( GÜNCEL ) ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

( GÜNCEL ) ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER

ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi             : 21/3/1991   No : 91/1779

Dayandığı Kanunun Tarihi                           : 10/7/1953   No : 6136

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi        : 1/6/1991     No : 20888

Yayımlandığı Düsturun Tertibi/Cildi          : 5/30           Sayfa : 1448

²

10/5/2019 tarihli ve 30770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 9/5/2019 tarihli ve 1055 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca bu Yönetmelik Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği bölümüne eklenmiştir.

²

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

   Amaç ve kapsam

   Madde 1 – (Değişik: 2/12/1999 – 99/13749 K.)

   Bu Yönetmeliğin amacı, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında bulunan her türlü ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

   Bu Yönetmelik, Kanun kapsamındaki silahlarla ilgili ruhsatların düzenlenmesini, yenilenmesini, gerektiğinde geri alınmasını veya iptalini, bağış, satış veya veraseten intikal yolu ile el değiştirmesini, ruhsata bağlanan silahların kayıt ve tescilini, bıçak ve diğer aletler ile benzerlerinin yapım, kullanım ve naklini, armağan, hatıra ve antika silahların neler olduğunu, silah ve mermi edinilmesini, silahların yurdumuza daimi ya da geçici olarak ithal edilmesini, trap-skeet atış alanı ile tabanca ve tüfek atış poligonu açılmasını ve bunların denetlenmesini, ateşli silahlar için tamir yeri açılmasını, yivli ve yivsiz av ve spor silahları ile aksamlarının ve bunlara ait mermilerinin yurda sokulması esaslarını, bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemlerini kapsar.

   Tanımlar

   Madde 2 – Bu Yönetmelikte geçen;

   a) Kanun: 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu,

   b) (Değişik: 2/12/1999 – 99/13749 K.) Silah:Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden, ruhsata tabi araç ve aletlerin tümünü,

   c) (Değişik: 2/12/1999 – 99/13749 K.) Armağan silah: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı tarafından veya yabancı ülkelerin devlet veya hükümet başkanları, hükümet üyeleri, genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları veya hükümetleri adına yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş başkanları tarafından armağan olarak verildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen tabancalar ile av veya sporda kullanılan her nevi ateşli, ateşsiz silahları ve bıçakları,

d) Hatıra silah: Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Kanunda değişiklik yapan 22/11/1990 tarihli ve 3684 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre tesbit edilen ateşli ve ateşsiz silahları,

   e) (Değişik: 2/12/1999 – 99/13749 K.) Ateşli silah:Mermi çekirdeği veya saçma tabir edilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri, barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen silahları,

   f) (Değişik: 25/10/2000 – 2000/1550 K.) Tabanca: Tam otomatik olmamak şartıyla, namlu uzunluğu fişek yatağı hariç otuz santimetreyi ve tüm uzunluğu elli santimetreyi geçmeyen, dumanlı veya dumansız barut veya bu neviden bir patlayıcı ve itici güç ile gülle, mermi, saçma veya füze ile gaz ya da diğer nesneleri atabilen, belli bir çapta namluya uygun imal edilmiş  ateşli silahları,

   g) (Değişik: 25/10/2000 – 2000/1550 K.) Tam otomatik silah: Tetik çekili tutulduğunda birden fazla atış yapabilen ateşli yivli silahları,(1)

   h) (Değişik: 2/12/1999 – 99/13749 K.) Yivli av tüfeği: Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç otuz santimetreden fazla, uzun menzilli ve delici güce sahip, sabit dipçikli, tam ve yarı otomatik atış yeteneği olmayan ve münhasıran avda veya atıcılıkta kullanılan ateşli-yivli silahları,

   ı) (Değişik: 2/12/1999 – 99/13749 K.) Spor ve nişan tüfek ve tabancaları: Çapı ve diğer nitelikleri bakımından Uluslararası Atış Birliği (U.I.T) Tüzüğünde belirtilen, yarışmalarla uluslararası askeri yarışmalara katılmaya elverişli ve münhasıran spor amacıyla kullanılan yivli ve yivsiz tüfek ve tabancaları,

   i) Diğer saldırı ve savunma aletleri: (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (ı) bentlerinde sözü edilen ateşli ve ateşsiz silahlar dışında kalan bıçaklar ile özel olarak saldırı ve savunmada kullanılmak amacıyla yapılmış her türlü ateşli ve ateşsiz aletleri,

   j) (Değişik: 25/10/2000 – 2000/1550 K.) Ruhsat: Bu Yönetmeliğe göre verilecek silah taşıma ve bulundurma belgelerini, trap-skeet atış alanı ve poligon işletme izin belgelerini, silah tamir yeri açma izin belgelerini ve mermi satış izin belgelerini,

   k) Taşıma ruhsatı: Ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgeyi,

   l) Bulundurma ruhsatı: Ateşli silah bulundurmalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgeyi,

   m) Antika silahlar: Eskiden kalma, değerli, belli bir özelliği olan, benzerlerine az rastlanan ve artık imal edilmeyen ateşli, ateşsiz silah,bıçak ve kılıç gibi aletleri,

   n) (Değişik: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Zati demirbaş tabanca: Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman erbaşlar ile emniyet hizmetleri sınıfı personeline görevlerinde kullanılmak üzere, bedeli mukabili zati demirbaş olarak satılan, personelin memuriyeti süresince Devlet malı silah statüsünü muhafaza eden ve üçüncü kişilere satış, devir veya hibesi yapılamayan, emekli olduklarında envanter kaydından çıkartılarak adlarına zati silah olarak ruhsata bağlanacak tabancaları,(2)

   ________________

(1) 11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “sürekli” ibaresi “birden fazla” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlar” ibaresi “subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman erbaşlar” şeklinde değiştirilmiştir.

o) Kimlik kartları ve silah taşıma izni: Kuvvet komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığınca ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca emekli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlar için verilen emekli kimlik kartları ile sahiplerinin silah taşıma yetkisini belirleyen silah taşıma izin belgesini,

ö) (Değişik: 2/12/1999 – 99/13749 K.) Demirbaş silah: Bir kurum, kuruluş veya kişilere ait işyerleri için demirbaş olarak kaydı yapılan yarı otomatik tabanca sınıfı silahları,

   p) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

   r) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

   s) (Değişik: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Emniyet hizmetleri sınıfı personeli: Emniyet hizmetleri sınıfı kadrosunda istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçileri ile stajyer polis memurundan Emniyet Genel Müdürüne kadar (bu rütbe dahil) her rütbedeki personeli,

   ş) Personel: Vali kadrosu ile Emniyet Genel Müdürü olarak atananlar dahil Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra kadrolarında istihdam edilen Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelini,

   t) (Ek: 16/2/1999 – 99/12448 K.) Genel Komutanlık: Jandarma Genel Komutanlığı’nı,

   u) (Ek: 2/12/1999 – 99/13749 K.) Uluslararası Kuruluş: NATO, UNICEF, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler v.b kuruluşları,

   ü) (Değişik: 25/10/2000 – 2000/1550 K.) Türk Silah Kuvvetleri personeli: Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında istihdam edilen subay, astsubay (…)(1) ve uzman erbaş rütbesindeki personeli,(1)

   v) (Değişik: 25/10/2000 – 2000/1550 K.) Müstafi askeri personel: TürkSilahlı Kuvvetlerinden, mecburi hizmeti tamamlayarak istifa etmek suretiyle ayrılan subay, astsubay (…)(2) ile en az on yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile ayrılan uzman erbaşları, (2)

   y) (Ek:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/1 md.) Merkezi kayıt sistemi: Silah ve mermilerin satışı, nakli ve bildirimine ilişkin bilgileri içeren ve Bakanlık bünyesinde kurulan veri tabanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ruhsatlarla İlgili Esaslar

   Ruhsatlar

   Madde 3 – (Değişik fıkra: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Taşıma ve bulundurma ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerli olup, gerekli şartların varlığı halinde her beş yılda bir yenilenir. Ruhsatlar verilirken ruhsatın geçerlilik süresi ve süre bitiminden itibaren en geç altı ay içinde ruhsatın yenilenmesi gerektiği kişiye tebliğ edilir. Beş yıllık geçerlilik süresini müteakip altı ay içinde ruhsatın yenilenmemesi halinde o silaha ait ruhsat başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilerek bu Yönetmelik hükümlerine göre devri sağlanır. Bu şekilde ruhsatı iptal edilen silah, ancak Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirlenen idari para cezasının ödenmesi kaydıyla aynı şahıs adına tekrar ruhsata bağlanabilir.

——————————

(1) 17/7/2017 tarihli ve 2017/10643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile bu bentte yer alan  “, uzman jandarma çavuş” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 17/7/2017 tarihli ve 2017/10643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile bu bentte yer alan  “, uzman jandarmalar” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni ruhsatın geçerlilik süresi, önceki ruhsata ait sürenin bittiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Süresi biten taşıma ruhsatı, yenisi verilinceye kadar bulundurma ruhsatı yerine geçerlidir.

(Değişik fıkra:RG-10/5/2019-30770-C.K.-1055/1 md.) Cumhurbaşkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Hükümet Üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Kuvvet Komutanları,  Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı ve İdari İşler Başkan Yardımcıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterleri ve Genel Sekreter Yardımcıları, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı müsteşarları, Savunma Sanayii Müsteşarları ve Savunma Sanayii Başkanı, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı ile Sahil Güvenlik Komutanı ve bu görevlerde asaleten bulunmuş olanların ruhsatlarında süre kaydı aranmaz.

Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentleri kapsamına giren ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen diğer kamu görevlilerinin silah taşıma ruhsatları, verildiği tarihten itibaren, görevin devamı süresince geçerlidir. Bu kişilerin ruhsata esas görev durumları beş yılda bir araştırılır.

   Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi kapsamına giren emekli kamu görevlilerine verilen silah taşıma ve bulundurma ruhsatları ile bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen kamu görevlilerine verilen silah bulundurma ruhsatları süre kaydına tabi tutulmaz. Ancak, bu şahısların silah taşıma ve bulundurma şartlarını koruyup korumadıkları hususu her beş yılda bir araştırılır.

   Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentleri kapsamına giren kişilerin taşıyacakları veya bulunduracakları ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasınayetki veren kayıt ve belgeler ile ruhsatlar harca tabi değildir.

   Ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli ve yabancı menşeli mermiler için ayrıca ruhsat aranmaz. Ancak, yabancı menşeli mermilerin Kanuna uygun yollardan temin edildiğinin ispatı yetkililerce istenebilir.

   (Mülga fıkra: 17/7/2017 – 2017/10643 K.)

   Bulundurma ruhsatı verilmesi

   Madde 4 – (Değişik: 2/12/1999 – 99/13749 K.)

   (Değişik fıkra: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Silah ruhsatı alınmasına engel hali bulunmayan, yirmibir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir. Meskeninde silah bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler kanunen kabul edilen yerleşim yerindeki, işyerinde silah bulundurmak isteyenler ise işyeri adresinin bulunduğu yerdeki ruhsat vermeye yetkili mercilere müracaat ederler.

   Bulundurma ruhsatı, meskende veya işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir. Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil, zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakli, mahallin en büyük mülki amirinin vereceği (EK-2)’deki Silah Nakil Belgesi ile mümkündür. Bu belgede belirtilen gün ve güzergah dışında silah, mesken veya işyeri dışına çıkarılamaz. Taşıt araçları işyeri veya mesken sayılmaz.

   Bulundurma ruhsatlı silaha sahip kişiler, mesken veya işyerlerini daimi olarak değiştirmeleri halinde yeni adreslerini ruhsatı veren mülki amirliğe bildirerek silah nakil belgesi almak ve yeni adreslerinin kayıtlara geçirilmesini ve ruhsatına işlenmesini sağlamak zorundadırlar. Ruhsatlı silahın bulundurulacağı yeni adresin başka bir mülki sınır içinde olması halinde, silaha ait bulundurma dosyası yeni adresin bulunduğu mülki amirliğe nakledilir. Dosyanın nakledildiği mülki amirlikçe harç alınmaksızın yeniden bulundurma ruhsatı düzenlenir.

   Taşıma ruhsatı

   Madde 5 – Taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun, Kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilen yerler haricinde her yerde ve her zaman geçerlidir.

   Birden fazla ruhsatlı silaha sahip olanlardan durumları silah taşımaya uygun bulunanlara istekleri halinde mevcut silahlarının herbiri için harç alınmak suretiyle ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilebilir.

   Demirbaş silahların kurum ve kuruluşun silah taşımaya yetkili birden fazla personeli tarafından taşınması mümkündür.

   Kamu görevlilerine verilecek taşıma ruhsatlarına ilişkin esaslar

   Madde 6 – (Değişik: 13/1/1992 – 92/2635 K.)

   Özel kanunlarına göre her yerde ve her zaman silah taşımalarına izin verilen kamu görevlilerinin edindikleri zati silahlarına, istekleri halinde ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilir, bu kişilerden ruhsat harcı alınmaz.

   (Değişik fıkra: 2/12/1999 – 99/13749 K.) Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentleri kapsamında olup, kanuni sınırlar içinde her yerde ve her zaman silah taşıma yetkisine sahip bulunanların, mevzuata uygun olarak edindikleri zati silahları kimlik belgesine işlenir. Kimlik belgesinde silah kaydına ait kısım yok ise, zati silahları için harçsız silah taşıma ruhsatı düzenlenir. Üzerine silah kaydı yapılan kimlik belgeleri silah taşıma ruhsatı yerine geçer.

   Can güvenliği nedeniyle silah taşıma ruhsatı verilmesi (1)

   Madde 7 – (Değişik: 1/5/2002 – 2002/4158 K.)

   (Değişik fıkra: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) İçişleri Bakanı;

a) Yaptıkları iş, sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibarıyla can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklılık esasına göre ülkemizde çalışma ve ikamet izni sahibi yabancı uyruklu şahıslara,

b) Şehit olan kamu görevlilerinin,  korucuların, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalarına,

c) 29/7/2003 tarihli ve 4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanunu uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için koruma altına alınanlara,

ç) (Ek : 11/10/2018 – 181 C.K.) Güvenlik korucusu olanlar ile emekli güvenlik korucusu olanlara,

talepleri halinde silah taşıma ruhsatı verebilir.

   Bu ruhsatlar, gerektiğinde veya veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde, geçerlilik süresine bakılmaksızın geri alınabilir. (Ek cümle:RG-10/5/2019-30770-C.K.-1055/2 md.) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (t) bendi kapsamındaki kişilere görevleri sona ermeleri halinde (ihraç, ayrılma hariç) kalan süreleri kadar ruhsat verilir.

(Ek fıkra: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) İçişleri Bakanı gerekli gördüğü takdirde, birinci fıkrada belirtilen yetkisini yazılı olarak Bakan Yardımcıları veya il valilerine tamamen veya kısmen devredebilir.(2)

——————————

(1) Bu madde başlığı, 2/12/1999 tarihli ve 99/13749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki yönetmelik ile metne işlendiği şekilde değiştirilmişir.

