilir ve bu ibare tebligat yerine de geçer. Silah sahibi, bu süre içinde silahı ile birlikte ruhsat işlemleri yapan birime müracaat etmek zorundadır. Faturada yazılı silaha ait bilgiler, silah da incelenmek suretiyle, ruhsatına aynen işlenir. Belirtilen sürede müracaat etmeyenler hakkında adli işlem yapılır.
Yukarda belirtilen usul dışında kanunen müsaade edilmiş zoralım, standart dışı vb. silahları mevzuata uygun olarak edinen kişiler hakkında da birinci fıkrada belirtilen hükümler uygulanır.
Valiliklerce, yetkili kuruluştan satın alınan ve devri yapılan, silah ve mermilerle ruhsatı iptal edilen ve müracaatları kabul edilmeyen kişilere ait bilgiler (Ek-3)’teki Bilgisayar Silah Kayıt Formuna işlenerek merkezi bilgisayar sistemine kayıt edilir. Bu şekilde kayıtlara geçen bilgiler, silah sahiplerinin söz konusu silahları devir veya satışlarında, kanuni mirasçılara intikalinde veya zayi olması halinde zabıtaca yapılacak araştırmalara esas teşkil eder.
Bu Yönetmelik hükümlerine göre satışı yapılan yerli veya yabancı menşeli silahların kimlere ve hangi tarihte satıldığı, satışı yapan kuruluşlarca (EK-7)’deki Silah Kayıt Cetveline işlenerek on beş günlük dönemler halinde silah satın alma yetki belgesinin düzenlendiği mülki amirliğe veya Genel Komutanlığa bildirilir. İstenildiğinde bu bilgiler Bakanlığa da bildirilir.
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Kanunun 10 uncu maddesine istinaden satış yaptığı zoralım silahlar ve bu silahları satın alan kişilerle ilgili bilgileri Milli Savunma Bakanlığı’na bildirir. Bunlardan askeri personel olanları Genel Komutanlığa, diğer kamu görevlilerini görev yaptığı il valiliğine ayrıca bildirir.
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli ile emeklilerinin silah ruhsat işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerince yerine getirilir.

Madde 23-(Mülga: 02.12.1999- 99/13749 26.Md)

Satın Alınabilecek Silah ve Mermi Miktarı
Madde 24-(Değişik: 02.12.1999 99/13749 14.Md, )
(Değişik fıkra: 01.05.2002 2002/4158 Md.5) Valilerce, taşıma veya bulundurma amacıyla ruhsata bağlanmak üzere silah satın alma izni verilen gerçek kişilerle kurum, kuruluş veya işyeri demirbaşına kayıt edilecek her silah için, yıllık en fazla ikiyüz adet mermi satın alınabilir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası grup nakli görevlileri ile kurum ve kuruluşların silah taşıması uygun görülen personeli için satın alınacak tabanca ve mermi miktarı Bakanlıkça tespit olunur.
Silah taşıma veya bulundurma ruhsatına sahip olanların mermi ihtiyaçları, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu’ndan veya usulüne uygun olarak yurt dışından ithal edilmek suretiyle karşılanır.
(Değişik fıkra: 01.05.2002 2002/4158 Md.5) İhtiyaç sahiplerinin valiliklere yapacakları başvuru üzerine, taşıma veya bulundurma ruhsatlı silahlar için her yıl en fazla ikiyüz adet mermi satın alma izni verilir.
Yurt dışından ithal edilen mermilerin satışı aşağıdaki şekilde yapılır.
a) (Değişik bent: 01.05.2002 2002/4158 Md.5) Yetki verilen kamu kurum ve kuruluşa bağlı baş bayii ve bayiiler, ithal edilen mermileri, taşıma veya bulundurma ruhsatlı silahlar için her yıl en fazla ikiyüz adet olmak üzere satabilirler.
b) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulan ve işletme izni verilen atış alanı veya atış poligonu sahipleri, işletmelerinin mermi ihtiyaçlarını, 65 inci maddeye göre tespit edilen miktarlarla sınırlı olmak üzere, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen veya Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından ithal edilen veya bir kamu kuruluşuna ithal ettirilen mermilerden karşılarlar.
Mermi satın alma izni için (Ek-14 )’teki Mermi Satın Alma Belgesi düzenlenir. Hak sahipleri, mermi satışı yapan müesseselere bizzat başvurmak ve taşıma veya bulundurma yetkisini belgeleyen kimlik kartlarını ve belgelerini ibraz etmek zorundadırlar.
Yetkili kamu kuruluşu adına satış yapan yetkili satıcılar, sattıkları mermi miktarını ve kimlere sattıklarını aylık listeler halinde bağlı oldukları il valiliklerine bildirmek zorundadır. Usulüne uygun şekilde mermi satışı yapmadığı tespit edilen yetkili satıcıların ruhsatları iptal edilir ve bunlara bir daha ruhsat verilmez.
Madde 25-(Mülga: 02.12.1999 99/13749 26.Md)

ALTINCI BÖLÜM
Silah ve Mermilerin İthali ve Satışı
Tespit İşlemi
Madde 26- Kanunen yurda girmesinde sakınca bulunmayan silah ve mermilerden hangilerinin ithal edileceği, Bakanlığın görüşü de alınmak suretiyle Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından belirlenir.
Bakanlık, konuyla ilgili uluslararası antlaşmalar ile ülkenin genel güvenliğini dikkate alarak, yurda ithal edilecek silah ve mermilere cins ve miktar bakımından sınırlama koyabilir.
Hangi çeşit silah ve mermi ithal edileceğinin tespitinde, varsa yurt içi üretim de dikkate alınır.

İthal Yetkisi
Madde 27- Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 26 ıncı maddeye göre belirlenecek silah ve mermilerinin ithalini bizzat yapabileceği gibi, başka bir kamu kuruluşu eliyle de gerçekleştirebilir.
İthalatın başka bir kamu kuruluşu aracılığıyla yaptırılması halinde , hangi silah ve mermilerin ithal edileceği, ithal edilecek miktar ile ithalata ilişkin diğer hususlar Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ithalatı gerçekleştirecek kuruluşlar arasında düzenlenecek olan protokolle tespit edilir.

İthal İzni
Madde 28- (Değişik: 02.12.1999 99/13749 15.Md) İthal izni talebi, ithalatın doğrudan Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirileceği hallerde bu Müsteşarlıkça, başka kamu kuruluşları, eliyle gerçekleştirildiği hallerde ise, bu kurum ve kuruluşlarca Dış Ticaret Müsteşarlığına yapılır.
İthalatın başka kamu kuruluşları eliyle gerçekleştirildiği hallerde, izin talebine, 27 inci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen protokol de eklenir.
Bu maddeye göre yapılan müracaatlarda, yürürlükteki ithalat rejimi çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığınca gerekli ithal izni verilir.
(Ek: 02.12.1999 99/13749 15.Md) Ancak, birden fazla namlusu veya mekanizma sürgüsü olan silahlara ithal izni verilmez. Daha önce bu şekilde ruhsata bağlanan silahlar, sadece tek namlu ve sürgü ile kayıt ve tescil edilerek ruhsatnamesi değiştirilir ve silahın diğer parçaları MKE Kurumu Genel Müdürlüğü’ne teslim edilir.

Kayıt
Madde 29- İthal edilen silah ve mermiler, bunları satan kamu kuruluşunca (Ek-5)’deki İthal Silah Kayıt Defterine kaydedilir.

Satış Bedelinin Tespiti
Madde 30- İthal edilen silah ve mermilerin satış bedeli Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından belirlenir. Bu silah ve mermilerin söz konusu Müsteşarlık tarafından yetkilendiren kamu kuruluşlarınca Müsteşarlık adına ithal edilmesi ve/veya satılması halinde, ithalatı gerçekleştiren ve/veya satışı yapan kurum ve kuruluşa Savunma Sanayii Müsteşarlığınca öngörülecek miktarda komisyon ödenir.
Bu satışlarda kesilecek fatura, silah ve mermilerin menşe belgesi sayılır.