(2) 10/5/2019 tarihli ve 30770 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1055 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesi ile bu fıkrada yer alan “Bakanlık Müsteşarı” ibaresi “Bakan Yardımcıları” şeklinde değiştirilmiştir.

Silah taşımalarına izin verilen kamu görevlileri (1)

   Madde 8 – (Değişik birinci cümle: 25/10/2000 – 2000/1550 K.) Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (6) numaralı bentleri uyarınca silah taşımalarına karar verilenler;(1)

a) (Değişik: 2/4/1997 – 97/9510 K.) 1) (Değişik:RG-10/5/2019-30770-C.K.-1055/3 md.) Cumhurbaşkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Bakanlar, Yasama Organı Üyeleri ve Bakan Yardımcıları ile bu görevlerde bulunmuş olanlara,

2) Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevlilere,

   3) Hakim, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlara,

   4) Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevlilere. 

b) (Değişik: 13/1/1992 – 1992/2635 K.) Zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisine haiz olanlardan;

   1 – Köy ve mahalle muhtarlarına (demirbaşa kayıtlı veya aldırılacak zati silahları için),

   2 – Açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1467 nci maddesindeki yetkileri bulunan gemi kaptanlarına (bu görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

c) (Değişik:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/2 md.) Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin tamamı Devlete ait olan anonim şirketlerinde koruma, bakım onarım işlerinde çalışanlardan;

1) Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçilere (görev yerinin dışına çıkarmamak şartıyla, görev sırasında demirbaş silahlarını taşıyabilirler),

2) Elektrik enerjisi yüksek gerilim (enterkonnekte) hatların kontrol, bakım ve onarım işlerinde çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

3) Radyolink, telsiz, uydu, yer istasyonu, kuran-portör, havai hat, santral, şantiye ve benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapım, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı, şoför, şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları ile çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

4) TRT Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

——————————

(1)  17/7/2017 tarihli ve 2017/10643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile  bu maddenin birinci fıkrasının giriş cümlesinde yer alan “(1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılanlar ile (3) numaralı bendi uyarınca silah taşımalarına karar verilen kamu görevlileri” ibaresi “(1), (2), (3) ve (6) numaralı bentleri uyarınca silah taşımalarına karar verilenler” şeklinde; aynı fıkranın (c) bendinin giriş cümlesinde yer alan “kamu iktisadi teşebbüslerinde” ibaresi “kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin tamamı Devlete ait olan anonim şirketlerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

   5) Genel Müdürlüğe ait röle istasyonlarında görevli başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

6) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hava liman ve meydanlarının merkezlerinden uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-Rd/FAR gibi seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personele (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

7) Ceza infaz kurumu başkontrolörleri ve kontrolörlerine, birinci ve ikinci müdürlerine, idare memurları ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcılarına,

8) Adalet Bakanlığına bağlı taşradaki adliye binaları ve cezaevlerinin korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı şoförlerine (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

9) İnfaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarına (ceza ve tevkifevleri dışında demirbaşa kayıtlı veya zati silahlarını taşıyabilirler),

10) Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan ve bakanlıklarınca uygun görülen hizmet aracı şoförlerine (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

11) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Devlet Demir Yollarına ait trenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere gidiş ve gelişlerinde görev yapan makinist, trenşef ve gardfrenlere,

12) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık Federasyonu atış malzemelerinin nakil, muhafaza ve dağıtımından sorumlu kadrolu personeline,

   d) Paraya vazıülyed olanlardan;

   1 – (Değişik : 16/11/1992 – 92/3721 K.) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre, Adalet Bakanlığınca atanan icra müdürleri ile icra müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı Kanunun 1 inci maddesine istinaden bu görevi ifa eden kişilere (memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler),

   2 – Veznedarlara (görevleri sırasında ve görev mahallinde demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

   3 – Tahsildarlara (bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler).

   e) (Değişik: 13/1/1992 – 92/2635 K.) Özellik arzeden görev yapanlardan;

   1) (Değişik:RG-10/5/2019-30770-C.K.-1055/3 md.) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri veya bu görevde bulunmuş olanlara,

2) (Değişik:RG-10/5/2019-30770-C.K.-1055/3 md.) Sayıştay Başkan ve üyeleri, müsteşar, Bakanlar Kurulu Sekreteri, teftiş ve denetim görevi ifa eden kurul başkanları, Başbakanlık ve bakanlıklara bağlı veya ilgili kurum ve kuruluşların başkanları ile müsteşar yardımcısı, Başbakan başmüşaviri, genel müdür ve bu görevlerde bulunmuş olanlara,

3) (Değişik:RG-10/5/2019-30770-C.K.-1055/3 md.) Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında Cumhurbaşkanı özel kalem müdürü, başdanışmanı, danışmanı, idari işler başkan yardımcısı, genel müdür, daire başkanı ve idari işler başkanı özel kalem müdürüne, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı ve üyelerine, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarının en üst yöneticilerine, Cumhurbaşkanlığı ofis başkanlarına, bu görevlerde bulunmuş olanlara; TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve bakanlıklar özel kalem müdürlerine,(1)

4) (Değişik:RG-10/5/2019-30770-C.K.-1055/3 md.) (…)(2) Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve merkezi yönetim kapsamında yer alan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu görevlileri ile Sayıştay başraportör, raportör, başsavcı, savcı, denetçi ve denetçi yardımcılarına,

   5) (Değişik : 16/11/1992 – 92/3721 K.) Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı kadrosunda çalışanlara.

   6) (Değişik: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin tamamı Devlete ait olan anonim şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,

   7) Karayolları bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve şube şeflerine (görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler),

   8) (Ek: 2/4/1997-97/9510 K.; Değişik: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kamu İhale Kurulu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu başkan ve üyelerine,

   9) (Ek: 2/4/1997 – 97/9510 K.) Belediye başkanları ve il genel meclisi üyelerine,

   10) (Ek: 2/4/1997 – 97/9510 K.) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personele,

   11) (Ek: 2/4/1997 – 97/9510 K.) İçişleri Bakanlığı merkez kadrolarında görevli genel müdür yardımcıları, başkanlar ve daire başkanlarına.

   12) (Ek:2/12/1999 – 99/13749 K.) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla defterdar ve mal müdürlerine,

   13) (Ek: 2/12/1999 – 99/13749 K.) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve il müdürleri ile aynı Genel Müdürlüğün bölge ve il müdürlüklerinde arazide kontrollük görevi yapan kadrolu teknik personele,

   14) (Ek: 15/4/2004-2004/7151 K.; Değişik: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Başkan, başkan yardımcıları, daire başkanları, bölge müdürleri, işletme müdürleri, tank çiftlikleri başteknisyenleri ve pompa istasyonları başteknisyenlerine,

________________

(1) 11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesiyle, bu bende “idari işler başkanı özel kalem müdürüne,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Devlet Denetleme Kurulu Başkanı ve üyelerine,” ibaresi eklenmiştir.

(2) 11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “Devlet Denetleme Kurulu Başkanı ve üyelerine,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

15– (Ek: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucularından hâlihazırda görevde bulunanlara (en fazla bir adet silah için).

16) (Ek:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/2 md.) Cumhurbaşkanlığı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyon Başkanı, üyeleri ve bu görevde bulunmuş olanlara,

17) (Ek:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/2 md.) Büyükşehir belediyesi genel sekreteri, il özel idaresi genel sekreteri ve bu görevde bulunmuş olanlara,

   (Değişik: 13/1/1992 – 92/2635 K.) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilenler ile (e) bendinin (1),(2) ve (3) numaralı alt bentlerinde sayılanlardan ayrıca silah bulundurma yetkisine sahip olanlar, hiç bir işleme ve harca gerek kalmaksızın bu silahlarını da taşıyabilirler.

   (Değişik son fıkra: 2/12/1999 – 99/13749 K.) Birinci fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (e) bendinin (9) numaralı alt bendinde belirtilen görevliler için, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun hükümlerine göre seçimle bu görevlere gelmiş olma şartı aranır.

(Ek fıkra: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) 442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucularından hâlihazırda görevde bulunanlar ile aynı Kanunun mülga ek 16 ncı maddesinin birinci fıkrası ve 27/5/2007 tarihli ve 5673 sayılı Köy Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesine göre görevleriyle ilişikleri kesilenlerin edinecekleri en fazla bir adet silaha ait taşıma veya bulundurmaya yetki veren kayıt ve belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

(Ek fıkra: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Bu madde ve 9 uncu madde uyarınca taşıma ruhsatlarının verilmesinde kişinin görevinde asaleten bulunmuş olması şartı aranır.

   Taşıma ruhsatı verilebilecek diğer meslek mensupları

   Madde 9 – (Değişik: 13/1/1992 – 92/2635 K.)

   (Değişik birinci cümle: 25/10/2000 – 2000/1550 K.) Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine istinaden valiler, aşağıda belirtilen kişilere, durumlarının bu Yönetmelik hükümlerinde aranan şartlara uygunluğunun tesbit edilmesi halinde silah taşıma ruhsatı verebilir.

   a) (Mülga: 2/4/1997 – 97/9510 K.)

   b) Yurdumuzda ikamet eden ve başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan dışişleri meslek mensubu olmayan ve bu görevi Dışişleri Bakanlığınca yazılı olarak teyid edilen Türk vatandaşlarına,

   c) (Değişik: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Göreve bağlı basın kartı, sürekli basın kartı ve basın şeref kartı sahibi basın mensuplarına,

   d) (Değişik: 25/10/2000 – 2000/1550 K.) Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılara, bunların ortaklık veya şirket olarak çalışmalari halinde, bu işlerden sorumlu ortaklardan en fazla ikisine,

   e) (Değişik: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı bulunan işyeri sahiplerine, patlayıcı madde deposu sahiplerine, ateşli silah üreten imalathane sahiplerine, şirket ise sorumlu ortaklardan en fazla ikisine, ruhsatlı silah tamirhanesi sahiplerine ve işyerinde ve iş başında demirbaş silahları taşımak şartı ile patlayıcı madde ve fer’ilerini taşıma işlerinde görevli güvenlik belgesi sahiplerine,

   f) (Değişik: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Bankaların genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımı yapılmış şubelerin müdürlerine,

g) Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlara,

   h) (Değişik: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Yıllık satış tutarı (cirosu) veya yıllık vergi tutarı her yıl Bakanlıkça tespit edilecek dş miktara ulaşan kişilerle, gerçek kişi tacirler ve anonim şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin idare ve temsilinden sorumlu ortakları, tarım satış kooperatifleri ve tarım satış kooperatifleri birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,(1)

   ı) (Değişik: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Bakanlıkça Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük tarım işletmesi sayılacak miktarda ve meskun yerlerden uzaktaki arazisini, devamlı olarak bizzat işleten toprak sahiplerine,

   i) (Değişik: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Bakanlıkça Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük sürü sahibi sayılacak miktarda hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeniyle yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan sürü sahiplerine,

   j) (Değişik:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/3 md.) Bakanlıkça belirlenecek sözleşme bedeline ulaşan veya yapı, tesis, inşaat ve büyük onarım işleriyle fiilen ve bizzat uğraşan müteahhitlere (ortaklık veya şirket ise sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye),

   k) (Değişik : 16/11/1992 – 92/3721 K.) Akaryakıt satışı yapılan istasyonlarda fiilen ve bizzat bulunan sahiplerine (ortaklık veya şirket sözkonusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye),

   l) Akaryakıt istasyonu sahiplerine adına akaryakıt satışı yapanlara (demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla),

   m) (Değişik: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) En az elli sigortalı işçi çalıştıran ve fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden iş sahiplerine, şirket ise sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye, işyeri ve iş başında demirbaşa kayıtlı silahları taşımak üzere bu işyerinde çalışan veznedar ve mutemetlere,

   n) (Değişik : 2/12/1999 – 99/13749 K.) Şirket veya ortaklık sözkonusu ise yönetimden sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye verilmek kaydıyla atış poligonu sahiplerine ve demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla atış poligonlarını korumakla görevli bekçilere,

   o) 25/4/1973 tarihli ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanununun 8 inci maddesine göre tescil edilmiş olup, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmaz eski eserlerin, anıtların korunmasıyla görevli, sigorta primleri ödenen bekçilere (işyerinde ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

   ö) Meskun yerler dışında en az 100 adet fenni arılı kovan ile gezginci olarak bilfiil arıcılık yapan yetiştiricilere,

   p) 9/5/1955 tarihli ve 6551 sayılı Kanun hükümlerine göre izin alınarak tesis edilen patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçilere (demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında taşıyabilirler),

___________

(1) 11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “miktara ulaşan gerçek kişi tacirlerle” ibaresi “miktara ulaşan kişilerle, gerçek kişi tacirler ve” şeklinde değiştirilmiştir.

r) (Değişik : 25/10/2000 – 2000/1550 K.) Daha önce valilik yapmış olanlar ile bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmış Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil diğer görevlilerden; adli ve idari yargı hakim ve savcılar ile bu sınıftan sayılanlardan; Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ile M.İ.T. hizmetlerinde çalışmış olanlardan asli memur statüsünü kazanmış olup, ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteğiyle kurumlarından ayrılanlara,

   s) (Değişik : 16/11/1992 – 92/3721 K.) Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığından faaliyet izni almış ve dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden sorumlu ortaklarından en fazla iki kişiye, (şirketin şubesi varsa şirket tarafından yetkili kılınmış fiilen ve bizzat ilgili şubede görev yapan bir kişiye),

   ş) (Ek : 16/11/1992 – 92/3721 K.) Barolara kayıtlı bulunan avukatlara, 1512 sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre noterlik hizmetini yürüten noterlere,

   t) (Değişik: 1/5/2002 -2002/4158 K.) Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ziraat odaları ve ticaret borsaları yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyelerine,

   u) (Mülga:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/3 md.) 

   ü) (Mülga:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/3 md.)   

   (Ek:2/12/1999-99/13749 K.) (Mülga ikinci fıkra:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/3 md.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taşıma Ruhsatı Verilebilecek Emekli Kamu Görevlileri, Silah Ruhsatı İçin

İstenecek Belgeler ve Ruhsat Verilmesini Engelleyen Haller

   Emekli kamu görevlileri

   Madde 10 – Kanunun 7 nci maddesinin (4) numaralı bendinin (A) ve (B) alt bentlerinde sayılan haller dışında emekli olan kamu görevlilerinden:

   a) (Değişik: 13/1/1992 – 92/2635 K.) Vali, vali yardımcısı, kaymakam ve bucak müdürleri ile mülkiye müfettişi, daire başkanı veya şube müdürü gibi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfına dahil görevlilere,

   b) Hakim ve Savcılar ile Sayıştay Başkanı, üyeleri ve denetçilerine,(2)

   c) Büyükelçi, elçi, daime temsilci, daimi temsilci yardımcısı, birinci müsteşar, müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçüncü katip, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos, muavin konsolos (…) (1)

d) (Mülga: 25/10/2000 – 2000/1550 K.)

——————————

(1) 16/11/1992 tarihli ve 92/3721 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki yönetmelik ile bu bentte yer alan “ve ataşelere” ibaresi metinden çıkarılmıştır.

(2) 11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 4 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “Sayıştay Başkan ve üyelerine” ibaresi “Sayıştay Başkanı, üyeleri ve denetçilerine” şeklinde değiştirilmiştir.

               e) (Değişik: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Emniyet hizmetleri sınıfı personeli ile MİT hizmetleri mensuplarına,

f) (Mülga: 17/7/2017 – 2017/10643 K.)

   g) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 77 nci maddesi gereğince görevdeyken demirbaş silahını taşıyan orman muhafaza memurları ve orman bölge şeflerine (bunlar emekli olduklarında satın alacakları zati silahlarını veya kanuni yoldan edindikleri şahsi silahlarını taşıyabilirler),

   h) (Mülga: 17/7/2017 – 2017/10643 K.)

   ı) (Ek: 2/4/1997 – 97/9510 K.) (Değişik:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/4 md.) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, kaçakçılık ve istihbarat müdürü, bölge amiri, kısım amiri ve gümrük muhafaza memurlarına,

i) (Ek: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve üyeliği, bakan yardımcılığı, müsteşarlık, Başbakanlık müsteşar yardımcılığı, teftiş ve denetim görevi ifa eden kurul başkanlıkları görevinde bulunmuş olanlara,

j) (Ek: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) 442 sayılı Kanunun mülga ek 16 ncı maddesinin birinci fıkrası ve 5673 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre görevleriyle ilişikleri kesilen güvenlik korucularına (en fazla bir adet silah için),    

k) (Ek: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) (Değişik:RG-10/5/2019-30770-C.K.-1055/4 md.) Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında Cumhurbaşkanı özel kalem müdürlüğü, başdanışmanlığı, danışmanlığı ve genel müdürlük ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların en üst yöneticiliği görevlerinde bulunmuş olanlara(2)

   l) (Ek:RG-4/4/2020-31089-C.K-2360/4 md.) Ceza infaz kurumu başkontrolörleri ve kontrolörlerine, birinci ve ikinci müdürlerine, idare memurları ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcılarına,

m) (Ek:RG-4/4/2020-31089-C.K-2360/4 md.) İnfaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memurlarına, 

n) (Ek:RG-4/4/2020-31089-C.K-2360/4 md.) Cumhurbaşkanlığı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyon Başkanlığı ve üyeliği görevinde bulunmuş olanlara,

o) (Ek:RG-4/4/2020-31089-C.K-2360/4 md.) Yapılan soruşturma sonucu veya kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar ve yapılan soruşturma sonucu görevlerine son verilmiş olduğu anlaşılanlar hariç, en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı, belediye başkanlığı ve il genel meclis üyeliği yapmış olanlara,

ikamet ettikleri yer valiliğine müracaatları halinde, mevcut veya alacakları zati silahları için taşıma ruhsatı verilir.

(Ek ikinci fıkra:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/4 md.)(3) Birinci fıkranın (o) bendinde belirtilenler için 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre seçilmiş ve bu görevlerde bulunmuş olma şartı aranır.

   (Değişik fıkra: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Bu maddede öngörülenlerden durumlarını belirtir kurum yazısı istenir.

   Emekli Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli (1)

MADDE 11- (Değişik: 17/7/2017 – 2017/10643 K.)

Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından tard veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar, 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümleri uyarınca ayırma işlemine tabi tutulanlar ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50 inci maddesinin birinci fıkrasının mülga (c) bendi, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun mülga 15 nci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durumları sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 üncü ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya

——————————

(1)          17/7/2017 tarihli ve 2017/10643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 8 inci maddesi ile  bu maddenin “Emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli” olan başlığı metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) 11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 4 üncü maddesiyle, bu bende “danışmanlığı ve genel müdürlük” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların en üst yöneticiliği” ibaresi eklenmiştir.

(3) 11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 4 üncü maddesiyle, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

13/5/1971 tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ile 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun gereğince Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar hariç olmak üzere emekli Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa etmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılan subay, astsubay ve uzman jandarmalar ile en az on yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılan uzman erbaşlara silah taşıma ve bulundurma izni ilgisine göre bağlı bulundukları kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca verilir.(2)

Kanunen silah almaya ve taşımaya yetkili olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli emekli olarak ayrılmaları halinde, ilişiklerini keserken şahsi tabancalarını emekli kimlik kartlarına işletebilirler.

Emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için mensup olduğu kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı personeli için Jandarma Genel Komutanlığı,  Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli için Sahil Güvenlik Komutanlığı şahsi tabanca envanterinde, o şahıs için kayıtlı bulunan tabanca veya tabancalardan, antika silahlar için bulundurma belgesi diğer tabancalar için taşıma belgesi düzenler ve onaylar. Taşıma ve bulundurma izinleri süresizdir. Ancak emekli ve müstafi personelin durumları ilgili komutanlıkça beş yılda bir araştırılır.

Emekli Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin kimlik kartlarında bulunacak silaha ait bilgiler, ilgiliye silahını taşıma veya bulundurma izni verir.

Kuvvet komutanlıkları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, yukarıda belirtilen esaslar dahilinde verdikleri taşıma ve bulundurma izinlerini, düzenleyecekleri listelerle Genel Komutanlığa bildirirler.

   Emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinden istenecek belgeler (1)

   Madde 12 – (Değişik: 25/10/2000 – 2000/1550 K.)

(Değişik fıkra: 17/7/2017 – 2017/10643 K.)    Emekli veya müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli;

a) İki adet kimlik kartı fotokopisini,

b) Silah taşımalarında veya bulundurmalarında psikolojik, nörolojik veya fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair doktor raporunu,

c) Son üç ay içinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğrafını,

ekleyecekleri bir dilekçe ile ilgisine göre bağlı bulundukları kuvvet komutanlıklarına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına müracaat ederler.

——————————

(1) 17/7/2017 tarihli ve 2017/10643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 9 uncu maddesi ile bu maddenin “Emekli Emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden istenecek belgeler” olan başlığı metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) 11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 5 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “2/1/2017 tarihli ve 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ibaresi “31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

               Mensup oldukları Kuvvet Komutanlıklarınca, silah taşıma veya bulundurma için gerekli şartları taşımaları kaydıyla izin belgesi verilen personel, askeri kimlik kartı fotokopisi ve üç adet fotoğraf ile birlikte bağlı bulunduğu Komutanlığa müracaat etmeleri halinde, kendilerine (Ek-4)’te yer alan Silah Satın Alma Yetki Belgesi verilir.(2)

(Değişik fıkra: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Daha önce zati silahı bulunduğu halde bu silahı mahkeme kararı ile müsadere edilen veya silah satın almaya engel hali bulunan emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline silah satın alma izni verilmez. Bu kişilerin sahip olduğu diğer silah ruhsatları da iptal edilerek bu silahların altı ay içerisinde silah satın almaya hak kazanmış kişilere devri sağlanır. Bu süre içerisinde devri sağlanamayan silahlar, ilgili kanunlara göre işlem yapılmak üzere adli makamlara intikal ettirilir.

(Değişik fıkra: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Bu madde hükmüne göre tabanca satın alan emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli hakkında 11 inci madde hükmüne göre işlem yapılır.

   Mermi sağlanması

   Madde 13 – (Değişik: 25/10/2000 – 2000/1550 K.)

   Silah taşıma ve bulundurma yetkisini haiz emekli ve müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, silahları için mermi satın almak istemeleri halinde, bulundukları yerin askerlik şubesi başkanlığına, emekli ve müstafi Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ise İl Jandarma Komutanlıklarına müracaat ederek izin almak zorundadırlar. Bunların, mermi ihtiyaçları, satış yetkisi verilen kamu kurumunun satış mağazalarından veya bu kurum mamüllerini satan ruhsatlı başbayi veya bayilerden karşılanır. Hak sahiplerinin satış yapan müesseselere bizzat başvurmaları ve taşıma veya bulundurma yetkisini belgeleyen kimlik kartlarını ve belgelerini ibraz etmeleri zorunludur.(3)

   Silahların kayıt ve tescili

   Madde 14 – (Değişik: 17/7/2017 – 2017/10643 K.)

Bu Yönetmelik hükümlerine göre kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından silah taşıma veya bulundurma izni verilen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin silahlarına ait bilgiler kimlik kartlarına işlenir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli emekli ve müstafilerine ait taşıma veya bulundurma izni verilen silahlar ile sahiplerinin kimlikleri bir cetvele kaydedilerek ocak ve haziran aylarında Genel Komutanlığa bildirilir. Ayrıca bu bilgilerin Bakanlık kayıtlarına geçmesi sağlanır. Bu şekilde kayıtlara geçen bilgiler, silah sahiplerinin bu silahları devir veya satışlarında ya da silahların miras yoluyla intikalinde veya zayi olması halinde zabıtaca yapılacak araştırmalara esas teşkil eder.

   Silah ruhsatı için istenecek belgeler

   Madde 15 – (Değişik: 2/12/1999 – 99/13749 K.) Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almak isteyenlerden, silah taşımalarında veya bulundurmalarında psikolojik, nörolojik veya fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair doktor raporu (…)(1) ile Bakanlıkça belirlenen diğer belgeler istenir. (1)

——————————

(1)          17/7/2017 tarihli ve 2017/10643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi ile bu fıkrada yer alan “ve adli sicil belgesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

   (2) 11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 6 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan“Jandarma Genel Komutanlığına” ibaresi “bağlı bulunduğu Komutanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 7 nci maddesiyle, bu fıkraya “askerlik şubesi başkanlığına” ibaresinden sonra gelmek üzere “, emekli ve müstafi Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ise İl Jandarma Komutanlıklarına” ibaresi eklenmiştir.

Silah ruhsatı verilmesini engelleyen haller

   Madde 16 – (Değişik: 17/7/2017 – 2017/10643 K.)

Aşağıda belirtilen kişilere ikinci fıkradaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ateşli silah ve mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez ve verilmiş ruhsatlar iptal edilir.(1)

a) Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlara.

b) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenlere veya silahın muhafazasındaki ihmali ya da kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlara.

c) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlara.

d) Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, her türlü kaçakçılık, bilişim alanındaki suçlar, ihaleye fesat karıştırma, yağma, uyuşturucu, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinin ikinci fıkrası hariç olmak üzere suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme ya da üye olma, insan ticareti, organ ve doku ticareti, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme veya patlayıcı madde kullanma, fuhuş, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, kasten öldürme, silahla kasten yaralama veya çocukların cinsel istismarı suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlara.

e) (Değişik:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/8 md.) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlara.

f) Taksirle veya basın ve yayın yoluyla işlenenler hariç olmak üzere değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı mahkum olanlara.

g) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için mahkum olanlara.

h) Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı mahkum olanlara.

ı) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahiplerine.

i) Spor maksatlı olarak spor federasyonlarının demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlara.

j) Mahkeme kararı ile veya haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlara, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 6413 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ayırma işlemine tabi tutulanlara, 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun mülga 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik ya da ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlara, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 üncü ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenlere veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları ya da mahkeme kararıyla veya kanuni düzenleme ile meslekten ya da Devlet memurluğundan çıkarılanlara veya haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenlere ya da milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlara.

_______________

(1) 11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 8 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan ““hiçbir şekilde” ibaresi “ikinci fıkradaki hükümler saklı kalmak kaydıyla” şeklinde değiştirilmiştir.

k) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılara.

l) Psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıkları olanlara.

m) Yirmibir yaşını bitirmemiş olanlara.

n) (Ek:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/8 md.) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlere tedbir kararı süresince.

(Değişik ikinci fıkra:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/8 md.) Birinci fıkranın (e) bendi kapsamına girenlere affa uğramış olsalar bile ateşli silahlar ile mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez. Aynı fıkranın (a), (b), (c), (d), (f), (g), (h) ve (i) bentleri kapsamına girenler için yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alması ve mahkûm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren beş yıl geçmesi halinde silah taşıma veya bulundurma ruhsat işlemleri yapılabilir. Aynı fıkranın (ı) bendi kapsamına girenlere Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirlenen idari para cezasını ödemeleri kaydıyla tekrar ruhsat verilebilir. Bu fıkra hükmü, suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlar hakkında uygulanmaz.

Kanunun ek 1 inci maddesinde silahla girilmesi yasaklanan yerlere silahla giren veya buralarda silah taşıyan kişilerin silah ruhsatları bulundurmaya çevrilir. Ön ödeme veya mahkumiyet kararındaki adli para cezasının infaz edildiği veya düştüğü tarihten itibaren beş yıllık süre geçmediği takdirde, bu kişilere taşıma ruhsatı verilmez.

(Değişik dördüncü fıkra:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/8 md.) Birinci fıkranın (a), (b), (d), (e) ve (h) bentlerinde belirtilen suçlardan dolayı hakkında kovuşturma yapılan kişiye kovuşturma sonuçlanıncaya kadar, milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle görevden uzaklaştırılan kişiye ise tekrar göreve iade edilinceye kadar silah ruhsatı verilmesine ve yenilenmesine ilişkin işlemler bekletilir ve silah ilgili birimce emanete alınır. Ayrıca aynı fıkranın (n) bendinde belirtilen 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlerin varsa ruhsat verilmesine ve yenilemesine ilişkin işlemleri bekletilir. Bunların ruhsata bağlanmış silahları ise tedbir kararı kalkıncaya kadar emanette tutulur.

Bu maddede belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir.

Mahkemelerce verilen hapis cezaları, adli para cezasına çevrilmiş olsa dahi bu maddenin uygulanmasında hapis cezası esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Taşıma ve Bulundurma Hakkının Kaybı, Vefat, Gümrüğe Terkedilen

Silahlar ve Geçersiz Sayılacak Belgeler

   Taşıma veya bulundurma hakkının kaybı

   Madde 17 – (Değişik: 2/12/1999 – 99/13749 K.)

   Taşıma veya bulundurma ruhsatı verilen kişilerden sonradan 16 ncı maddede belirtilen hallerden birine girmesi nedeniyle silah taşıma ve bulundurma şartlarını kaybedenlerin, yeni ruhsat talepleri kabul edilmeyeceği gibi mevcut silah ruhsatları iptal edilerek, silahlar zaptedilir. Bu silahların, zaptedildiği tarihten itibaren altı ay içinde silah sahibinin isteği dikkate alınarak, silah satın almaya hak kazanmış kişilere devri sağlanır. Bu süre içinde devri sağlanamayan silahlar ilgili kanunlara göre işlem yapılmak üzere adli makamlara intikal ettirilir.

   Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre ruhsatı iptal edilen silahlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

   Vefat halinde yapılacak işlemler

   Madde 18 – (Değişik: 17/7/2017 – 2017/10643 K.)