Satış
Madde 31- İthal edilen silah ve mermiler, kanunen taşıma veya bulundurmaya hak kazanmış olan isteklilere Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yetki verilmiş bulunan kuruluşlar eliyle satılır.
Bu silahlar ve mermiler satışı yapacak kuruluşa bir protokol ile devredilir.
Halen demirbaş silaha sahip olan kişiler ile silah taşıma ve bulundurma ruhsatına sahip olanlar, bu yolla ithal edilen silahtan da satın alabilirler.
Madde 32-(Mülga: 02.12.1999 99/13749 26.Md)

Satıştan Sağlanan Gelirin Dağıtımı
Madde 33- (Değişik:25/10/2000 2000/1550 11.Md) Silah ve mermilerin satışından elde edilen net hasılatın kanunlarla diğer fonlara yapılan kesintilerden artan kısmın %80’i Savunma Sanayii Destekleme Fonuna, %20’si de polis ve jandarma teşkilatlarınca düzenlenen Silah Satın Alma Yetki Belge sayısı esas alınarak tespit edilecek miktarlara göre; Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ile Jandarma Asayiş Vakfı arasında paylaştırılarak verilir.

Madde 34-(Mülga: 02.12.1999 99/13749 26.Md)

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce Yapılacak İthalat
Madde 35- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce demirbaşa kayıtlı sırf sporda kullanılan silahlar ile bu silahlara ait fişek ve mermilerin ithali Bakanlığın iznine tabidir.
Geçici ithal
Madde 36- (Değişik: 02.12.1999 99/13749 16.Md)Ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerle konsolosluklarda ve uluslararası kuruluş temsilciliklerindeki görevli kişilerden, tek bir silaha ve bu silahın mermilerine mahsus olmak üzere:
a)Diplomatik ajan, konsolosluk memuru ve uluslararası kuruluş temsilciliklerindeki görevlilere veya bunlara eşit statüdeki kişilere, Dışişleri Bakanlığınca belirlenmesi ve karşılıklı olması şartıyla,
b)Bu temsilciliklerde görevli olup, (a) bendinde belirtilenlerin dışındaki kişilerden Türk vatandaşı olmayanlara, gerek görülmesi halinde çalıştıkları temsilciliğin talebi ve Dışişleri Bakanlığı’nın teklifi üzerine, Bakanlıkça uygun görülenlere karşılıklı olması şartıyla,
ateşli silah ve bunların mermilerini yurda getirme izni verilebilir.
Türkiye’deki yabancı temsilciliklerde görevli Türk vatandaşlarına Dışişleri Bakanlığı’nın önerisi üzerine temsilcilik demirbaşına kayıtlı veya bulundurma ruhsatlı bir adet silahları için temsilciliklerdeki görevleri süresince geçerli olmak üzere silah taşıma ruhsatı düzenlenebilir.
Birinci fıkranın (a) bendinde sayılan kişilere, zaruret görülen durumlarda, Dışişleri Bakanlığı’nın önerisi ve Bakanlığın onayı ile karşılıklılık şartı aranmaksızın silah ithal izni verilebilir. Bu şekilde silah ithal edecek kişiler çalıştıkları temsilcilik kanalıyla Dışişleri Bakanlığı’na başvurarak, adı ve soyadı, görev ve unvanı, pasaport tarih ve numarasını, ithal edeceği silahın marka, model, çap ve seri numarasını bildirirler.
Bu bildirim Dışişleri Bakanlığı’nca incelendikten sonra Bakanlığa intikal ettirilir.Silah ve buna ait mermilerin yurda sokulması için Bakanlıkça (Ek-8)’deki Geçici Silah ve Mermi İçin Giriş ve Menşei Belgesi düzenlenir. Bu belgenin bir nüshası Dışişleri Bakanlığına, bir nüshası da gerekli belge düzenlenmek üzere kişinin görevli bulunduğu yer valiliğine gönderilir. Bu maddeye göre belge alan kişiler belgede yazılı olan tek bir silahı ve bu silaha ait en fazla 200 adet mermiyi yurda sokabilirler.
Bu madde uyarınca ithal edilen silahların, sahiplerinin görevinin bitiminde ihraç edilmesi zorunludur. Bu silahların kaybedilmesi halinde, ilgilinin ikinci bir silahı yurda sokmasına ve ülkemizde taşımasına izin verilmez.

Temsilciliklerin demirbaş silah ithali ve koruma görevlileri
Madde 37- (Değişik: 02.12.1999 99/13749 17.Md) Ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerle konsoloslukların ve uluslararası kuruluş temsilciliklerinin silah ve her silah için 200 adet mermi ithal etmeleri, karşılıklılık esasına ve Dışişleri Bakanlığı’nın uygun görmesine bağlıdır. Bu silahlar 36 ncı maddede belirtilen usulle ithal edilir ve demirbaş olarak ruhsata bağlanır. Temsilciliklerde görevli kişilerin demirbaş silahı mevcutsa zati silah edinmelerine müsaade edilmez. Aynı şekilde, zati silah ithal edenlerin de demirbaş silah edinmeleri mümkün değildir. Silahın kaybedilmesi halinde 36 ncı maddenin son fıkrası hükümleri uygulanır.
Yurt dışından ülkemize resmi veya özel ziyaret amacıyla gelen heyet veya kişilerin korunmasıyla görevli silahlı güvenlik görevlilerinin, yurda giriş, yurt içinde gidilecek yerler ve çıkış işlemleri, karşılıklılık ilkesi de gözetilerek Dışişleri Bakanlığı ve Bakanlığın koordinesi neticesi ilgili valilik ve gümrük müdürlüklerine verilecek talimata göre yapılır.

Madde 38-(Mülga: 02.12.1999 99/13749 26.Md)

Madde 39- (Mülga: 02.12.1999 99/13749 26.Md)

Özel ferdi ithal
Madde 40- (Değişik: 02.12.1999 99/13749 18.Md) Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek bir silaha mahsus olmak üzere; dış temsilciliklerimizde elçi sınıfından olanlar ile konsolosların, yurt dışına daimi görevle gönderilen subaylarla dış temsilciliklerimizin güvenlikleri ile görevli Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli ve diğer güvenlik görevlilerinin kesin dönüşlerinde beraberlerinde veya kesin dönüş tarihinden itibaren en fazla altı ay içinde getirecekleri tabanca veya yivli av tüfeği ve bu silahlara ait en fazla 200 adet merminin yurda sokulmasına izin verilir.
Bu kişilerden, kesin dönüşleri sırasında beraberlerinde silah getirmek isteyenlerin, kesin dönüş belgesini, silahın nereden temin edildiğini ve kıymetini belirten belge ve tercümesini ve nüfus cüzdanı örneğini ekleyecekleri ve adını, soyadını, memuriyet unvanını, sicil numarasını, pasaport tarih ve numarasını, iş ve ikametgah adresini belirten bir dilekçe ile Bakanlığa başvurmaları gerekir. Bakanlıkça gerek görülmesi halinde araştırma yapıldıktan ve lüzumlu bilgiler kayıtlara geçirildikten sonra silahın özelliklerini ve mermi miktarını belirten üç nüsha (Ek-9)’daki Silah İthal ve Menşei Belgesi düzenlenir. Bu belgenin bir nüshası gümrük makamlarına ibraz edilmek üzere ilgiliye verilir. İthalde alınan gümrük vergi ve resimleri ödenmek şartıyla silah ve mermilerin yurda sokulması sağlanır.
Gümrük vergi ve resimlerinin ödendiğine dair gümrük vezne alındı makbuzunun Bakanlığa ibraz edilmesi üzerine;
a) Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde görevli subaylar için bağlı oldukları Kuvvet Komutanlığı’na, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel komutanlıkları emrinde görevli subaylar için ilgili Komutanlığa belgenin ikinci nüshası gönderilir. Bu Komutanlıklarca Subay Şahsi Tabanca Envanterine silahların kaydı yapılır.
b) Elçi sınıfından olanlar ile konsoloslar ve güvenlik memurları için, görevli bulundukları il valiliğine yazılacak talimata eklenecek belgenin ikinci nüshasına göre silahın bulundurma veya taşıma izin belgesi/ruhsatına bağlanması sağlanır.
Yukarıda belirtilen kamu görevlilerinin getirecekleri silah ve mermilerin, ruhsat veya envanter kayıtları yapıldıktan sonra devir ve satışı yapılabilir.
Silah İthal ve Menşei Belgesinin üçüncü nüshası ilgisine göre Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığı dosyasında saklanır.