Vefat eden kişilere ait silahın ruhsatı iptal edilerek silah emanete alınır. Mirasçılarına tebligat yapılarak, tebligat tarihinden itibaren mirasçılarının tamamının muvafakati ile altı ay içinde başvurulması halinde talepte bulunan mirasçısına veya üçüncü bir kişiye devri sağlanır. Bu süre içinde mirasçıları adına ruhsata bağlanamamış veya üçüncü bir kişiye devredilememiş silahlar müsadere edilmek üzere adli makamlara intikal ettirilir.(1)

   ______________

(1) 11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 9 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ruhsatlı silahın” ibaresi “silahın ruhsatı iptal edilerek silah emanete alınır. Mirasçılarına tebligat yapılarak” şeklinde değiştirilmiştir.

Gümrüğe terk edilen silahlar

   Madde 19 – 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununa uygun olarak gümrüğe terk edilmiş bulunan silahlar ile bunların aksam ve parçalarından hangilerinin ne şekilde ve kimlere satılabileceği Bakanlıkça tayin edilir.

   Geçersiz sayılacak belge ve kayıtlar

   Madde 20 – Ruhsatın yenilenmesi, kayıt ve tescili yahut kimliğe işlenmesi gibi muameleler yapılırken belge düzenleyen ve kayıt tesis eden yetkililerce silahların nitelikleri ve numaralarının kontrol edilmesi zorunludur.

   İnceleme ve denetleme veya ruhsatın yenilenmesi, kayıt ve tescili yahut kimliğe işlenmesi gibi muameleler sırasında, silahın veya düzenlenen ruhsatın ya da tesis edilen kayıt ve işlemlerin mevzuata aykırılığının tesbit edilmesi halinde, mevzuata aykırı olarak düzenlenen ruhsat veya tesis edilen kayıt ve işlem,Bakanlıkça geçersiz sayılır. Bakanlığın durumu ilgili valiliğe bildirmesi üzerine, silah ve ilgilisi hakkında valilikçe konunun özelliğine göre gerekli işlem yapılır. Bu işlemler yapılırken, gerekli görüldüğünde, söz konusu silah için ekspertiz raporu aldırılabilir.

   (Değişik son fıkra: 16/2/1999 – 99/12448 K.) İllerde ruhsat işlemleriyle ilgili olarak meydana gelecek ihtilaf ve tereddütler Genel Müdürlüğün ve Genel Komutanlığın görüşleri alınmak suretiyle Bakanlıkça çözümlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ruhsatlı Silahların Devri ile Silah ve Mermi Satın Alınması

   Ruhsatlı silahların devri

   Madde 21 – (Değişik fıkra: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Taşıma veya bulundurma ruhsatlı silaha sahip olanlar, ruhsatlarında nitelikleri yazılı silahlarını bu Yönetmelik hükümlerine göre silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilebilecek olan kişilere satış veya hibe yoluyla devredebilir ya da Türk Silahlı Kuvvetlerine, Genel Komutanlığa veya Genel Müdürlüğe hibe edebilirler.

   (Ek fıkra: 2/12/1999 – 99/13749 K.) Ruhsatlı silahların başka bir şahsa devrinin yapılabilmesi için devir almak isteyenin silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almasında herhangi bir engel halinin bulunmadığının tespit edilmiş olması gerekir. Silah devrini öngören sözleşme noterce düzenlenir. Silah ve mermiler, ruhsat düzenlenmeden devredilen şahsa teslim edilemez.

(Ek fıkra: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Devralınacak silahlar için idare tarafından notere verilmek üzere düzenlenen belge altı ay geçerlidir. Silahı devralan kişinin devir sözleşmesiyle birlikte altmış gün içerisinde ruhsat işlemleri yapan birime müracaat etmesi zorunludur. Belirtilen sürede müracaat etmeyen kişiler adına düzenlenen belgeler geçerliliğini kaybeder.

(Ek fıkra: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Birinci fıkrada sayılan kurumlara yapılan hibe işleminin noterce yapılma şartı aranmaz.

   Silah satın alma, kayıt ve tescil (1)

   Madde 22 – (Değişik: 2/12/1999 – 99/13749 K.)

   (Değişik birinci fıkra:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/10 md.) Taşımak veya meskeninde bulundurmak amacıyla silah satın almak isteyenler kanunen kabul edilen yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki, işyerinde silah bulundurmak isteyenler ise işyerinin bulunduğu yerdeki ruhsat vermeye yetkili mercilere; Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve emeklileri ile müstafi personel mensup olduğu kuvvet komutanlığından, jandarma personeli Jandarma Genel Komutanlığından, sahil güvenlik personeli Sahil Güvenlik Komutanlığından alacakları izin belgesi ile birlikte ilgisine göre bu komutanlıklara müracaatları halinde, silah taşımak ve bulundurmak için gerekli şartları taşımaları kaydıyla, kendilerine silah satın almak üzere EK-4’te yer alan Silah Satın Alma Yetki Belgesi verilir. İki nüsha olarak düzenlenen bu belgenin bir nüshası silah satışı yapacak kamu kuruluşuna gönderilir ve diğer nüshası dosyasında saklanır. Bu belgenin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren altı aydır. Bu belge ile bizzat belge sahibi tarafından silah satış yetkisi olan kamu kuruluşundan silah satın alınır. Ancak bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile (e) bendinin (1), (2), (5) ve (10) numaralı alt bentlerinde sayılan kişiler, noterce düzenlenen vekâletname, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli tugay, müstakil alay, il jandarma komutanlığı muadili birlik komutanlıkları, karargah ve kurum amirlerinin, güvenlik korucuları ise il veya ilçe jandarma komutanlıklarının vereceği fotoğraflı yetki belgesi veya noterce düzenlenen vekaletname ile 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (15) numaralı alt bendindeki kişilerce aynı bent ve alt bentlerde sayılan kamu görevlileri silah satın aldırabilirler. Satın alınan bu silaha ait fatura silahın menşei belgesi olup, düzenlendiği tarihten itibaren altmış gün süre ile geçerlidir. Silah Satın Alma Yetki Belgesinde ve faturada ruhsat için müracaat süresi belirtilir ve bu ibare tebligat yerine de geçer. Silah sahibi, bu süre içinde silahı ile birlikte ruhsat işlemleri yapan birime müracaat etmek zorundadır. Faturada yazılı silaha ait bilgiler, silah da incelenmek suretiyle ruhsatına aynen işlenir. Belirtilen sürede müracaat etmeyenler hakkında adli işlem yapılır.

   Yukarda belirtilen usul dışında kanunen müsaade edilmiş zoralım, standart dışı vb, silahları mevzuata uygun olarak edinen kişiler hakkında da birinci fıkrada belirtilen hükümler uygulanır.

   Valiliklerce, yetkili kuruluştan satın alınan ve devri yapılan, silah ve mermilerle ruhsatı iptal edilen ve müracaatları kabul edilmeyen kişilere ait bilgiler (Ek-3)’teki Bilgisayar Silah Kayıt Formuna işlenerek merkezi bilgisayar sistemine kayıt edilir. Bu şekilde kayıtlara geçen bilgiler, silah sahiplerinin söz konusu silahları devir veya satışlarında, kanuni mirasçılara intikalinde veya zayi olması halinde zabıtaca yapılacak araştırmalara esas teşkil eder.

——————————

(1) Bu madde başlığı “Silah satın alma” iken, 2/12/1999 tarihli ve 99/13749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki yönetmelik ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre satışı yapılan yerli veya yabancı menşeli silahların kimlere ve hangi tarihte satıldığı, satışı yapan kuruluşlarca (Ek-7)’deki Silah Kayıt Cetveline işlenerek onbeş günlük dönemler halinde silah satın alma yetki belgesinin düzenlendiği mercie bildirilir. İstenildiğinde bu bilgiler Bakanlığa da bildirilir. (1)

   Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Kanunun 10 uncu maddesine istinaden satış yaptığı zoralım silahlar ve bu silahları satın alan kişilerle ilgili bilgileri Milli Savunma Bakanlığı’na bildirir. Bunlardan askeri personel olanları Genel Komutanlığa, diğer kamu görevlilerini görev yaptığı ile valiliğine ayrıca bildirir.

   Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli ile emeklilerinin silah ruhsat işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerince yerine getirilir.

   Devredilen silahların kayıt ve tescili

   Madde 23 – (Mülga: 2/12/1999 – 99/13749 K.)

   Satın alınabilecek silah ve mermi miktarı

   Madde 24 – (Değişik: 2/12/1999 – 99/13749 K.)

   (Değişik: 1/5/2002 -2002/4158 K.) Valilerce, taşıma veya bulundurma amacıyla ruhsata bağlanmak üzere silah satın alma izni verilen gerçek kişilerle kurum, kuruluş veya işyeri demirbaşına kayıt edilecek her silah için, yıllık en fazla ikiyüz adet mermi satın alınabilir.

   Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası grup nakli görevlileri ile kurum ve kuruluşların silah taşıması uygun görülen personeli için satın alınacak tabanca ve mermi miktarı Bakanlıkça tespit olunur.

   Silah taşıma ve bulundurma ruhsatına sahip olanların mermi ihtiyaçları, Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu’ndan veya usulüne uygun olarak yurt dışında ithal edilmek suretiyle karşılanır.

(Değişik fıkra: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) İhtiyaç sahiplerinin valiliklere yapacakları yazılı başvuru üzerine, taşıma veya bulundurma ruhsatlı ya da kurum, kuruluş veya işyeri demirbaşına kayıtlı silahlar için her yıl en fazla ikiyüz adet mermi satın alma izni verilir. Bu miktar İçişleri Bakanı tarafından beş katına kadar arttırılabilir.

Yurt dışından ithal edilen mermilerin satışı aşağıdaki şekilde yapılır.

   a) (Değişik: 1/5/2002 -2002/4158 K.) Yetki verilen kamu kurum ve kuruluşa bağlı baş bayii ve bayiiler, ithal edilen mermileri taşıma veye bulundurma ruhsatlı silahlar için her yıl en fazla ikiyüz adet olmak üzere satabilirler.

   b) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulan ve işletme izni verilen atışalanı veya atış poligonu sahipleri, işletmelerinin mermi ihtiyaçlarını, 65 inci maddeye göre tespit edilen miktarlarla sınırlı olmak üzere, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen veya Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından ithal edilen veya bir kamu kuruluşuna ithal ettirilen mermilerden karşılarlar.

——————————

(1) 17/7/2017 tarihli ve 2017/10643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 22 nci maddesi ile bu fıkrada yer alan “mülki amirliğe veya Genel Komutanlığa” ibaresi “mercie” şeklinde değiştirilmiştir.

               Mermi satın alma izni için (Ek-14)’teki Mermi Satın Alma Belgesi düzenlenir. Hak sahipleri, mermi satışı yapan müesseselere bizzat başvurmak ve taşıma veya bulundurma yetkisini belgeleyen kimlik kartlarını ve belgelerini ibraz etmek zorundadırlar.

   Yetkili kamu kuruluşu adına satış yapan yetkili satıcılar, sattıkları mermi miktarını ve kimlere sattıklarını aylık listeler halinde bağlı oldukları il valiliklerine bildirmek zorundadır. Usulüne uygun şekilde mermi satışı yapmadığı tespit edilen yetkili satıcıların ruhsatları iptal edilir ve bunlara bir daha ruhsat verilmez.

   Mermi sağlanması

   Madde 25 – (Mülga: 2/12/1999 – 99/13749 K.)

ALTINCI BÖLÜM

Silah ve Mermilerin İthali ve Satışı

   Tesbit işlemi

   Madde 26 – Kanunen yurda girmesinde sakınca bulunmayan silah ve mermilerden hangilerinin ithal edileceği, Bakanlığın görüşü de alınmak suretiyle Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından belirlenir.

   Bakanlık, konuyla ilgili uluslararası andlaşmalar ile ülkenin genel güvenliğini dikkate alarak, yurda ithal edilecek silah ve mermilere cins ve miktar bakımından sınırlama koyabilir.

   Hangi çeşit silah ve mermi ithal edileceğinin tesbitinde, varsa yurt içi üretim de dikkate alınır.

   İthal yetkisi

   Madde 27 – Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 26 ncı maddeye göre belirlenecek silah ve mermilerin ithalini bizzat yapabileceği gibi, başka bir kamu kuruluşu eliyle de gerçekleştirebilir.

   İthalatın başka bir kamu kuruluşu aracılığıyla yaptırılması halinde, hangi silah ve mermilerin ithal edileceği, ithal edilecek miktar ile ithalata ilişkin diğer hususlar Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ithalatı gerçekleştirecek kuruluşlar arasında düzenlenecek olan bir protokolle tespit edilir.

   İthal izni

   Madde 28 – İthal izni talebi, ithalatın doğrudan Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirileceği hallerde bu Müsteşarlıkça, başka kamu kuruluşları eliyle gerçekleştirildiği hallerde ise, bu kurum ve kuruluşlarca Dış Ticaret Müsteşarlığına yapılır.

   İthalatın başka kamu kuruluşları eliyle gerçekleştirildiği hallerde, izin talebine, 27 nci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen protokol de eklenir.

   Bu maddeye göre yapılan müracaatlarda, yürürlükteki ithalat rejimi çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığınca gerekli ithal izni verilir.(1)

—————————

(1) 2/12/1999 tarihli ve 99/13749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki yönetmelik ile bu fıkrada geçen “Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı” ibareleri, “Dış Ticaret Müsteşarlığı” olarak değiştirilmiştir.

   (Ek: 2/12/1999 – 99/13749 K.) Ancak, binden fazla namlusu veya mekanizma sürgüsü olan silahlara ithal izni verilemez. Daha önce bu şekilde ruhsata bağlanan silahlar, sadece tek namlu ve sürgü ile kayıt ve tescil edilerek ruhsatnamesi değiştirilir ve silahın diğer parçaları MKE Kurumu Genel Müdürlüğü’ne teslim edilir.

   Kayıt

   Madde 29 – İthal edilen silah ve mermiler, bunları satan kamu kuruluşunca (Ek-5) deki İthal Silah Kayıt Defterine kaydedilir.

   Satış bedelinin tesbiti

   Madde 30 – İthal edilen silah ve mermilerin satış bedeli Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından belirlenir. Bu silah ve mermilerin söz konusu Müsteşarlık tarafından belirlenir.Bu silah ve mermilerin söz konusu Müsteşarlık tarafından yetkilendirilen kamu kuruluşlarınca Müsteşarlık adına ithal edilmesi ve/veya satılması halinde,ithalatı gerçekleştiren ve/veya satışı yapan kurum ve kuruluşa Savunma Sanayii Müsteşarlığınca öngörülecek miktarda komisyon ödenir.

   Bu satışlarda kesilecek fatura,silah ve mermilerin menşe belgesi sayılır.

   Satış

   Madde 31 – İthal edilen silah ve mermiler, kanunen silah taşımaya ve bulundurmaya hak kazanmış olan isteklilere Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yetki verilmiş bulunan kuruluşlar eliyle satılır.

   Bu silahlar ve mermiler, satışı yapacak kuruluşa bir protokol ile devredilir.

   Halen demirbaş silaha sahip olan kişiler ile silah taşıma ve bulundurma ruhsatına sahip olanlar, bu yolla ithal edilen silahtan da satın alabilirler.

   İthal silah talep şekli

   Madde 32 – (Mülga: 2/12/1999 – 99/13749 K.)

   Satıştan sağlanan gelirin dağıtımı

   Madde 33 – (Değişik: 25/10/2000 – 2000/1550 K.)

   Silah ve mermilerin satışından elde edilen net hasılatın kanunlarla diğer fonlara yapılan kesintilerden artan kısmın % 80’i Savunma Sanayii Destekleme Fonuna, % 20’si de polis ve jandarma teşkilatlarınca düzenlenen Silah Satın Alma Yetki Belgesi sayısı esas alınarak tespit edilecek miktarlara göre, Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı ile Jandarma Asayiş Vakfı arasında paylaştırılarak verilir.

   Bildirim

   Madde 34 – (Mülga: 2/12/1999 – 99/13749 K.)

   Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce yapılacak ithalat

   Madde 35 – Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce demirbaşa kayıtlı sırf sporda kullanılan silahlar ile bu silahlara ait fişek ve mermilerin ithali Bakanlığın iznine tabidir.

   Geçici ithal (1)

   Madde 36 – (Değişik: 2/12/1999 – 99/13749 K.)

   Ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerle konsolosluklarda ve uluslararsı kuruluş temsilciliklerindeki görevli kişilerden, tek bir silaha ve bu silahın mermilerine mahsus olmak üzere:

——————————

(1)       2/12/1999 tarihli ve 99/13749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki yönetmelik ile bu madde başlığı metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

a) Diplomatik ajan, konsolosluk memuru ve uluslararası kuruluş temsilciliklerindeki görevlilere veya bunlara eşit statüdeki kişilere, Dışişleri Bakanlığınca belirlenmesi ve karşılıklı olması şartıyla,

   b) Bu temsilciliklerde görevli olup, (a) bendinde belirtilenlerin dışındaki kişilerden Türk vatandaşı olmayanlara, gerek görülmesi halinde çalıştıkları temsilciliğin talebi ve Dışişleri Bakanlığı’nın teklifi üzerine, Bakanlıkça uygun görülenlere karşılıklı olması şartıyla,

   ateşli silah ve bunların mermilerini yurda getirme izni verilebilir.

Türkiye’deki yabancı temsilciliklerde görevli Türk vatandaşlarına Dışişleri Bakanlığı’nın önerisi üzerine temsilcilik demirbaşına kayıtlı veya bulundurma ruhsatlı bir adet silahları için temsilciliklerdeki görevleri süresince geçerli olmak üzere silah taşıma ruhsatı düzenlenebilir.

   Birinci fıkranın (a) bendinde sayılan kişilere, zaruret görülen durumlarda, Dışişleri Bakanlığı’nın önerisi ve Bakanlığın onayı ile karşılıklılık şartı aranmaksızın silah ithal izni verilebilir. Bu şekilde silah ithal edecek kişiler çalıştıkları temsilcilik kanalıyla Dışişleri Bakanlığı’na başvurarak, adı ve soyadı, görev ve unvanı, pasaport tarih ve numarasını, ithal edeceği silahın marka, model, çap ve seri numarasını bildirirler.

   Bu bildirim Dışişleri Bakanlığı’nca incelendikten sonra Bakanlığa intikal ettirilir. Silah ve buna ait mermilerin yurda sokulması için Bakanlıkça (Ek-8)’deki Geçici Silah ve Mermi İçin Giriş ve Menşei Belgesi düzenlenir. Bu belgenin bir nüshası Dışişleri Bakanlığına, bir nüshası da gerekli belge düzenlemek üzere kişinin görevli bulunduğu yer valiliğine gönderilir. Bu maddeye göre belge alan kişler belgede yazılı olan tek bir silahı ve bu silaha ait en fazla 200 adet mermiyi yurda sokabilirler.

   Bu madde uyarınca ithal edilen silahların, sahiplerinin görevinin bitiminde ihraç edilmesi zorunludur. Bu silahların kaydedilmesi halinde, ilgilinin ikinci bir silahı yurda sokmasına ve ülkemizde taşımasına izin verilmez.

   Temsilciliklerin demirbaş silah ithali ve koruma görevlileri (1)

   Madde 37 – (Değişik: 2/12/1999 – 99/13749 K.)

Ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerle konsoloslukların ve uluslararası kuruluş temsilciliklerinin silah ve her silah için 200 adet mermi ithal etmeleri, karışılıklılık esasına ve Dışişleri Bakanlığı’nın uygun görmesine bağlıdır. Bu silahlar 36 ncı maddede belirtilen usulle ithal edilir ve demirbaş olarak ruhsata bağlanır. Temsilciliklerde görevli kişilerin demirbaş silahı mevcutsa zati silah edinmelerine müsaade edilmez. Aynı şekilde, zati silah ithal edenlerin de demirbaş silah edinmeleri mümkün değildir. Silahın kaybedilmesi halinde 36 ncı maddenin son fıkrası hükümleri uygulanır.

   Yurt dışından ülkemize resmi veya özel ziyaret amacıyla gelen heyet veya kişilerin korunmasıyla görevli silahlı güvenlik görevlilerinin, yurda giriş, yurt içinde gidilecek yerler ve çıkış işlemleri, karşılıklılık ilkesi de gözetilerek Dışişleri Bakanlığı ve Bakanlığın koordinesi neticesi ilgili valilik ve gümrük müdürlüklerine verilecek talimata göre yapılır.

            ——————————

(1)       2/12/1999 tarihli ve 99/13749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki yönetmelik ile bu madde başlığı metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Elçilik ve konsolosluklarda görevli diğer kişiler

   Madde 38 – (Mülga: 2/12/1999 – 99/13749 K.)

Silah ve mermilere ait diğer hükümler

   Madde 39 – (Mülga: 2/12/1999 – 99/13749 K.)

Özel ferdi ithal (1)

   Madde 40 – (Değişik: 2/12/1999 – 99/13749 K.)

   Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek bir silaha mahsus olmak üzere; dış temsilciliklerimizde elçi sınıfından olanlar ile konsolosların, yurt dışına daimi görevle gönderilen subaylarla dış temsilciliklerimizin güvenlikleri ile görevli Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli ve diğer güvenlik görevlilerinin kesin dönüşlerinde beraberlerinde veya kesin dönüş tarihinden itibaren en fazla altı ay içinde getirecekleri tabanca veya yivli av tüfeği ve bu silahlara ait en fazla 200 adet merminin yurda sokulmasına izin verilir.

   (Değişik fıkra: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Birinci fıkrada belirtilen kişilerden silah getirmek isteyenlerin kesin dönüş belgesini, silahın nereden temin edildiğini ve kıymetini belirten belge ve tercümesini ekleyecekleri ve adını, soyadını, memuriyet unvanını, sicil  numarasını, pasaport tarih ve numarasını, iş veya yerleşim yeri adresini belirten bir dilekçe ile Bakanlığa başvurmaları gerekir. Bakanlıkça gerek görülmesi halinde araştırma yapıldıktan ve lüzumlu bilgiler kayıtlara geçirildikten sonra silahın özelliklerini ve mermi miktarını belirten üç nüsha ek-9’da yer alan Silah İthal ve Menşei Belgesi düzenlenir. Bu belgenin bir nüshası gümrük makamlarına ibraz edilmek üzere ilgiliye verilir. İthalde alınan gümrük vergi ve resimleri ödenmek şartıyla silah ve mermilerin yurda sokulması sağlanır.

   Gümrük vergi ve resimlerinin ödendiğine dair gümrük vezne alındı makbuzunun Bakanlığa ibraz edilmesi üzerine,

   a) Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde görevli subaylar için bağlı oldukları Kuvvet Komutanlığı’na, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları emrinde görevli subaylar için ilgili Komutanlığa belgenin ikinci nüshası gönderilir. Bu Komutanlıklarca Subay Şahsi Tabanca Envanterine silahların kaydı yapılır.

   b) Elçi sınıfından olanlar ile konsoloslar ve güvenlik memurları için, görevli bulundukları il valiliğine yazılacak talimata eklenecek belgenin ikinci nüshasına göre silahın bulundurma veya taşıma izin belgesi/ruhsatına bağlanması sağlanır.

c) (Ek: 17/7/2017 – 2017/10643 K.)  MİT mensupları için menşei belgesinin ikinci nüshası kurumuna gönderilir.

   Yukarıda belirtilen kamu görevlilerinin getirecekleri silah ve mermilerin, ruhsat veya envanter kayıtları yapıldıktan sonra devir ve satışı yapılabilir.

   Silah İthal ve Menşei Belgesinin üçüncü nüshası ilgisine göre Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığı dosyasında saklanır.

Yurt dışına kıta ile gönderilen subay ve astsubaylar 

   Madde 41 – Yurt dışına kıta ile gönderilen subay ve astsubayların yurt dışına çıkardıkları kimlik kartlarında yazılı silahları için yurda girişlerinde izin şartı aranmaz.

——————————

(1)       2/12/1999 tarihli ve 99/13749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki yönetmelik ile bu madde başlığı metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Av ve Spor Silahlarının Geçici Olarak Yurda Sokulması,

Yivli Spor Silahlarına Uygulanacak Esaslar

   Avda kullanılan silahlar ve aksamı ile mermileri

   Madde 42 – Kara Avcılığı Kanunu esaslarına ve Merkez Av Komisyonu kararlarına göre izin alıp turist olarak avlanmak üzere yurdumuza gelen yabancılar, beraberlerinde getirecekleri en çok 3 adet değişik çapta yivli ve 3 adet yivsiz av tüfeği ile gerekli aksamını ve her türlü yivli av tüfeği için en çok 50, her yivsiz av tüfeği için de en çok 100 adet mermiyi girişte gümrük makamlarına ibraz ederek pasaportlarına kaydettirmek şartıyla geçici olarak yurda sokabilirler. Pasaportlardaki bu kayıt, silah, aksamı ve mermilerin yurda sokulması için izin belgesi ve bunların ülkemizde taşınması için de taşıma vesikası yerine geçer.

   Yurda bu şekilde sokulan silah, aksamı ve mermiler için giriş kapısındaki emniyet makamlarınca ayrıca (Ek-10) daki Silah ve Mermi Geçici Giriş Belgesi düzenlenir. Silah ve Mermi Geçici Giriş Belgesine, yurda sokulan silahların cinsi, marka ve seri numaraları ile mermi miktarı ve silah aksamı yazılır. Üç nüsha olarak düzenlenecek bu belgenin birinci nüshası, ilgilinin Türkiye’den çıkışında çıkış kapısındaki emniyet makamlarına teslim edilmek üzere silah sahibine verilir. İkinci nüshası, valilik kanalı ile Genel Müdürlüğe gönderilir. Üçüncü nüshası da, belgeyi düzenleyen emniyet makamında saklanır. Yabancılar çıkış kapısında silahı ve (Ek-10) daki belgeyi göstererek yurdu terk eder. Bunlardan alınan (Ek-10) daki belge Bakanlığa gönderilir. Çıkışın başka kapıdan yapılması halinde keyfiyet giriş yapılan kapıya bildirilir.

   Spor silahları ve aksamı ile mermileri

   Madde 43 – Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce düzenlenecek atıcılık yarışmalarına katılmak üzere yurda gelen yabancı sporcuların beraberlerinde getirmek şartıyla, katılacakları atıcılık yarışmasının her branşı için en çok 3 nişan tüfek veya tabancası ile aksamının ve bu silahlara ait olmak kaydı ile her silah için en çok 500 adet merminin yurda geçici olarak sokulmasında ve yurt içinde naklinde 42 nci madde hükümleri uygulanır.

   Ülkemizde görevli yabancıların av silahı ithali (1) 

   Madde 44 – (Değişik: 2/12/1999 – 99/13749 K.)

   Ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerle konsolosluklarda ve uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevli diplomatik ajan, konsolosluk memuru ve bunlara eşit statüdeki görevliler, yivli veya yivsiz av tüfekleri ve aksamı ile mermilerini yurda ithal edebilmek için çalıştıkları temsilcilik aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı’na başvururlar. Uyruğunda bulunduğu ülkenin Türk vatandaşları için bu konuda yapılan uygulamanın da yivli ve yivsiz av tüfeği taşımasında bir sakınca görülmemesi halinde, geçici ithal izni verilebilir.

   Bu temsilcilikler dışında anlaşmalara göre yurdumuza görevli olarak veya bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla gelen yabancıların, bebaberlerinde getirecekleri yivli ve yivsiz av tüfekleri ve aksamı ile mermilerini yurda sokabilmeleri ve bunları yurt içinde taşıyabilmeleri için,

——————————

(1)       2/12/1999 tarihli ve 99/13749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki yönetmelik ile bu madde başlığı metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

a) Ad ve soyadları ile görevleri, pasaport tarih ve numaraları,

   b) Türkiye’de çalışmalarına veya bulunmalarına imkan veren yetkili makamın onayının tarih ve sayısı,

   c) Türkiye’de görevli bulundukları iş ve ikamet adresleri,

   d) Yurda sokacakları silahların marka, model ve numaraları ile diğer özellikleri,

   müracaatta belirtilir.

   Yukarıdaki işlemlerin tamamlanmasını müteakip ilgili kişi adına (Ek-10)’daki Silah ve Mermi Geçici Giriş Belgesi düzenlenir. Bu belgeye istinaden yurda getirilen yivli ve yivsiz av tüfetleri ile aksamı ve mermi sayısı kişinin pasaportuna kaydolunur.

   Silahların taşınması

   Madde 45 – Yabancılar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yurda sokulmasına izin verilen yivli veya yivsiz av tüfeği ve aksamı ile mermileri için pasaportlarına yazılan kayıt ile birlikte Bakanlığa müracaat ederler. Bakanlığın vereceği talimat üzerine valilikçe yabancılar adına silah taşıma ruhsatı düzenlenebilir.

   Ancak, bu silahlar, Atıcılık ve Avcılık Federasyonuna ait atış poligonlarında ya da meskun mahaller dışında Merkez Av Komisyonunca belirlenen avlaklarda, öngörülen esaslar çerçevesinde Türk makamlarından alınacak av tezkeresi ile taşınıp kullanılabilir.

   Geçici olarak yurda sokulan mermilerin sarfedilmesi

   Madde 46 – Bu Yönetmeliğe göre yurda geçici olarak mermi getirmesine izin verilmiş olan yabancılardan;

   a) Avlananlar, avlaklarda ve av sırasında sarfedilen mermiler için, av partisine refakat edecek orman muhafaza memuru, av bekçisi veya görevlendirilecek memur, yoksa av izni alan seyahat acentası personelince,

   b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tertip olunacak atıcılık yarışlarına katılanlar, sarfettikleri mermiler için, yarışmayı yöneten adı geçen Genel Müdürlük veya federasyon yetkililerince, düzenlenen ve kullandıkları mermi adedini gösteren bir belgeyi hudut kapısında emniyet makamlarına vermek zorundadırlar.