Yurt Dışına Kıta İle Gönderilen Subay ve Astsubaylar
Madde 41- Yurt dışına kıta ile gönderilen subay ve astsubayların yurt dışına çıkardıkları kimlik kartlarında yazılı silahları için yurda girişlerinde izin şartı aranmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
Av ve Spor Silahlarının Geçici Olarak Yurda Sokulması, Yivli Spor Silahlarında Uygulanacak Esaslar

Avda Kullanılan Silahlar ve Aksamı İle Mermileri
Madde 42- Kara Avcılığı Kanunu esaslarına ve Merkez Av Komisyonu kararlarına göre izin alıp turist olarak avlanmak üzere yurdumuza gelen yabancılar, beraberlerinde getirecekleri en çok 3 adet değişik çapta yivli ve 3 adet yivsiz av tüfeği ile gerekli aksamına ve her türlü yivli av tüfeği için en çok 50, her yivsiz av tüfeği için de en çok 100 adet mermiyi girişte gümrük makamlarına ibraz ederek pasaportlarına kaydettirmek şartıyla geçici olarak yurda sokabilirler. Pasaportlardaki bu kayıt, silah aksamı ve mermilerin yurda sokulması için izin belgesi ve bunların ülkemizde taşınması için de taşıma vesikası yerine geçer.
Yurda bu şekilde sokulan silah, aksamı ve mermiler için giriş kapısındaki emniyet makamlarınca ayrıca (Ek-10)’daki Silah ve Mermi Geçici Giriş Belgesi düzenlenir. Silah ve Mermi Geçici Giriş Belgesine, yurda sokulan silahların cinsi, marka ve seri numaraları ile mermi ve silah aksamı yazılır. Üç nüsha olarak düzenlenecek bu belgenin birinci nüshası, ilgilinin Türkiye’den çıkışında çıkış kapısındaki emniyet makamlarına teslim edilmek üzere silah sahibine verilir, ikinci nüshası valilik kanalı ile Genel Müdürlüğe gönderilir. Üçüncü nüshası da bu belgeyi düzenleyen emniyet makamında saklanır. Yabancılar çıkış kapısından silah ve (Ek-10)’daki belgeyi göstererek yurdu terk eder. Bunlardan alınan (Ek-10) daki belge Bakanlığa gönderilir. Çıkışın başka kapıdan yapılması halinde keyfiyet giriş yapılan kapıya bildirilir.

Spor Silahları ve Aksamı İle Mermileri
Madde 43- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce düzenlenecek atıcılık yarışmalarına katılmak üzere yurda gelen yabancı sporcuların beraberlerinde getirmek şartıyla katılacakları atıcılık yarışmasının her branşı için en çok 3 nişan tüfek veya tabancası ile aksamının ve bu silahlara ait olmak kaydı ile her silah için en çok 500 adet merminin yurda geçici olarak sokulmasında ve yurt içinde naklinde 42 nci madde hükümleri uygulanır.

Ülkemizde görevli yabancıların av silahı ithali
Madde 44- (Değişik: 02.12.1999 99/13749 19.Md) Ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerle konsolosluklarda ve uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevli diplomatik ajan, konsolosluk memuru ve bunlara eşit statüdeki görevliler, yivli veya yivsiz av tüfekleri ve aksamı ile mermilerini yurda ithal edebilmek için çalıştıkları temsilcilik aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı’na başvururlar. Uyruğunda bulunduğu ülkenin Türk vatandaşları için bu konuda yapılan uygulamanın da belirtildiği başvuru Dışişleri Bakanlığı’nca Bakanlığa intikal ettirilir ve şahsın, yurt içinde yivli veya yivsiz av tüfeği taşımasında bir sakınca görülmemesi halinde, geçici ithal izni verilebilir.
Bu temsilcilikler dışında antlaşmalara göre yurdumuza görevli olarak veya bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla gelen yabancıların, beraberlerinde getirecekleri yivli veya yivsiz av tüfekleri ve aksamı ile mermilerini yurda sokabilmeleri ve bunları yurt içinde taşıyabilmeleri için;
a)Ad ve soyadları ile görevleri, pasaport tarih ve numaraları,
b)Türkiye’de çalışmalarına veya bulunmalarına imkan veren yetkili makamın onayının tarih ve sayısı,
c)Türkiye’de görevli bulundukları iş ve ikamet adresleri,
d) Yurda sokacakları silahların marka, model ve numaraları ile diğer özellikleri,
müracaatta belirtilir.
Yukarıdaki işlemlerin tamamlanmasını müteakip ilgili kişi adına (Ek-10)’daki Silah ve Mermi Geçici Giriş Belgesi düzenlenir. Bu belgeye istinaden yurda getirilen yivli ve yivsiz av tüfekleri ile aksamı ve mermi sayısı kişinin pasaportuna kaydolunur.

Silahların Taşınması
Madde 45- Yabancılar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yurda sokulmasına izin verilen yivli veya yivsiz av tüfeği ve aksamı ile mermileri için pasaportlarına yazılan kayıt ile birlikte Bakanlığa müracaat ederler. Bakanlığın vereceği talimat üzerine valilikçe yabancılar adına silah taşıma ruhsatı düzenlenir.
Ancak, bu silahlar, Atıcılık ve Avcılık Federasyonuna ait atış poligonlarında ya da meskun mahaller dışında Merkez Av Komisyonunca belirlenen avlaklarda, öngörülen esaslar çerçevesinde Türk makamlarından alınacak av tezkeresi ile taşınıp kullanılabilir.

Geçici Olarak Yurda Sokulan Mermilerin Sarfedilmesi
Madde 46- Bu Yönetmeliğe göre yurda geçici olarak mermi getirmesine izin verilmiş olan yabancılardan;
a) Avlananlar, avlaklarda ve av sırasında sarfedilen mermiler için, av partisine refakat edecek orman muhafaza memuru, av bekçisi veya görevlendirilecek memur, yoksa av izni alan seyahat acentası personelince,
b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tertip olunacak Atıcılık yarışlarına katılanlar, sarfettikleri mermiler için, yarışmayı yöneten adı geçen Genel Müdürlük veya federasyon yetkililerince,
düzenlenen ve kullandıkları mermi adedini gösteren bir belgeyi hudut kapısında emniyet makamlarına vermek zorundadırlar.

Yivli Spor Silahlarına Uygulanacak Esaslar
Madde 47- (Değişik : 11/12/1992-92/3721-9 Md.) Yivli spor tüfek ve tabancası olarak kayıtlı bulunan bütün silahlara bulundurma ruhsatı verilir. Bu silahlar, atış poligonlarında veya atış müsabakaları ve antrenmanlarında ancak ruhsatı ile birlikte geçerli amatör sporcu lisansı beraberinde olmak şartıyla kullanılabilir. Atış poligonları veya atış müsabakaları için geçerli olmak kaydıyla, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce önceden antrenman ve müsabaka izin belgesi düzenlenir.
Her antrenman ve müsabaka için ayrı ayrı düzenlenecek bu belgede, antrenman yeri ve günü açıkça belirtilir. Bu silahlar, ancak boş olarak, paketlenmiş bir şekilde, otoların torpido gözünde ya da bagajında nakledilebilir, üstte taşınmaz.
Bu Yönetmelik hükümlerine göre, ruhsat almaya hak kazandığı valilikçe yapılacak tahkikat neticesi tespit edilen kişilerden, avlanma ruhsatı (avcılık belgesi ) bulunanlara yivli av tüfeği taşıma ruhsatı, diğerlerine de bulundurma ruhsatı tanzim edilir.
Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı bulunanlar, bu tüfeklerini meskun mahallerde içi boş muhafazası içinde ve atışa hazır olmayacak şekilde nakledebilirler.

Spor Silahlarının Devri;
Madde 48- Spor silahı olarak belgeye bağlanan silahlar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden amatör sporcu lisansı almış kişilere devredilebilir.
Silahın miras yolu ile el değiştirmesi halinde, silahın yeni sahibinin amatör sporcu lisansına sahip olması şarttır. Spor silahları da diğer silahların tabi olduğu esaslara göre işlem görür ve harca tabidir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Bıçak ve diğer aletler ile benzerlerinden bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapım kullanım ve nakli

Yapım İçin Başvuru
Madde 49- Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan kama, hançer, saldırma,şişli baston, sustalı çakı, pala,kılıç, kasatura, süngü ,sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerden bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanları imal etmek isteyenlerin, Bakanlıktan yapım izni almaları zorunludur.

Yapım İzni İçin İstenecek Belgeler
Madde 50- Yapım izni alabilmek için , fabrika veya imalathanenin yeri ve niteliği ile daha önceden 11/09/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümlerine göre kuruluş izni alınıp alınmadığını belirleyen bir dilekçe ve bunlara eklenecek;
a) Fabrika ve imalathaneyi yönetecek sorumluların teknik yeteneklerini belirten belgenin tasdikli suret veya fotokopisi,
b) Bölgenin güvenliği bakımından bir sakınca olmayacağına dair mahalli zabıtaca yaptırılacak soruşturma yazısı,
c) Yapımı tasarlanan bıçak, diğer alet ve benzerlerinin hangi sanat veya mesleğin icrasında kullanılacağı ve bunların iş sırasında kullanılmasını zorunlu olduğunu belirten, ilgililerin bağlı bulunduğu sanat ve meslek teşekküllerinin gerekçeli yazısı,
d) İmalatı daha önce yapılmış veya yeniden tasarlanan bıçak, alet veya benzerlerinin iki adet numunesi,
e) Mamüllere vurulacak amblem ve seri numaralarını gösteren resim ve cetveller,
ile imalatın yapılacağı il valiliğine başvurulması gerekir. Bu başvurudan sonra ilgili valilik, görüşünü de belirtmek suretiyle dilekçe ve eklerini Bakanlığa gönderir.

Yapım İzni
Madde 51- 50 nci maddede belirtilen belge ve yazıların Bakanlığa intikali üzerine Genel Müdürlükçe inceleme, araştırma ve soruşturma yapılmak suretiyle genel güvenlik bakımından bir sakınca olmadığının tespit edilmesi halinde, gerekli yapım izni verilir.
Bu izinde, yapılacak bıçak ve diğer aletlerin özellikleri ile ihtiyaç miktarı, üzerine vurulacak amblem ve seri numaraları belirtilir.
Yapım izni, fabrika veya imalathanenin aylık kapasitesi dikkate alınarak imal edilmek istenen bıçak ve diğer aletlerin miktarına göre sınırlanır. İmalatın bitim tarihi, izin belgesi üzerinde kesin olarak gösterilir. Yapım süresi, yapımı geciktiren veya engelleyen faktör veya zorlayıcı nedenler bulunduğu takdirde, Bakanlıkça bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.

İmalatın Denetimi
Madde 52- Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapımına izin verilen bıçak ve diğer aletler veya benzerlerinin yapımından sonra ikişer adedi numuneye ve ülke standartlarına uygunluğunun tespit edilmesi amacıyla Genel Müdürlüğe gönderilir.
Bunlardan bir adedi için ekspertiz raporu düzenlenerek rapora rapten mühürlenir ve fabrika veya imalathaneye iade edilir. Diğeri ise, polis laboratuarlarında oluşturulacak özel koleksiyona konmak üzere ve gerekli kayıtları yapılmak üzere muhafaza altına alınır. İmal edilen bıçak ve diğer aletler ile bununla ilgili kayıtlarda, Bakanlıkça, gerektiğinde merkezden görevlendirilecek ekipler vasıtasıyla tetkik ve inceleme yapılır.
Yapım izninde gösterilenden fazla veya imalatın bitim tarihinden sonra izin alınmadan yapılan bıçak, diğer alet ve benzerleri zoralıma tabi tutulur. Sorumlular hakkında Kanunun 14 üncü maddesine göre adli işlem yapılır ve bu işyeri için bir daha yapım izni verilmez.

Bıçak Diğer Alet ve Benzerlerinin Alım ve Satımı
Madde 53- Bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu olan ve Kanun kapsamına giren bıçak, diğer alet ve benzerlerinin sanat veya mesleklerinin icrası için kullanmak zorunda olanlar, bunları satın almak için mahalli mülki amirliklerden kullanım belgesi almak zorundadırlar.
İsteyen ilgililer, kullanım belgesi almak için imalathane veya fabrikasının bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine bir dilekçe ile müracaat ederler. Bu dilekçeler ilgili zabıta makamlarına havale edilerek, bu aletlerin bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılıp kullanılmadığına dair mahallinde zabıta tahkikatı yaptırılır. Gerekirse keyfiyet ilgili kurum, kuruluş veya sanat ve meslek teşekküllerinden soruşturulur. Yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda uygun görülenlere kullanım belgesi verilir.