   Yivli spor silahlarına uygulanacak esaslar

   Madde 47 – (Değişik: 16/11/1992 – 92/3721 K.)

   Yivli spor tüfek ve tabancası olarak kayıtlı bulunan bütün silahlara bulundurma ruhsatı verilir. Bu silahlar, atış poligonlarında veya atış müsabakaları ve antrenmanlarında ancak ruhsatı ile birlikte geçerli amatör sporcu lisansı beraberinde olmak şartıyla kullanılabilir. Atış poligonları veya atış müsabakaları için geçerli olmak kaydıyla, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce önceden antrenman ve müsabaka izin belgesi düzenlenir.

   Her antrenman ve müsabaka için ayrı ayrı düzenlenecek bu belgede, antrerman yeri ve günü açıkça belirtilir. Bu silahlar, ancak boş olarak paketlenmiş bir şekilde, otoların torpido gözünde ya da bagajında nakledilebilir, üstte taşınmaz.

   Bu Yönetmelik hükümlerine göre, ruhsat almaya hak kazandığı valilikçe yapılacak tahkikat neticesi tesbit edilen kişilerden, avlanma ruhsatı (avcılık belgesi) bulunanlara yivli av tüfeği taşıma ruhsatı, diğerlerine de bulundurma ruhsatı tanzim edilir.

   Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı bulunanlar, bu tüfeklerini meskun mahallerde içi boş, muhafazası içinde ve atışa hazır olmayacak şekilde nakledebilirler.

   Spor silahlarının devri

   Madde 48 – Spor silahı olarak belgeye bağlanan silahlar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden amatör sporcu lisansı almış kişilere devredilebilir.

   Silahın miras yolu ile el değiştirmesi halinde, silahın yeni sahibinin amatör sporcu lisansına sahip olması şarttır. Spor silahları da diğer silahların tabi olduğu esaslara göre işlem görür ve harca tabidir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Bıçak ve Diğer Aletler ile Benzerlerinden Bir Sanat

Veya Mesleğin İcrası İçin Kullanılması

Zorunlu Bulunanların Yapım,

Kullanım ve Nakli

   Yapım için başvuru

   Madde 49 – Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerden bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanları imal etmek isteyenlerin,Bakanlıktan yapım izni almaları zorunludur.

   Yapım izni için istenecek belgeler

   Madde 50 – Yapım izni alabilmek için, fabrika veya imalathanenin yeri ve niteliği ile daha önceden 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümlerine göre kuruluş izni alınıp alınmadığını belirleyen bir dilekçe ve bunlara eklenecek;

   a) Fabrika ve imalathaneyi yönetecek sorumluların teknik yeteneklerini belirten belgenin tasdikli suret veya fotokopisi,

   b) Bölgenin güvenliği bakımından bir sakınca olmayacağına dair mahalli zabıtaca yaptırılacak soruşturma yazısı,

   c) Yapımı tasarlanan bıçak, diğer alet ve benzerlerinin hangi sanat veya mesleğin icrasında kullanılacağı ve bunların iş sırasında kullanılmasının zorunlu olduğunu belirten, ilgililerin bağlı bulunduğu sanat ve meslek teşekküllerinin gerekçeli yazısı,

   d) İmalatı daha önce yapılmış veya yeniden tasarlanan bıçak, alet veya benzerlerinin iki adet numunesi,

   e) Mamullere vurulacak amblem ve seri numaralarını gösteren resim ve cetveller,

   ile imalatın yapılacağı il valiliğine başvurulması gerekir. Bu başvurudan sonra, ilgili valilik, görüşünü de belirtmek suretiyle dilekçe ve eklerini Bakanlığa gönderir.

   Yapım izni

   Madde 51 – 50 nci maddede belirtilen belge ve yazıların Bakanlığa intikali üzerine Genel Müdürlükçe inceleme, araştırma ve soruşturma yapılmak suretiyle genel güvenlik bakımından bir sakınca olmadığının tesbit edilmesi halinde, gerekli yapım izni verilir.

Bu izinde, yapılacak bıçak ve diğer aletlerin özellikleri ile ihtiyaç miktarı, üzerine vurulacak amblem ve seri numaraları belirtilir.

   Yapım izni, fabrika veya imalathanenin aylık kapasitesi dikkate alınarak imal edilmek istenen bıçak ve diğer aletlerin miktarına göre  sınırlanır.  İmalatın bitim  tarihi, izin  belgesi üzerinde kesin olarak gösterilir. Yapım süresi, yapımı geciktiren veya engelleyen faktör veya zorlayıcı nedenler bulunduğu takdirde, Bakanlıkça bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.

   İmalatın denetimi

   Madde 52 – Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapımına izin verilen bıçak ve diğer aletler veya benzerlerinin yapımından sonra ikişer adedi numuneye ve ülke standartlarına uygunluğunun tesbit edilmesi amacıyla Genel Müdürlüğe gönderilir.

   Bunlardan bir adedi için ekspertiz raporu düzenlenerek rapora rapten mühürlenir ve fabrika veya imalathaneye iade edilir. Diğeri ise, polis laboratuvarlarında oluşturulacak özel koleksiyona konmak üzere ve gerekli kayıtları yapılmak suretiyle muhafaza altına alınır.

   İmal edilen bıçak ve diğer aletler ile bununla ilgili kayıtlarda, Bakanlıkça, gerektiğinde merkezden görevlendirilecek ekipler vasıtasıyla tetkik ve inceleme yapılır.

   Yapım izninde gösterilenden fazla veya imalatın bitim tarihinden sonra izin alınmadan yapılan bıçak, diğer alet ve benzerleri zoralıma tabi tutulur. Sorumlular hakkında Kanunun 14 üncü maddesine göre adli işlem yapılır ve bu işyeri için bir daha yapım izni verilmez.

   Bıçak, diğer alet ve benzerlerinin alım ve satımı

   Madde 53 – Bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu olan ve Kanun kapsamına giren bıçak, diğer alet ve benzerlerini sanat veya mesleklerinin icrası için kullanmak zorunda olanlar, bunları satın almak için mahalli mülki amirliklerden kullanım belgesi almak zorundadırlar.

   İsteyen ilgililer, kullanım belgesi almak için imalathane veya fabrikasının bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine bir dilekçe ile müracaat ederler. Bu dilekçeler ilgili zabıta makamlarına havale edilerek, bu aletlerin bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılıp kullanılmadığına dair mahallinde zabıta tahkikatı yaptırılır. Gerekirse keyfiyet ilgili kurum, kuruluş veya sanat ve meslek teşekküllerinden soruşturulur. Yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda uygun görülenlere kullanım belgesi verilir.

   Nakil ve taşıma

   Madde 54 – Bıçak, diğer aletler ve benzerleri, her ne sebeple olursa olsun üstte taşınamaz.

   Bunların nakilleri aşağıda gösterildiği şekilde yapılır.

   a) Bavul, valiz, takım veya el çantalarında,

   b) Çuval, bez torba veya ambalajlarında,

   c) Araçların bagaj ve torpido gözlerinde,

   d) Ani olaylarda kullanılmayı engelleyecek tarzda kağıt veya bezle sarılıp paketlenmiş şekilde üstte.

   Bu madde hükmüne aykırı olarak bıçak, diğer aletler ve benzerlerini üstlerinde taşıyanlar, kullanım belgeleri olsa dahi, haklarında Kanunun 15 inci maddesi gereğince işlem yapılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Armağan, Hatıra ve Antika Silahlar

   Armağan silahlar

   Madde 55 – (Değişik: 2/12/1999 – 99/13749 K.)

   Kanunun 2 ve 11 inci maddelerine göre,

   a) Resmi görevle yurt dışına giden kişilerden,yabancı ülkenin devlet veya hükümet başkanları ya da hükümet üyeleri yahut genelkurmay başkanları veya kuvvet komutanları tarafından veya hükümetleri adına, kendilerine silah ve mermi hediye edilenlerin, hediye edildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen ve yurda sokulmasına izin verilen silah ve mermileri,

   b) Yurt içinde veya yurt dışında yabancı devlet veya hükümet başkanları veya hükümet üyeleri tarafından ya da hükümetleri adına, hediye edildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen ateşli veya ateşsiz silahlar ve bıçaklar,

   c) Cumhurbaşkanı, Başbakan veya Genelkurmay Başkanı tarafından hediye edildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen ateşli veya ateşsiz silahlar ve bıçaklar,

   armağan silah sayılır.

   Armağan belgesinin, armağan eden yetkili makamca imzalanmış, başlıklı ve üzerinde işlem tarih ve sayısı belirtilmiş, armağan edilen şahsın kimliğini ve silahın marka, model, çap ve seri numarasını tanımlar bir şekilde düzenlenmiş olması esastır.

   Yabancı devlet büyüklerince veya hükümetleri adına verilen armağan belgelerinin asılları ile Türkçe tercümelerinin ilgili devletin Türkiye’deki büyükelçilik veya konsoloslukları yetkililerince mühürlenmek ve imzalanmak suretiyle, belgenin ve yetkinin doğruluğunun tasdik edilmesi zorunludur.

   Armağan edilen silah, taşınması ve bulundurulması yasak olan, mükerrer ve sürekli atış yapabilen tam otomatik silahlardan ise Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Hükümet üyeleri adına bulundurma ruhsatı verilir.

   (Mülga fıkra: 17/7/2017 – 2017/10643 K.)

   Armağan silahlar ve armağan belgeleri Bakanlıkça incelenip kayda alındıktan sonra, (EK-11)’deki Armağan Silah ve Mermi Menşei Belgesi düzenlenip ilgili valiliğe veya komutanlığa gönderilerek ruhzata bağlanması veya şahsi tabanca envanterine kaydının yapılması sağlanır.

   Hatıra silahlar

   Madde 56 – Hatıra silah;

   a) Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi azalarına zafer hatırası olarak verilen veya mirasçılarına intikal eden, muayyen alameti havi olan,

   b) İstiklal Savaşından önceki savaşlardan yanlarında kalan veya mirasçılarına intikal ettiği belgelendirilen,

   c) İstiklal Savaşına katılan subay ve erat ile cephe gerisinde ulvi maksadın husulü için gayret gösterenlerin ellerinde kaldığı veya mirasçılarına intikal ettiği tespit olunan veya belgelendirilen,

d) İstiklal Savaşında cephe komutanları tarafından hizmetlerine karşılık hatıra olarak verildiği veya mirasçılarına intikal ettiği tesbit edilen,

   ateşli silah, bıçak veya kılıçları ifade eder.

   Hatıra olan ateşli silahlar ile bıçak ve kılıçlar için bulundurma izni verilir. Bu silahlar, yalnız milli bayramlar, kurtuluş günleri veya törenleri ile il valiliğinin tesbit edeceği özel gün ve törenlerde taşınabilir.

   Hatıra silahlara ruhsat verilmesi

   Madde 57 – 1923 yılından önce yapıldığı beyan edilerek, süresinde müracaat edilen hatıra silahlarda, nitelik tesbiti polis laboratuvarlarınca yapılır. 1923 yılı ve bu yıldan önce imal edildiği polis laboratuvarlarınca belirlenen ateşli silah, bıçak, kama ve kılıçlara ruhsat verilir.

   Ruhsat işlemlerinde müracaatçıdan:

   a) İstiklal Savaşı gazisi,

   b) İstiklal Savaşında şehit düşenlerin veya sonradan vefat eden gazilerin varisleri,

   olduğunu belirtir belge istenir.

   Kanun hükümlerine göre bu güne kadar hiçbir şekilde ruhsat alınmamış olan ve hatıra olduğu tesbit edilen veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince hatıra olduğu iddia edilerek, ruhsat alınması için yapılan başvuru neticesi, idarece ruhsat verilemeyen, ancak, hatıra olduğu tesbit edilen yahut 3684 sayılı Kanun hükümlerinden önce Kanuna muhalefet suçundan haklarında takibata başlanmış, ancak mahkumiyet kararları ile müsadere kararları durdurulan ve polis laboratuvar-

larınca 1923 yılından önce imal edildiği tesbit edilen silahlara, söz konusu laboratuvarlarca verilen ekspertiz raporları esas alınarak il valiliklerince ruhsat düzenlenir.

   Kanun kapsamına girdiği iddia edilerek ruhsata bağlanması için müracaat edilen silahların nitelik tesbitinde İstiklal Savaşı hatırası olmadığı veya 1923 yılından önce imal edilmediği polis laboratuvarlarınca belirlenen ateşli silah, bıçak, kama ve kılıçları bulunduran kişilere ait silahlar müsadere edilir. Ancak, bu kişiler hakkında kanuni işlem yapılmaz.

   İstisna

   Madde 58 – Harp okulları öğrencilerine veya görevleri nedeni ile muvazzaf subaylara Devletçe verilen ve bu görevleri sona erdikten sonra kendilerinde kalan veya bunların kanuni mirasçılarına intikal eden kılıç, meç ve benzeri aletler için izin vesikası aranmaz.

   Antika silahlar

   Madde 59 – Kriminal polis laboratuvarlarında antika silah olduğu tesbit edilen silahlar ruhsata bağlanabilir. Bu silahlara sadece bulundurma ruhsatı verilir. Antika silahları teşhir, gösteri ve benzeri amaçlarla nakletmek için, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde mülki amirden, naklin amacını ve süresini belirten (EK-2) deki Silah Nakil Belgesinin alınması zorunludur. 

ONUNCU BÖLÜM

Gerçek ve Tüzel Kişilerin Trap-Skeet Atış Alanı, Tabanca ve

Tüfek Atış Poligonu ve Tamir Yeri Açması

   Ön izin

   Madde 60 – (Değişik:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/11 md.)

Kapalı tabanca, açık/yarı açık atış poligonu ve trap-skeet atış alanı kurmak isteyenler; kurmak istedikleri poligonun veya atış alanının özellikleri ile nerede kurulacağına ilişkin bilgileri içeren, ortak ve yöneticilerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının belirtildiği başvuru belgesi ile bizzat veya elektronik ortamda müracaat ederek Bakanlıktan ön izin belgesi almak zorundadırlar.

Ön izin belgesi isteyenin 16 ncı maddede belirtilen durumlardan birine girmemiş olduğunun ve poligon kurulacağı yerin genel güvenlik bakımından uygun olduğunun Bakanlıkça belirlenmesinden sonra ilgiliye ön izin belgesi verilir.

   Kuruluş izni için istenecek belgeler

   Madde 61 – (Değişik:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/12 md.)

Kapalı tabanca, açık/yarı açık atış poligonu ve trap-skeet atış alanı kurmak üzere müracaat edenler, aşağıda yazılı belgeleri sağlamak zorundadırlar:       

a) Kapalı tabanca atış poligonu kurmak isteyenler için;

1 – Poligonun kurulacağı yerin mülkiyetini gösterir belge veya kira sözleşmesi.

2 – 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı.