Nakil ve Taşıma
Madde 54- Bıçak, diğer aletler ve benzerleri, her ne sebeple olursa olsun üstte taşınamaz.
Bunların nakilleri aşağıda gösterildiği şekilde yapılır.
a) Bavul, valiz, takım veya el çantalarında,
b) Çuval, bez torba veya ambalajlarında,
c) Araçların bagaj ve torpido gözlerinde,
d) Ani olaylarda kullanılmayı engelleyecek tarzda kağıt ve bezle sarılıp paketlenmiş şekilde üstte,
Bu madde hükmüne aykırı olarak bıçak, diğer aletler ve benzerlerini üstlerinde taşıyanlar, kullanım belgeleri olsa dahi, haklarında kanunun 15 nci maddesi gereğince işlem yapılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Armağan, Hatıra ve Antika Silahlar
Armağan silah
Madde 55- (Değişik: 02.12.1999 99/13749 20.Md) Kanunun 2 ve 11 inci maddelerine göre;
a)Resmi görevle yurt dışına giden kişilerden, gittikleri yabancı ülkenin devlet veya hükümet başkanları ya da hükümet üyeleri yahut genelkurmay başkanları veya kuvvet komutanları tarafından veya hükümetleri adına, kendilerine silah ve mermi hediye edilenlerin, hediye edildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen ve yurda sokulmasına izin verilen silah ve mermileri,
b) Yurt içinde veya yurt dışında yabancı devlet veya hükümet başkanları veya hükümet üyeleri tarafından ya da hükümetleri adına, hediye edildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen ateşli veya ateşsiz silahlar ve bıçaklar,
c) Cumhurbaşkanı, Başbakan veya Genelkurmay Başkanı tarafından hediye edildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen ateşli veya ateşsiz silahlar ve bıçaklar,
armağan silah sayılır.
Armağan belgesinin, armağan eden yetkili makamca imzalanmış, başlıklı ve üzerinde işlem tarih ve sayısı belirtilmiş, armağan edilen şahsın kimliğini ve silahın marka, model, çap ve seri numarasını tanımlar bir şekilde düzenlenmiş olması esastır.
Yabancı devlet büyüklerince veya hükümetleri adına verilen armağan belgelerinin asılları ile Türkçe tercümelerinin ilgili devletin Türkiye’deki büyükelçilik veya konsoloslukları yetkililerince mühürlenmek ve imzalanmak suretiyle, belgenin ve yetkinin doğruluğunun tasdik edilmesi zorunludur.
Armağan edilen silah, taşınması ve bulundurulması yasak olan, mükerrer ve sürekli atış yapabilen tam otomatik silahlardan ise yalnız Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Hükümet üyeleri adına bulundurma ruhsatı verilir.
Armağan silahların her ne şekilde olursa olsun başkasına devri yapılamaz. Ancak, ruhsat sahibinin vefatı veya 16 ncı maddede belirtilen silah ruhsatı verilmesini engelleyen hallerden birine girmesi halinde silah, durumu uygun kanuni mirasçılarından biri adına ruhsata bağlanabilir.
Armağan silahlar ve armağan belgeleri Bakanlıkça incelenip kayda alındıktan sonra, (EK-11)’deki Armağan Silah ve Mermi Menşei Belgesi düzenlenip ilgili valiliğe veya komutanlığa gönderilerek ruhsata bağlanması veya şahsi tabanca envanterine kaydının yapılması sağlanır.
Hatıra Silahlar
Madde 56- Hatıra silah:
a) Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi azalarına zafer hatırası olarak verilen veya mirasçılarına intikal eden, muayyen alameti havi olan,
b) İstiklal Savaşından önceki savaşlardan yanlarında kalan veya mirasçılarına intikal ettiği belgelendirilen,
c) İstiklal Savaşına katılan subay ve erat ile cephe gerisinde ulvi maksadın husulü için gayret gösterenlerin ellerinde kaldığı veya mirasçılarına intikal ettiği tespit olunan veya belgelendirilen,
d) İstiklal Savaşında cephe komutanları tarafından hizmetlerine karşılık hatıra olarak verildiği veya mirasçılarına intikal ettiği tespit edilen,
ateşli silah, bıçak veya kılıçları ifade eder.
Hatıra olan ateşli silahlar ile bıçak ve kılıçlar için bulundurma izni verilir. Bu silahlar, yalnız milli bayramlar, kurtuluş günleri veya törenleri ile il valiliğinin tespit edeceği özel gün ve törenlerde taşınabilir.

Hatıra Silahlara Ruhsat Verilmesi
Madde 57- 1923 yılından önce yapıldığı beyan edilerek süresinde müracaat edilen hatıra silahlarda, nitelik tespiti polis laboratuarlarınca yapılır. 1923 yılı ve bu yıldan önce imal edildiği polis laboratuarlarınca belirlenen ateşli silah, bıçak, kama ve kılıçlara ruhsat verilir.
Ruhsat işlemlerinde müracaatçıdan:
a) İstiklal Savaşı gazisi,
b) İstiklal Savaşında şehit düşenlerin veya sonradan vefat eden gazilerin varisleri,
olduğunu belirten belge istenir.
Kanun hükümlerine göre bu güne kadar hiçbir şekilde ruhsat alınmamış olan ve hatıra olduğu tespit edilen veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince hatıra olduğu iddia edilerek, ruhsat alınması için yapılan başvuru neticesi, idarece ruhsat verilemeyen, ancak hatıra olduğu tespit edilen yahut 3684 Sayılı Kanun hükümlerinden önce Kanuna muhalefet suçundan haklarında takibata başlanmış, ancak mahkumiyet kararları ile müsadere kararları durdurulan ve polis laboratuarlarınca 1923 yılından önce imal edildiği tespit edilen silahlara, söz konusu laboratuarlarca verilen ekspertiz raporları esas alınarak il valiliklerince ruhsat düzenlenir.
Kanun kapsamına girdiği iddia edilerek ruhsata bağlanması için müracaat edilen silahların nitelik tespitinde İstiklal Savaşı hatırası olmadığı veya 1923 yılından önce imal edilmediği polis laboratuarlarınca belirlenen ateşli silah, bıçak, kama ve kılıçları bulunduran kişilere ait silahlar müsadere edilir. Ancak bu kişiler hakkında kanuni işlem yapılmaz.

İstisna
Madde 58- Harp okulları öğrencilerine veya görevi nedeni ile muvazzaf subaylara Devletçe verilen ve bu görevleri sona erdikten sonra kendilerinde kalan veya bunların kanuni mirasçılarına intikal eden kılıç, meç ve benzeri aletler için izin vesikası aranmaz.

Antika Silahlar
Madde 59- Kriminal polis laboratuarlarında antika silah olduğu tespit edilen silahlar ruhsata bağlanabilir. Bu silahlara sadece bulundurma ruhsatı verilir. Antika silahları teşhir, gösteri ve benzeri amaçlarla nakletmek için, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde mülki amirden, naklin amacını ve süresini belirten (Ek-2) deki Silah Nakil Belgesinin alınması zorunludur.

ONUNCU BÖLÜM
Gerçek ve Tüzel Kişilerin Trap-Skeet Atış Alanı, Tabanca ve Tüfek
Atış Poligonu ve Tamir Yeri Açması

Ön İzin
Madde 60- Trap-skeet atış alanı ile tabanca ve tüfek atış poligonları kurmak isteyenler, kurmak istedikleri poligonun veya atış alanının özellikleri ile işletmenin proje ve nerede kurulacağına ilişkin bilgileri içeren başvuru dilekçesi ile Bakanlıktan ön izin belgesi almak zorundadırlar.
Girişimci gerçek kişi ise, nüfus cüzdanının onaylı örneğini, tüzel kişi ise ortak ve yöneticilerinin nüfus cüzdanlarının onaylı örneğini başvuru dilekçesine eklemesi gerekir.
Ön izin belgesi isteyenin durumunun genel güvenlik bakımından uygun olduğunun Bakanlıkça belirlenmesinden sonra, ilgiliye ön izin belgesi verilir.

Kuruluş İzni İçin İstenecek Belgeler
Madde 61- Trap-skeet atış alanı ve tabanca, tüfek atış poligonu kurmak üzere müracaat edenler, aşağıda yazılı belgeleri sağlamak zorundadırlar.
a) Tabanca atış poligonu kurmak isteyenler;
1- Poligonun kurulacağı yer belediye hudutları içerisinde ise, bu yerin mülkiyetini gösterir belge veya kira sözleşmesi,
2- (Ek: 02.12.1999 99/13749 21.Md) 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı,
3- Kurulması düşünülen tabanca atış poligonunun Uluslararası Atış Birliğinin (U.I.T.), atış poligonları hakkındaki genel ve özel teknik kurallarına uygunluğunu gösteren, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tasdik olunmuş inşaat planı,
4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bölge çalışma müdürlüğünden, poligonun 25/08/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne uygun olduğuna dair kurum yazısı,
5- Poligonun çevreye olumsuz etkisi olup olmadığına dair Çevre Müsteşarlığından alınacak belge,
6- Poligonun kurulmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca bulunmadığına dair mahalli zabıta tahkikat raporu,

b) Trap-skeet atış alanı veya tüfek atış poligonu kurmak isteyenler;
1- Söz konusu alan veya poligonun belediye hudutları dışında olduğunu gösterir il bayındırlık ve iskan müdürlüğünce tasdik edilmiş 1/500 veya 1/5000 ölçekli vaziyet planı,
2- 1/50 ölçekli ve il bayındırlık ve iskan müdürlüğünce tasdik edilmiş inşaat projesi,
3- Atış alanını sınırlayan çevre duvarı veya en az 2 metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı, sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı, gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay planı,
4- 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrasına göre alınmış yapı ruhsatı,
5- Atış alanının en yakın meskun mahallere uzaklığını gösteren kroki,
6- Atış alanı veya poligonun Uluslararası Atış Birliğinin (U.I.T.), atış poligonları hakkındaki genel ve özel teknik kurallarına uygunluğunu gösteren, il gençlik ve spor müdürlüğünce tasdik edilmiş planı,
7- Güvenlik uzaklıkları içinde kalan alanı da kapsayan işyeri alanının girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiraladığını gösterir belge,
8- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden, atış alanı veya poligonun 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne uygun olduğuna dair alınacak kurum yazısı,
9- İşyerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten Çevre Müsteşarlığından alınacak belge,
10- İşyerinin kurulmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden bir sakınca bulunmadığını gösterir mahalli zabıta tahkikat raporu.

Kuruluş İzin Belgesinin Verilmesi
Madde 62- Verilen ön izne göre kurulan, trap-skeet atış alanları ile tabanca, tüfek atış poligonları için 61 inci madde de belirtilen tesisin plan ve projesinin ve işletme özelliğine uygunluğunun il bayındırlık ve iskan müdürlüğünce mahallen yaptırılacak inceleme neticesinde onaylanması şartıyla, Bakanlıkça kuruluş izni verilir.
Kuruluş izin belgesi iki yıl için geçerlidir. Kuruluş, zorlayıcı ya da kabul edilebilir nedenlerle gerçekleştirilmezse, bu süre Bakanlıkça en çok bir yıl uzatılabilir.
İşyerinin genişletilmesi, yeni tesisler eklenmesi ve diğer değişiklikler için yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden izin belgesi alınması zorunludur.

İşletme İzni
Madde 63- Kuruluş izin belgesi alınan atış poligonuna işletme izni verilebilmesi için, aşağıda yazılı belgelerle il valiliğine bir dilekçe ile başvurulur.
a) Atış poligonunun mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıldığına ilişkin il bayındırlık ve iskan müdürlüğü raporu,
b) Belediye ve valilikçe verilen yapı tesis izni,
c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğünce verilmiş işletme belgesi,
d) Çevre Müsteşarlığından alınacak, atış poligonunun çevreye ve işletmeye elverişli olduğuna ilişkin belge,
e) Yangın yönünden gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye kuruluşu raporu,
f) Atış poligonun sorumluluğunu yüklenecek mesul müdürün, bu konuda vereceği noterlikçe onaylı taahhütnamesi,
g) Atış poligonu sahibince hazırlanan ve il emniyet müdürlüğünce onaylanmış işletme ve çalışma yönergesi ile güvenlik yönergesi,
Dilekçe ve ekleri valilikçe Bakanlığa gönderilir. Atış poligonun bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu tespit edildiğinde, Bakanlıkça (Ek-12)’deki İşletme izin Belgesi verilir.
(Değişik fıkra:25/10/2000 2000/1550 12.Md) İşletme İzin Belgesi almak için başvuranın, 16 ncı maddede belirtilen durumlardan birine girmemiş bulunması şarttır. Bu kişinin kuruluş izin belgesi sahibinden başka bir kişi olması halinde, ayrıca, durumun genel güvenlik yönünden de uygun görülmesi gerekir. Verilen İşletme İzin Belgeleri beş yıl için geçerlidir ve her beş yılda bir yenilenebilir.

Poligon Güvenlik Tedbirleri
Madde 64- Poligonda uyulması gereken güvenlik tedbirleri şunlardır.
a) Açık atış alanları ve poligonlarının en yakın yerleşim merkezi ve diğer işyerlerinden en az 80 metre uzaklıkta olması gereklidir. Kapalı atış alanı veya poligonları kurulması halinde ise bu uzaklık aranmaz.
b) Atış poligonu veya atış alanları binaları tek katlı yapılır. Ancak teknolojinin gerektirdiği hallerde çok katlı da olabilir. Bu durumda duvarlar, tavanlar ve diğer tesisat atış poligonlarının gerektirdiği özellikte olmalıdır.
c) Bu gibi kuruluşlarda Uluslararası Atış Birliği (U.I.T.) Tüzüğünde o poligon veya atış yeri için gösterilen asgari ölçüler aranır.
d) Binalardaki giriş ve çıkış kapıları, pencereler ve panjurlar, gerektiğinde ve tehlike anında bina içerisinde bulunanların kolayca kaçabilmelerini sağlayacak şekilde yapılır.
e) Atışların yapılacağı mahallerde mermi, fişek ve saçmaların sekmesine sebep olacak hiçbir kolon ve tavan kirişi bulunmaz. Bunların inşaatının yapılmasında, zorunluluk olması halinde sekmeyi önleyecek şekilde önlemler alınır.
f) Atış salonunda varsa tavan kirişleri ve aydınlatma armatürleri, tavan yüzeyine 20 derece eğimle gelecek şekilde 7 milimetre kalınlığında çelik sac levha ile gizlenir.
g) Atış ile hedef hattı arasındaki zeminin, merminin sekmesini önleyecek şekilde yapılması zorunludur.

Poligonlara Silah ve Mermi Temini
Madde 65- Atış poligonlarında demirbaş olarak bulundurulacak tabanca ve yivli tüfeklerin temini için Bakanlıktan izin alınır.
Poligonlarda ne miktarda ateşli silah ve cephane bulundurulacağı, Bakanlıkça tayin ve tespit edilir. Bakanlığın olurundan sonra cins ve miktarı belirlenmiş bulunan silah ve cephane, isteğe bağlı olarak yerli üretim yoluyla veya ithal edilen mermilerden karşılanır.
Yurt içinden temin edilecek silah ve cephaneler için, Bakanlığın oluru ile miktar tespitine ilişkin yazısı yeterlidir.
Bu maddede yazılı esaslar içerisinde belirlenerek ithal edilen veya iç piyasada temin edilen silahlar ile mermilerinin, Bakanlığın işyerini faaliyetten men etmesi veya silahın veya mermisinin tamamen çalışamaz durumda olması haricinde, bir başkasına devri mümkün değildir. Bu silah ve mermiler, Bakanlığın oluru ile bir başka poligona veya Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna devredilebilir.

Silah ve Cephanenin Muhafazası, Kullanılması ve Bildirilmesi
Madde 66- Bu Yönetmelik hükümlerine göre temin edilen silah ve mermiler özel depolarda muhafaza edilir. Muhafaza edilecek silah ve mermi adedi az ise; içleri uygun bir malzeme ile ateşe dayanıklı hale getirilmiş, çelikten yapılmış, özel ve sabit demir kuşaklı ve takviyeli, kilitli çelik dolap veya sandıklar kullanılabilir. Silah ve mermi miktarının çok olması halinde ise, kapı ve pencerelerin kolay açılmayacak şekilde, demir parmaklıkla takviye edilmiş depoda muhafaza edilir.
Poligonlarda bulundurulacak depo, kasa veya sandık nevinden gereçlerin uygunluğu Bakanlıkça denetlenir.
Atış alanı veya poligonundaki silah ve mermiler aşağıdaki esaslara uygun olarak kullanılır.
a) İthaline veya iç piyasadan teminine izin verilerek, atış poligonlarında muhafaza altına alınan cephane, bu poligonlarda atış maksadıyla kullanılır.
b) Kurulan atış poligonlarında, 18 yaşını ikmal etmiş herkes, silah ruhsatı olup olmadığına bakılmaksızın atış yapabilir.
c) 18 yaşını ikmal etmemiş kişiler, yanlarında veli veya vasileri bulunmak suretiyle atış poligonlarından yararlanabilirler.
d) Atış poligonlarında atış yapmak üzere gelen kişilerin, varsa taşıma veya bulundurma ruhsatlarını, yoksa geçerli kimliklerini ibraz etmeleri ve kaydettirmeleri zorunludur. Atış poligonu sahip ya da yöneticileri veya mesul müdürleri, satın aldıkları ve hala depolarında bulundurdukları cephane miktarını, noterlikçe onaylanmış deftere günü gününe yazmak ve kimlere ne miktarda satış yaptıklarını da belirterek ay sonunu izleyen yedi gün içerisinde yerel güvenlik makamlarına bildirmek zorundadırlar.