3 – Kurulması düşünülen kapalı tabanca atış poligonunun, Türk Standartları Enstitüsü Kapalı Tabanca Atış Poligonları Standardına uygunluğunu gösteren, çevre ve şehircilik il müdürlüğünce tasdik olunmuş inşaat planı ve projesi.

b) Açık/yarı açık atış poligonu kurmak isteyenler için;

1 – Yarı açık poligon için yerleşim yerlerine en az 80 metre mesafede, açık poligonun ise yerleşim yeri dışında olduğunu gösterir çevre ve şehircilik il müdürlüğünce tasdik edilmiş 1/500 veya 1/5000 ölçekli vaziyet planı.

2 – Çevre ve şehircilik il müdürlüğünce tasdik edilmiş Türk Standartları Enstitüsü Açık ve Yarı Açık Atış Poligonları Standardına uygunluğunu gösteren inşaat planı ve projesi.

3 – Atış alanını sınırlayan çevre duvarının Türk Standartları Enstitüsü Açık ve Yarı Açık Atış Poligonları Standardına uygunluğunu gösterir planı.

4 – 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrasına göre sabit yapılar için alınmış yapı ruhsatı.

5 – Açık ve yarı açık poligonlarda güvenlik uzaklıkları içinde kalan alanı da kapsayan işyeri alanının girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını veya muvafakat alındığını gösterir belge.

6 – İşyerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten çevre ve şehircilik il müdürlüğünden alınacak uygunluk belgesi.

c) Trap-skeet atış alanı kurmak isteyenler için;

1 – Trap-skeet atış alanının yerleşim yerleri dışında olduğunu gösterir çevre ve şehircilik il müdürlüğünce tasdik edilmiş 1/500 veya 1/5000 ölçekli vaziyet planı.

2 – 1/50 ölçekli ve çevre ve şehircilik il müdürlüğünce tasdik edilmiş inşaat planı ve projesi.

3 – Atış alanını sınırlayan çevre duvarı veya en az 2 metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı, sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı, gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay planı.

4 – 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrasına göre sabit yapılar için alınmış yapı ruhsatı.

5 – Atış alanının en yakın meskun mahallere uzaklığını gösteren kroki.

6 – Atış alanı veya poligonun Uluslararası Atış Birliğinin atış poligonları hakkındaki genel ve özel teknik kurallarına uygunluğunu gösteren, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünce tasdik edilmiş planı.

7 – Güvenlik uzaklıkları içinde kalan alanı da kapsayan işyeri alanının girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını veya muvafakat alındığını gösterir belge.

8 – İşyerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten çevre ve şehircilik il müdürlüğünden alınacak uygunluk belgesi.

   Kuruluş izin belgesinin verilmesi

   Madde 62 – Verilen ön izne göre kurulan, trap-skeet atış alanları ile tabanca, tüfek atış poligonları için, 61 inci maddede belirtilen tesisin plan ve projesinin incelenmesi neticesinde, Bakanlıkça kuruluş izni verilir.(1)

   Kuruluş izin belgesi iki yıl için geçerlidir. Kuruluş, zorlayıcı ya da kabul edilebilir nedenlerle gerçekleştirilmezse, bu süre Bakanlıkça en çok bir yıl uzatılabilir.

   İşyerinin genişletilmesi, yeni tesisler eklenmesi ve diğer değişiklikler için yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden izin belgesi alınması zorunludur.

   İşletme izni

   Madde 63 – Kuruluş izin belgesi alınan atış poligonuna işletme izni verilebilmesi için, aşağıda yazılı belgelerle il valiliğine bir dilekçe ile başvurulur.

   a) (Değişik:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/14 md.) Kapalı tabanca ve açık/yarı açık atış poligonunun mevzuat hükümlerine ve Türk Standartları Enstitüsünce belirlenen standarda uygun olarak yapıldığına ilişkin Türk Standartları Enstitüsü Kurumu Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı raporu.

b) (Değişik:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/14 md.) Trap-skeet atış alanının mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair il çevre ve şehircilik müdürlüğü raporu.

   c) (Mülga:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/14 md.)

   d) (Mülga:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/14 md.)  

   e) Yangın yönünden gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye kuruluşu raporu,

   f) (Değişik:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/14 md.) Atış poligonunun ve atış alanının sorumluluğunu yüklenecek mesul müdürün, bu konuda vereceği noterlikçe onaylı taahhütnamesi.

   g) (Değişik:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/14 md.) Atış poligonu ve atış alanının sahibince hazırlanan ve il emniyet müdürlüğü veya il jandarma komutanlığınca onaylanmış işletme ve çalışma yönergesi ile güvenlik yönergesi.

h) (Ek: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Atış nezaretçisi görevlendirildiğine dair iş sözleşmesi.

ı) (Ek: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) (Değişik:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/14 md.) Poligon ve atış alanının sahibi veya çalışanlarından en az birine ait ilkyardımcı sertifikası.

   Dilekçe ve ekleri valilikçe Bakanlığa gönderilir. Atış poligonunun bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu tesbit edildiğinde, Bakanlıkça (Ek-12) deki İşletme İzin Belgesi verilir.

____________

(1) 11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 13 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ve işletme özelliğine uygunluğunun il bayındırlık ve iskan müdürlüğünce mahallen yaptırılacak inceleme neticesinde onaylanması şartıyla” ibaresi “incelenmesi neticesinde” şeklinde değiştirilmiştir.

   (Değişik fıkra: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) İşletme izin belgesi almak isteyen kişinin, mesul müdürün ve atış nezaretçisinin 16 ncı maddede belirtilen durumlardan birine girmemiş olması ve Bakanlıkça belirlenen şartları taşıması gerekmektedir. Verilen işletme izin belgeleri beş yıl için geçerlidir ve süresi sonunda yeniletmek isteyenler, 61 inci madde ile bu maddede belirtilen belgeleri yenileyerek tekrar başvuru yapmak zorundadır.(1)

   Poligon güvenlik tedbirleri

   Madde 64 – Poligonda uyulması gereken güvenlik tedbirleri şunlardır.

   a) (Değişik:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/15 md.) Yarı açık atış poligonlarının en yakın yerleşim yeri ve diğer işyerlerinden en az 80 metre uzaklıkta, açık atış poligonlarının yerleşim yeri dışında olması ve Türk Standartları Enstitüsü Açık ve Yarı Açık Atış Poligonları Standardında belirtilen güvenli alan mesafelerine uyması gereklidir. Kapalı tabanca atış poligonları ve atış alanı kurulması halinde ise bu uzaklık aranmaz.

b) (Değişik:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/15 md.) Kapalı tabanca, açık/yarı açık atış poligonlarının Türk Standardları Enstitüsünce belirlenen standarda uygun olması zorunludur.

c) (Değişik:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/15 md.) Trap-skeet atış alanlarının güvenli alan mesafesinin en az 600 metre olması zorunludur.

   d) (Mülga:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/15 md.)

   e) (Mülga:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/15 md.)

   f) (Mülga:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/15 md.)

   g) (Mülga:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/15 md.)

   Poligonlara silah ve mermi temini

   Madde 65 – Atış poligonlarında demirbaş olarak bulundurulacak tabanca ve yivli tüfeklerin temini için Bakanlıktan izin alınır.

   Poligonlarda ne miktarda ateşli silah ve cephane bulundurulacağı, Bakanlıkça tayin ve tesbit edilir. Bakanlığın olurundan sonra cins ve miktarı belirlenmiş bulunan silah ve cephane, isteğe bağlı olarak yerli üretim yoluyla veya ithal edilen mermilerden karşılanır.

   Yurt içinden temin edilecek silah ve cephaneler için, Bakanlığın oluru ile miktar tesbitine ilişkin yazısı yeterlidir.

   Bu maddede yazılı esaslar içerisinde belirlenerek ithal edilen veya iç piyasadan temin edilen silahlar ile mermilerinin, Bakanlığın işyerini faaliyetten men etmesi veya silahın veya mermisinin tamamen çalışamaz durumda olması haricinde, bir başkasına devri mümkün değildir. Bu silah ve mermiler, Bakanlığın oluru ile bir başka poligona veya Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna devredilebilir.

   _________________

(1) 11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 14 üncü maddesiyle, bu fıkranın son cümlesinde yer alan “her beş yılda bir yenilenebilir” ibaresi “süresi sonunda yeniletmek isteyenler, 61 inci madde ile bu maddede belirtilen belgeleri yenileyerek tekrar başvuru yapmak zorundadır” şeklinde değiştirilmiştir.

Silah ve cephanenin muhafaza, kullanılması ve bildirilmesi

   Madde 66 – Bu Yönetmelik hükümlerine göre temin edilen silah ve mermiler özel depolarda muhafaza edilir. Muhafaza edilecek silah ve mermi adedi az ise; içleri uygun bir malzeme ile ateşe dayanıklı hale getirilmiş, çelikten yapılmış, özel ve sabit demir kuşaklı ve takviyeli, kilitli çelik dolap veya sandıklar kullanılabilir. Silah ve mermi miktarının çok olması halinde ise, kapı ve pencereleri kolay açılamayacak şekilde, demir parmaklıkla takviye edilmiş depoda muhafaza edilir.

   (Değişik ikinci fıkra:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/16 md.) Poligonların, bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uyup uymadıkları ve gerekli güvenlik tedbirlerini alıp almadıkları, Bakanlıkça denetlenir. Denetlemeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

   Atış alanı veya poligonundaki silah ve mermiler aşağıdaki esaslara uygun olarak kullanılır.

   a) İthaline veya iç piyasadan teminine izin verilerek, atış poligonlarında muhafaza altına alınan cephane, bu poligonlarda atış maksadıyla kullanılır.

   b) Kurulan atış poligonlarında, 18 yaşını ikmal etmiş herkes, silah ruhsatı olup olmadığına bakılmaksızın atış yapabilir.

   c) 18 yaşını ikmal etmemiş kişiler, yanlarında veli veya vasileri bulunmak suretiyle atış poligonlarından yararlanabilirler.

   d) (Değişik:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/16 md.) Atış poligonlarında atış yapmak üzere gelen kişilere ait silah, ruhsat ve kimlik bilgileri, yapılan atışlarda kullanılan silah ve mühimmat kullanımı ile poligona satın alınan mühimmat miktarı, merkezi kayıt sistemine atış poligonu sahibi ya da yöneticileri veya mesul müdürleri tarafından aynı gün içerisinde kaydedilir. Bu kayıt aynı zamanda bildirim sayılır.

   Silah ve cephanenin kaydı ile devri

   Madde 67 – Atış poligonlarında her ateşli silah ve her çaptaki cephane için ayrı ayrı defter tutulur. Bu defterlerde, silahların ve cephanelerin giriş ve demirbaş kayıtlarıyla cephanenin ne şekilde kimler tarafından ve ne miktarda sarf edildiği belirtilir ve atıcının imzası alınır.

   Herhangi bir sebeple kullanılamayan veya hurdaya çıkarılan silah, mermi ve diğer aksam, bir tutanakla Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna devredilerek silah ve mermi demirbaş defterinden düşülür ve bir listeyle Bakanlığa bilgi verilir.

   Atış poligonlarında uyulması gerekli kurallar

   Madde 68 – Atış poligonunda görevliler ve atıcılar tarafından uyulması gereken kurallar şunlardır.

   a) Görevliler, poligonlara alkollü olarak girmek ve atış yapmak isteyenleri men ederler.

   b) Atışı idare eden görevli emir verinceye kadar, atıcı cephane dağıtma yerinden cephane alamaz ve cephane ile ilgili görevli de cephane veremez.

   c) Silahlar, sadece atış hattında doldurulur ve boşaltılır.

   d) Silahlar, sadece atışı idare eden görevlinin komutu üzerine doldurulur.

   e) Atışı idare eden görevli atış yolunun emniyette bulunduğunu görüp “DOLDUR” ve “ATIŞ SERBEST” komutunu verinceye kadar herhangi bir atış noktasından atış yapılamaz.

f) Atış görevlisi tarafından muayeneden geçip, boş ve emniyetli durumda olmayan hiçbir silah atış hattı dışına çıkarılamaz.

   g) Emniyette olsun veya olmasın, silah, atış hattında bir yerden başka bir yere dolu olarak taşınamaz.

   h) Sıcak namlulu bir silahın namlusunda fişek bırakılamaz.

   ı) Atış hattının gerisinde iken silah kurulamaz ve doldurulamaz.

   i) Atış yapılacak veya atış yapılan silahların basit onarım ve temizleme işleri, atış hattı dışında ayrı bir bölmede gerçekleştirilir. Bu bölüme, görevlilerden başkası giremez.

   j) Atış yerinde meydana gelebilecek kazalarda ilk yardım müdahalesi yapabilmek için, lüzumlu ilk yardım malzemesi ve ilaçların bulundurulması zorunludur.

   Bu maddede belirtilen kuralların, trap-skeet atış alanı, tabanca ve tüfek atış poligonlarında herkesin görebileceği bir yere atış talimatnamesi olarak asılması zorunludur.

   İşletme izin belgelerinin iptali

   Madde 69 – (Değişik:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/17 md.)

Poligonların yapısal ve donanım yönünden eksikliklerinin tespiti halinde bu durumun giderilmesi için poligon yetkililerine yeterli süre verilerek uyarıda bulunulur. Verilen sürenin sonunda eksikliklerin giderilmemesi veya poligon sahiplerinin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareketleri ve riayetsizliklerinin tespiti halinde poligon işletme izin belgeleri geçici veya daimi olarak Bakanlıkça iptal edilir.

   Silahlarda yapılacak tamir ve değişiklikler

   Madde 70 – (Değişik: 16/11/1992 – 92/3721 K.)

   Ruhsatlı silahlara sahip olanlar, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde bu silahlarını tamir ettirebilirler.

   a) (Değişik: 2/12/1999 – 99/13749 K.)

   Ruhsata bağlanarak tescil edilmiş tabanca, yivli ve yivsiz tüfekler üzerinde yapılacak basit tamirat, boyama, işleme ve dürbün montajı gibi işlemler izne tabi değildir. Ancak tabanca ve yivli tüfeklerin ana ve balistik önemi haiz parçaları olan namlu, sürgü, çerçeve, çıkarıcı, tırnak ateşleme iğnesi ve mekanizma başı üzerinde yapılması istenilen tamir veya tadilat için, silah tamir yeri açma ruhsatı bulunan tamirci tarafından bu hususla ilgili düzenlenmiş raporla birlikte valiliğe müracaat edilir. Valilik bu müracaatı silahla birlikte ilgili Kriminal Polis/Jandarma Laboratuvarına gönderir. Buradan alınacak rapora istinaden valilikçe tamir veya tadilat izni verilebilir.

   b) (Değişik: 25/10/2000 – 2000/1550 K.) Silahların parça değişikliği gerektiren tamiratlarında yukarıdaki bentte belirtildiği şekilde sözkonusu silahlara ait ana parçaların yurt dışından temini Bakanlığın iznine tabidir. Seri numarasının bulunduğu ana parçalar üzerinde yapılması gerekli görülen değişiklik, kayıtlı bulunan seri numarası değiştirilen yeni parça üzerine ilgili Kriminal Polis Laboratuarında işlenerek kayıtlara geçmesi sağlanır.