Silah ve Cephanenin Kaydı İle Devri
Madde 67- Atış poligonlarında her ateşli silah ve her çaptaki cephane için ayrı ayrı defter tutulur. Bu defterlerde, silahların ve cephanelerin giriş ve demirbaş kayıtlarıyla cephanenin ne şekilde kimler tarafından ve ne miktarda sarf edildiği belirtilir ve atıcının imzası alınır.
Herhangi bir sebeple kullanılmayan veya hurdaya çıkartılan silah, mermi ve diğer aksam, bir tutanakla Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna devredilerek silah ve mermi demirbaş defterinden düşülür ve bir listeyle Bakanlığa bilgi verilir.

Atış Poligonlarında Uyulması Gerekli Kurallar
Madde 68- Atış poligonunda görevliler ve atıcılar tarafından uyulması gereken kurallar şunlardır.
a) Görevliler, poligonlara alkollü olarak girmek ve atış yapmak isteyenleri men ederler.
b) Atışı idare eden görevli emir verinceye kadar, atıcı cephane dağıtma yerinden cephane alamaz ve cephane ile ilgili görevli de cephane veremez.
c) Silahlar, sadece atış hattında doldurulur ve boşaltılır.
d) Silahlar, sadece atışı idare eden görevlinin komutu üzerine doldurulur.
e) Atışı idare eden görevli atış yolunun emniyette bulunduğunu görüp “DOLDUR” ve “ATIŞ SERBEST” komutunu verinceye kadar herhangi bir atış noktasından atış yapılamaz.
f) Atış görevlisi tarafından muayeneden geçip, boş emniyetli durumda olmayan hiç bir silah atış hattı dışına çıkarılamaz.
g) Emniyette olsun veya olmasın, silah, atış hattında bir yerden başka bir yere dolu olarak taşınamaz.
h) Sıcak namlulu bir silahın namlusunda fişek bırakılamaz.
ı) Atış hattının gerisinde iken silah kurulamaz ve doldurulamaz.
i) Atış yapılacak veya atış yapılan silahların basit onarım ve temizleme işleri, atış hattı dışında ayrı bir bölmede gerçekleştirilir. Bu bölüme görevlilerden başkası giremez.
j) Atış yerinde meydana gelebilecek kazalarda ilk yardım müdahalesi yapabilmek için, lüzumlu ilk yardım malzemesi ve ilaçların bulundurulması zorunludur.
Bu maddede belirtilen kuralların, trap-skeet atış alanı, tabanca ve tüfek atış poligonlarında herkesin görebileceği bir yere atış talimatnamesi olarak asılması zorunludur.

İşletme İzin Belgelerinin İptali
Madde 69- Poligon açma izin belgesi sahiplerinin, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareketleri ve riayetsizliklerinin tespiti halinde, bu durumun giderilmesi için, kendilerine yeterli süre verilerek uyarıda bulunulur. Tekerrürü halinde, poligon işletme izin belgeleri geçici veya daimi olarak Bakanlıkça iptal edilir.

Silahlara Yapılacak Tamir ve Değişiklikler
Madde 70- (Değişik : 11/12/1992/-92/3721-10 Md ) Ruhsatlı silahlara sahip olanlar, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde bu silahlarını tamir ettirebilirler.
a) (Değişik: 02.12.1999 99/13749 22.Md) Ruhsata bağlanarak tescil edilmiş tabanca, yivli ve yivsiz tüfekler üzerinde yapılacak basit tamirat, boyama, işleme ve dürbün montajı gibi işlemler izne tabi değildir. Ancak tabanca ve yivli tüfeklerin ana ve balistik önemi haiz parçaları olan namlu, sürgü, çerçeve, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesi ve mekanizma başı üzerinde yapılması istenilen tamir veya tadilat için, silah tamir yeri açma ruhsatı bulunan tamirci tarafından bu hususla ilgili düzenlenmiş raporla birlikte valiliğe müracaat edilir. Valilik bu müracaatı silahla birlikte ilgili Kriminal Polis/Jandarma Laboratuarına gönderir. Buradan alınacak rapora istinaden valilikçe tamir veya tadilat izni verilebilir.
b) (Değişik:25/10/2000 2000/1550 13.Md) Silahların parça değişikliği gerektiren tamiratlarında yukarıdaki bentte belirtildiği şekilde söz konusu silahlara ait ana parçaların yurt dışından temini Bakanlığın iznine tabidir. Seri numarasının bulunduğu ana parçalar üzerinde yapılması gerekli görülen değişiklik, kayıtlı bulunan seri numarası değiştirilen yeni parça üzerine ilgili Kriminal Polis Laboratuarında işlenerek kayıtlara geçmesi sağlanır.

Silah Tamirhanesi Açma İzni
Madde 71-(Değişik: 02.12.1999 99/13749 23.Md)Ateşli ve ateşsiz silahları tamir yeri ve bu yere bağlı şube açma izni, mahalli zabıta tarafından yapılacak tahkikattan sonra valiliğin uygun görüşü üzerine Bakanlıkça verilebilir.
Silah tamirhanesi ve şubesini açma izninin verilebilmesi için;
a)Silah tamirhanesi ve şubesini açmak isteyenlerin, 16 ncı maddede belirtilen hallerden birine girmemiş olması ve Bakanlıkça oluşturulan yetkili uzman komisyon tarafından yapılacak mesleki yeterlilik sınavını kazanmış olması,
b) Açılması istenilen tamirhanenin ve şubesinin meskun mahal içinde, genel güvenlik bakımından uygun yer ve konumda olması ve uygun fiziki şartları taşıması ,
c) Silah tamirhanesinde ve şubesinde çalıştırılacak işçilerin sigortalı olması ve 16 ncı maddede belirtilen hallerden birine girmemiş olması,
şartları aranır.
Bu Yönetmelik hükümlerine göre istenecek belgelerin Bakanlığa ibraz edilmesi halinde, (EK-13)’teki Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatı düzenlenir. Bu ruhsatlar beş yıl geçerli olup her beş yılda bir Bakanlıkça yenilenebilir. Geçerlilik süresi sona eren ruhsatın yeniletilmesi için mahalli zabıta marifetiyle yapılacak yazılı tebligata rağmen, idarece kabul edilebilir zorunlu bir mazereti bulunmadığı halde, en geç üç ay içinde müracaat etmeyenler, ruhsatları yenileninceye kadar valilikçe faaliyetten menedilirler.
Silah tamirhaneleri ve şubelerinin denetimi valilikçe yapılır. Yukarıda belirtilen şartlarda eksiklik bulunduğunun tespiti halinde, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için yeterli süre verilerek, eksikliklerin tamamlanması hususu mahalli zabıta marifetiyle ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir. Tebligat tarihinden itibaren, verilen süre içinde eksiklikler giderilmezse, silah tamirhanesi re’sen valilik tarafından geçici veya sürekli olarak kapatılabilir. Yapılan işlem Bakanlığa bildirilir.
Silah tamir yeri açma ruhsatı alan kişilerin, irtibat büroları açmalarına Bakanlıkça izin verilebilir. Açılan irtibat bürolarında sadece tamir yerine gönderilecek veya sahiplerine teslim edilecek silahların geçici olarak çelik kasalarda muhafazası yapılır. Silah muhafazası için uygun yer ve çelik kasası bulunmayan yerlere irtibat bürosu açma izni verilmez.
İrtibat bürolarıyla silah tamir yeri arasında silah nakil işinde çalıştırılacak kişilerin de ikinci fıkranın (c) bendindeki şartları taşımaları gerekir. Bunlardan, silah nakil işinde çalışanlara valilikçe, bu işte çalıştığı sürece ve en fazla beş yıl geçerli (Ek-6)’daki Silah Nakil Belgesi verilebilir. Silah Nakil Belgesi, tamir yeri ile irtibat büroları arasındaki güzergahta ve silahların güvenli bir şekilde ambalajlanmış olarak valiz, çanta, sandık vb. içinde muhafazalı bir şekilde nakli için geçerli olup, aksine hareket edenlerin silah nakil belgeleri valilikçe iptal edilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
(Bu Bölüm 72-84.Maddelerin tümü Mülga: 09.03.1999- 99/12448 26.Md.)
ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Ruhsat işlemleri, ruhsatın şekli
Madde 85-(Değişik: 09.03.1999- 99/12448 4.Md.) Bu Yönetmelikle düzenlenen, Genel Müdürlükçe yerine getirilen işlemlerden jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet etmekte olan gerçek ve tüzel kişilere ilişkin işlemler aynı esaslara göre Genel Komutanlıkça yerine getirilir.
Birinci fıkradaki esaslar doğrultusunda jandarma tarafından yerine getirilecek işlemlere ilişkin olarak, polis laboratuarınca yerine getirilen görevler jandarma kriminal laboratuarınca yerine getirilir.
(Değişik: 02.12.1999- 99/13749 24.Md) Ruhsatların rengi, şekli, muhtevası, ruhsatlı silahlar ile silahların sahibine ait bilgilerin kaydedileceği defterlerin şekil ve kayıt usulleri Genel Müdürlük ve Genel Komutanlığın müşterek çalışmaları ve koordinasyona ilişkin esaslar ile diğer hususlar Bakanlıkça tespit edilir.

Af Kapsamına Giren Silahlar
Madde 86- 3684 Sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi hükmü uyarınca af kapsamına giren silahların polis laboratuarlarında yapılacak tespitleri sırasında silahın imal tarihinin kesin olarak tespiti mümkün olmadığı takdirde, silahın model yılı esas alınır ve af ile ilgili işlemler bu tarih itibariyle yapılır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 87- 15/01/1982 tarihli ve 8/4182 Sayılı, 17/06/1987 tarihli ve 87/11900 Sayılı ve 05/06/1989 tarihli ve 89/14238 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile yürürlükten kaldırılmıştır.
(Ek : 30/01/1992-92/2635-14.Md.)
09/11/1991 tarihli 91/2434 Sayılı Kararnamenin ek Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmelik iptal edilmiştir.
01 Haziran 1991 tarihli ve 20888 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin son fıkrası, 11 Aralık 1992 tarihli ve 21432 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 92/3721 Karar Sayılı Değişiklik Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek Madde 1- (Değişik: 02.12.1999- 99/13749 25.Md) Ek Madde 1- Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nca üretilen veya Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nca ithal edilen veya ettirilen tabanca ve yivli av tüfeği fişekleri, 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük’ün 113 üncü maddesine göre patlayıcı madde satış izin belgesi alma ön şartıyla, aynı Tüzüğün 83 üncü maddesinde belirtilen birinci, ikinci ve üçüncü gruba dahil satıcılardan bu Yönetmelik hükümleri gereğince tespit edilecek şartları yerine getirenlere, valilikçe, Mermi Satış İzin Belgesi verilebilir. Mermi Satış İzin Belgesi sahipleri, en geç üç gün içinde valiliğe bildirmek kaydıyla, kendi aralarında mermi satışı yapabilirler.
Mermi Satış İzin Belgesi olanların depo ve satış yerlerinde bulundurabilecekleri mermi miktarı, muhafazası ve naklinde alınacak tedbirler, birinci fıkrada belirtilen Tüzük hükümleri de dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.
Ek Madde 2- (Değişik: 02.12.1999- 99/13749 25.Md)Valiler, 7 nci ve Ek-1 inci maddelerde belirtilenler hariç olmak üzere, bu Yönetmelik hükümlerine göre haiz oldukları yetkilerini, gerekli gördükleri takdirde, kısmen veya tamamen, kaymakamlara yazılı olarak devredebilirler. Yetki devrinde, ilçe polis ve/veya jandarma teşkilatlarının bu hizmetler için yeterli birim veya personele sahip olmaları dikkate alınır.

Ek Madde 3- (Değişik: 02.12.1999- 99/13749 25.Md) Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu maddelerine göre kurum, kuruluş veya kişilerin satın aldığı demirbaş silahlar, silah demirbaş defterine kaydolunur. Bu silahlar, adına silah taşıma ruhsatı düzenlenen kişi dışında başkası tarafından taşınamaz. Ruhsat sahibi kişi, ruhsatta kayıtlı demirbaş silah dışında başka silah taşıyamaz. Demirbaşa kayıtlı silah ve mermiler, özel oda, kasa veya dolaplarda muhafaza edilir. Bu silah ve mermilerin muhafazasında statülerine göre yetkili amir veya sahipleri sorumludur.
Bu Yönetmeliğe göre demirbaş silah taşıma ruhsatı verilen kişilerin görevden ayrılması, taşıma ruhsatı verilecek başka görevli bulunmaması veya bu göreve getirilecek kişilerin işe başlamalarının gecikmesi halinde, demirbaş silah, kurum yetkilisi veya sahibi tarafından görevlendirilecek bir sorumlu tarafından muhafaza edilir. Silahlara ait demirbaş kaydı, bu silahları taşıyacak kişiler göreve başlayıncaya kadar, sadece işyerinde bulundurma yetkisi verir. Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre demirbaş silaha sahip işyerleri, bu silahların demirbaşa kaydından itibaren beş yılda bir yenileme işlemi yapmamaları halinde, 3 üncü maddeye göre işlem yapılır. Ayrıca, demirbaş silaha ihtiyacı kalmayan kurum veya işyerlerine ait silahlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre durumları uygun olan kişi veya kuruluşlara usulüne uygun olarak devredilebilir.

(Ek-4,5 mülga Ek-6, 7.maddeler Ek-4 ve 5 olarak teselsül: 02.12.1999- 99/13749 26.Md)

Ek Madde 4-(Ek: 09.03.1999 -99/12448 5.Md.)Bu Yönetmelikle düzenlenmiş bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve bunların emeklileri ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen işlemler Jandarma Genel Komutanlığı’nca yürütülür.
Ek Madde 5-(Ek: 09.03.1999-99/12448 5.Md.)İllerde ve eğer yetki devredilmişse ilçelerde silah ruhsatı verilebilmesine ilişkin olarak yapılacak işlemler en üst düzey emniyet veya jandarma yetkilisinin (illerde il jandarma komutanları, ilçelerde ilçe jandarma komutanları) imzasıyla mülki idare amirinin onayına sunulur.
Geçici Madde 1-(Değişik:25,10/2000 2000/1550 15.Md) Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Jandarma Genel Komutanlığı’na devredilecek hizmetlere ilişkin devir işlemleri Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre 31/12/2001 tarihine kadar tamamlanır.

Geçici Madde 2- (Ek:25/10/2000 2000/1550 15. Md) Sahil Güvenlik Komutanlığı personel temini bakımından müstakil yapıya kavuşuncaya kadar Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman erbaşların silah ruhsat işlemleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yürütülür.

Yürürlük
Madde 88- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğü girer.
Yürütme
Madde 89- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/03/1991 TARİHLİ VE 91/1779 SAYILI YÖNETMELİĞE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
02/04/1997 Tarih ve 97/9510 Sayılı Yönetmeliğin Geçici Maddeleri:

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce mevzuata uygun ruhsat almış olanların kazanılmış hakları saklıdır. Ancak, bu Yönetmelikle getirilen yeni hükümler nedeniyle durumu 16 ncı madde kapsamına girenlerin taşıma ruhsatları, süresi sonunda, bulundurma ruhsatına çevrilir.

Geçici Madde 2- Ruhsatları, kanuni süresi sonunda altı ay içinde yeniletmemeleri nedeniyle iptal edilmiş olanların durumları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde müracaat etmeleri halinde, yeniden değerlendirilir.22 Mart 2019 23:38

303 toplam görüntüleme, bugün 0