   Silah tamirhanesi açma izni

   Madde 71 – (Değişik: 2/12/1999 – 99/13749 K.)

(Değişik: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Ateşli ve ateşsiz silahları tamir yeri ve bu yere bağlı şube açma izni, mahalli kolluk tarafından yapılacak tahkikattan sonra tamir yerinin açılacağı yer valiliğince verilebilir.

Silah tamirhanesi ve şubesini açma izninin verilebilmesi için;

   a) Silah tamirhanesi ve şubesini açmak isteyenlerin, 16 ncı maddede belirtilen hallerden birine girmemiş olması ve Bakanlıkça oluşturulan yetkili uzman komisyon tarafından yapılacak mesleki yeterlilik sınavını kazanmış olması,

   b) Açılması istenilen tamirhanenin ve şubesininmeskun mahal içinde, genel güvenlik bakımından uygun yer ve konumda olması ve uygun fiziki şartları taşıması,

   c) Silah tamirhanesinde ve şubesinde çalıştırılacak işçilerin sigortalı olması ve 16 ncı maddede belirtilen hallerden birine girmemiş olması,

   şartları aranır.

(Değişik: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Bu Yönetmelik hükümlerine göre istenen belgelerin valiliğe ibraz edilmesi halinde ek-13’te yer alan Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatı düzenlenir.

(Değişik: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatları beş yıl geçerli olup, gerekli şartların varlığı halinde her beş yılda bir valilikçe yenilenebilir. Geçerlilik süresi sona eren ruhsatın yenilenmesi için yapılacak yazılı tebligata rağmen idarece kabul edilebilir zorunlu bir mazereti bulunmadığı halde, en geç üç ay içinde müracaat etmeyenler, ruhsatları yenileninceye kadar valilikçe faaliyetten menedilirler.

(Değişik: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Silah tamirhaneleri ve şubelerinin denetimi valilikçe yapılır. İkinci fıkrada belirtilen şartlarda eksiklik bulunduğunun tespiti halinde, yeterli süre verilerek eksikliklerin tamamlanması hususu ilgiliye tebliğ edilir. Tebligat tarihinden itibaren verilen süre içinde eksiklikler giderilmezse silah tamirhanesi valilik tarafından re’sen geçici veya sürekli olarak kapatılabilir.

(Değişik: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatı alan kişilerin, irtibat büroları açmalarına büronun açılacağı yer valiliğince izin verilebilir. Açılan irtibat bürolarında sadece tamir yerine gönderilecek veya sahiplerine teslim edilecek silahların geçici olarak çelik kasalarda muhafazası yapılır. Silah muhafazası için uygun yer ve çelik kasası bulunmayan yerlere irtibat bürosu açma izni verilmez.

   İrtibat bürolarıyla silah tamir yeri arasında silah nakil işinde çalıştırılacak kişilerin de ikinci fıkranın (c) bendindeki şartları taşımaları gerekir. Bunlardan, silah nakil işinde çalışanlara valilikçe, bu işte çalıştığı sürece ve en fazla beş yıl geçerli (Ek-6)’daki Silah Nakil Belgesi verilebilir. Silah Nakil Belgesi, tamir yeri ile irtibat büroları arasındaki güzergahta ve silahların güvenli bir şekilde ambalajlanmış olarak valiz, çanta, sandık vb.içinde muhafazalı bir şekilde nakli için geçerli olup, aksine hareket edenlerin silah nakil belgeleri valilikçe iptal edilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Personel Zati Demirbaş Tabanca Satışı (1)

Madde 72 ila 84 – (Mülga: 2/12/1999 – 99/13749)

——————————

(1) 2/12/1999 tarihli  ve 99/13749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki yönetmelik ile Onbirinci Bölüm, bölüm başlığıyla birlikte ve bu bölümde yer alan 72 ila 84 üncü maddeler yürürükten kaldırılmıştır.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Ruhsat işlemleri, ruhsatların şekli (1)

   Madde 85 – (Değişik: 16/2/1999 – 99/12448 K.)

   Bu Yönetmelikle düzenlenen, Genel Müdürlükçe yerine getirilen işlemlerden jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet etmekte olan gerçek ve tüzel kişilere ilişkin işlemler aynı esaslara göre Genel Komutanlıkça yerine getirilir.

   Birinci fıkradaki esaslar doğrultusunda jandarma tarafından yerine getirilecek işlemlere ilişkin olarak, polis laboratuvarınca yerine getirilen görevler jandarma kriminal laboratuvarınca yerine getirilir.

   (Değişik fıkra: 2/12/1999 – 99/13749 K.) Ruhsatların rengi, şekli, muhtevası, basımı, dağıtımı, hizmet bedelleri, ruhsatlı silahlar ile silahların sahibine ait bilgilerin kaydedileceği defterlerin şekil ve kayıt usulleri Genel Müdürlük ve Genel Komutanlığın müşterek çalışmaları ve koordinasyona ilişkin esaslar ile diğer hususlar Bakanlıkça tespit edilir.(2)

   (Ek dördüncü fıkra:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/18 md.) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen ruhsatların basımı ve dağıtımı için hizmet bedeli alınır. Alınacak hizmet bedelleri ile tahsili ve harcamaya ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Af kapsamına giren silahlar

   Madde 86 – 3684 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi hükmü uyarınca af kapsamına giren silahların polis laboratuvarlarında yapılacak tesbitleri sırasında silahın imal tarihinin kesin olarak tesbiti mümkün olmadığı takdirde, silahın model yılı esas alınır ve af ile ilgili işlemler bu tarih itibariyle yapılır.

   Yürürlükten kaldırılan hükümler

   Madde 87 – 15/1/1982 tarihli ve 8/4182 sayılı, 17/6/1987 tarihli ve 87/11900 sayılı ve 5/6/1989 tarihli ve 89/14238 sayılı Bakanlar Kurulu kararları yürürlükten kaldırılmıştır.

   Ek Madde 1 – (Ek : 13/1/1992 – 92/2635 K.; Değişik: 2/12/1999 – 99/13749 K.)

   Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nca üretilen veya Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nca ithal edilen veya ettirilen tabanca ve yivli av tüfeği, fişekleri, 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük’ün 113 üncü maddesine göre patlayıcı madde satış izin belgesi alma ön şartıyla, aynı Tüzüğün 83 üncü maddesinde belirtilen birinci, ikinci ve üçüncü gruba dahil satıcılardan bu Yönetmelik hükümleri gereğince tespit edilecek şartları yerine getirenlere, valilikçe, Mermi Satış İzin Belgesi verilebilir. Mermi Satış İzin Belgesi sahipleri, aynı gün içerisinde merkezi kayıt sistemine kaydetmek kaydıyla, ruhsat sahiplerine ve kendi aralarında mermi satışı yapabilirler. (Ek cümle:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/19 md.) Bu kayıt aynı zamanda bildirim sayılır.(3)

   Mermi Satış İzin Belgesi olanların depo ve satış yerlerinde bulundurabilecekleri mermi miktarı, muhafazası ve naklinde alınacak tedbirler, bi-rinci fıkrada belirtilen Tüzük hükümleri de dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.

——————————

(1) 16/2/1999 tarihli ve 99/12448 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki yönetmelik ile bu madde başlığı değiştirilmiştir.

(2) 11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 18 inci maddesiyle, bu fıkraya “Ruhsatların rengi, şekli, muhtevası,” ibaresinden sonra gelmek üzere “basımı, dağıtımı, hizmet bedelleri,” ibaresi eklenmiştir.

(3) 11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 19 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Mermi Satış İzin Belgesi sahipleri, en geç üç gün içinde valiliğe bildirmek kaydıyla,” ibaresi “Mermi Satış İzin Belgesi sahipleri, aynı gün içerisinde merkezi kayıt sistemine kaydetmek kaydıyla, ruhsat sahiplerine ve” şeklinde değiştirilmiştir.

(Ek fıkra: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Belirlenen hususlara aykırı hareket edenlere aykırılığın giderilmesi için yeterli süre verilerek uyarıda bulunulur. Aykırılığın giderilmemesi halinde ilgililerinin belgeleri geçici veya durumun ağırlığına göre sürekli olarak valiliklerce geri alınır. Aykırılığın suç oluşturması halinde ise uyarı yapılmaksızın Mermi Satış İzin Belgesi iptal edilerek adli makamlara intikal ettirilir.

Ek Madde 2 – (Ek: 16/11/1992 – 92/3721 K.; Değişik: 2/12/1999 – 99/13749 K.)

   Valiler, 7 nci ve Ek-1 inci maddelerde belirtilenler hariç olmak üzere, bu Yönetmelik hükümlerine göre haiz oldukları yetkilerini, gerekli gördükleri takdirde, kısmen veya tamamen vali yardımcılarına ya da kaymakamlara yazılı olarak devredebilirler. Yetki devrinde, ilçe polis ve/veya jandarma teşkilatlarının bu hizmetler için yeterli birim veya personele sahip olmaları dikkate alınır. (1)

   Ek Madde 3 – (Ek:16/11/1992-92/3721 K.;Değişik: 2/12/1999 – 99/13749 K.)

   Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu maddelerine göre kurum, kuruluş veya kişilerin satın aldığı demirbaş silahlar, silah demirbaş defterine kaydolunur. Bu silahlar, adına silah taşıma ruhsatı düzenlenen kişi dışında başkası tarafından taşınamaz. Ruhsat sahibi kişi, ruhsatta kayıtlı demirbaş silah dışında başka silah taşıyamaz. Demirbaşa kayıtlı silah ve mermiler, özel oda, kasa veya dolaplarda muhafaza edilir. Bu silah ve mermilerin muhafazasında statülerine göre yetkili amir veya sahipleri sorumludur.

   Bu Yönetmeliğe göre demirbaş silah taşıma ruhsatı verilen kişilerin görevden ayrılması, taşıma ruhsatı verilecek başka görevli bulunmaması veya bu göreve giterilecek kişilerin işe başlamalarının geçikmesi halinde, demirbaş silah, kurum yetkilisi veya sahibi tarafından görevlendirilecek bir sorumlu tarafından muhafaza edilir. Silahlara ait demirbaş kaydı, bu silahları taşıyacak kişiler göreve başlayıncaya kadar, sadece işyerinde bulundurma yetkisi verir. Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre demirbaş silaha sahip işyerleri, bu silahların demirbaşa kaydından itibaren beş yılda bir yenileme işlemi yapmamaları halinde, 3 üncü maddeye göre işlem yapılır. Ayrıca, demirbaşsilaha ihtiyacı kalmayan kurum veya işyerlerine ait silahlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre durumları uygun olan kişi veya kuruluşlara ubulüne uygun olarak devredilebilir.

   Ek Madde 4 – (Ek: 16/2/1999 – 99/12448 K.)(2) (Mülga: 17/7/2017 – 2017/10643 K.)

   Ek Madde 5 – (Ek: 16/2/1999 – 99/12448 K.)(2)

   İllerde ve eğer yetki devredilmişse ilçelerde silah ruhsatı verilebilmesine ilişkin olarak yapılacak işlemler en üst düzey emniyet veya jandarma yetkilisinin (illerde il jandarma komutanları, ilçelerde ilçe jandarma komutanları) imzasıyla mülki idare amirinin onayına sunulur.

——————————

(1) 17/7/2017 tarihli ve 2017/10643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 21 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan “, kaymakamlara” ibaresi “vali yardımcılarına ya da kaymakamlara” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 2/12/1999 tarihli ve 99/13749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki yönetmelik ile; Ek 4 ve Ek 5 inci maddeler yürürlükten kaldırılmış olup mevcut Ek Madde 6 ve Ek Madde 7, Ek Madde 4 ve Ek Madde 5 olarak teselsül ettirilmiştir.

Ek Madde 6 – (Ek : 23/6/2008 – 2008/13846 K.)

   Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen her türlü izin, belge ve ruhsatlar ile kayıt işlemlerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına yer verilir.

Ek Madde 7 – (Ek:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/20 md.)

Bu Yönetmelik kapsamında yer alan iş ve işlemlere ilişkin müracaatlar bizzat veya elektronik ortamda yapılır. Elektronik ortamdan alınamayan belgeler, müracaatçı tarafından ibraz edilir.

   Geçici Madde 1 – (Ek: 16/2/1999 – 99/12448 K.; Değişik: 25/10/2000 – 2000/1550 K.)

   Emniyet Genel Müdürlüğünden Jandarma Genel Komutanlığına devredilecek hizmetlere ilişkin devir işlemleri Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre 31/12/2001 tarihine kadar tamamlanır.

   Geçici Madde 2 – (Ek: 25/10/2000 – 2000/1550 K.)

   Sahil Güvenlik Komutanlığı personel temini bakımından müstakil yapıya kavuşuncaya kadar Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman erbaşların silah ruhsat işlemleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yürütülür.

Geçici Madde 3- (Ek: 17/7/2017 – 2017/10643 K.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kuruluş veya işletme izni almış olan poligonların bir yıl içerisinde 61 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan projeleri Bakanlığa iletmeleri halinde söz konusu izinleri devam eder. Projesini bir yıl içerisinde iletmeyen poligonların faaliyetleri projesini teslim edinceye kadar durdurulur.

Geçici Madde 4- (Ek:RG-10/5/2019-30770-C.K.-1055/5 md.)

Bu maddenin yayımı tarihinde Cumhurbaşkanlığı, birim başkanları, genel sekreteri, genel sekreter yardımcıları ve Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği özel kalem müdürü görevinde bulunmuş olanlar, müsteşarlık görevinde bulunmuş olanlar ile 6136 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde sayılan kamu görevlilerinin elde ettiği haklar saklıdır.

Geçici Madde 5 – (Ek:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/21 md.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, kuruluş izni ve işletme izin belgesi almış olan poligonların bu izinleri, tabi oldukları süre sonuna kadar geçerlidir.

   Yürürlük

   Madde 88 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

   Yürütme

   Madde 89 – Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.(1)

_____________

(1) 10/5/2019 tarihli ve 30770 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1055 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 6 ncı maddesi ile bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

21/3/1991 TARİHLİ VE 91/1779 SAYILI YÖNETMELİĞE İŞLENEMEYEN

HÜKÜMLER

   2/4/1997 tarihli ve 97/9510 Yönetmeliğin Geçici Maddeleri:

   Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce mevzuata uygun ruhsat almış olanların kazanılmış hakları saklıdır. Ancak, bu Yönetmelikle getirilen yeni hükümler nedeniyle durumu 16 ncı madde kapsamına girenlerin taşıma ruhsatları, süresi sonunda, bulundurma ruhsatına çevrilir.

Geçici Madde 2 – Ruhsatları, kanuni süresi sonunda altı ay içinde yeniletmemeleri nedeniyle iptal edilmiş olanların durumları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde müracaat etmeleri halinde, yeniden değerlendirilir.

 (Ek-1)

(Mülga: 17/7/2017 – 2017/10643 K.)

Yorum yapın

Ara

Search

Üst
Bize Ulaşın