SİLAH RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı talep edenler, ikamet ettiği yer valiliğine (yetki devri yapılmış ise Kaymakamlığa) aşağıda belirtilen belgelerle müracaat ederler.

1) Silah taşıma veya bulundurma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe,
2) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3) Silah ruhsatı istek formu,
4) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
5) (6183 sayılı Kanun’un 22/a maddesi gereğince düzenlenen) 1.000 lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge.

İşyerinde bulundurma ruhsatı talep edenlerden yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
• İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
• Mükellefiyeti gösterir vergi dairesi yazısı,
• İşyeri ortaklık veya şirkete ait ise yönetimin buna ilişkin kararı ve muvafakat yazısı

Can güvenliğinden taşıma ruhsatı talep edenler (91/1779 Sayılı Yönetmeliğin 7 inci maddesi)
(a) Bendi: Can güvenliğinin hangi nedenle tehlike içinde olduğu belirtiliyor ise bunu gösteren belgeler,
(b) Bendi: Şehitlik durumunu gösteren belge (talep sahibinin şehit ile yakınlık derecesi Kimlik ve Adres Paylaşım sisteminden tespit edilecektir),
(c) Bendi: Koruma altına alındığına dair yazı ve Bakanlığın muvafakati.

Yürütülen görev ile yapılan iş veya meslek nedeniyle verilecek taşıma ruhsatlarında yukarıda belirtilen belgelere ilaveten gerekli diğer belgeler;
91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre taşıma ruhsatı talep edenlerden görev belgesi; kamu görevlilerinin çalıştıkları kurumların mevzuatına göre yetkili birim amiri tarafından imzalanmış, mühürlü, tarih ve sayılı olacaktır. Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.

91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin “Taşıma Ruhsatı Verilebilecek Diğer Meslek Mensupları” başlıklı 9’uncu maddesine göre taşıma ruhsatı talep eden iş veya meslek sahipleri için gerekli diğer belgeler:

(b) Fahri Temsilciler
• Şahsın görev ve silah taşıma ruhsatı talebiyle ilgili Dışişleri Bakanlığının yazısı.

(c) Basın Mensupları

• Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün yazısı,
• Sarı basın kartı fotokopisi.

(d) Kuyumcu ve Sarraflar

• İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Oda kayıt belgesi.

(e) Patlayıcı Maddeleri Satın Alma Ve Satış Ruhsatı, Patlayıcı Madde Deposu, Yivsiz Av Tüfeği İmalathanesi, Ruhsatlı Silah Tamirhanesi Sahipleri, Güvenlik Belgesi Sahipleri

• İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Oda kayıt belgesi,
• Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi,

Güvenlik belgesi olan kişilerden;
• İş sahibinin yazılı müracaatı,
• İş sahibinden istenen belgeler ((e) bendi için),
• Güvenlik belgesi fotokopisi,
• Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin İşveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

(f) Banka Müdürleri

• Yetkili birim amiri tarafından imzalanmış görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olması gerekmektedir.).

(g) Pilotlar

• Kurum yazısı,
• Pilotluk lisans fotokopisi.

(h) Yıllık Satış Tutarı (Ciro)

• İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
• Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını (ciro) gösterir vergi dairesi yazısı (Serbest bölge veya başka bir nedenle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı),
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Oda kayıt belgesi.

(ı) Arazi Sahipleri

• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
• Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,
• Ziraat odasından veya il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
Bu bentle ilgili olarak, 11.12.1998 tarih ve 23550 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren EK-3’teki normlar uygulanacaktır.
(i) Sürü Sahipleri

• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
• Ziraat odasından veya il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
• Hayvan sayısını gösterir il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü yazısı.
Bu bentle ilgili olarak, 11.12.1998 tarih ve 23550 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren EK-3’teki normlar uygulanacaktır.
(j) Müteahhitler

• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Oda kayıt belgesi,
• İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi.

(k) Akaryakıt İstasyonu Sahipleri

• İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Oda kayıt belgesi,
• Bayilik sözleşme fotokopisi.

(l) Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Adına Akaryakıt Satışı Yapanlar

• İş sahibinin yazılı müracaatı,
• İstasyon sahibinden ((k) bendi için) istenen belgeler,
• Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

(m) Sigortalı Olarak En Az 50 İşçi Çalıştıranlar

• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Oda kayıt belgesi,
• Müracaat tarihinde ve bir yıl geriye dönük çalıştırılan işçi sayısını ve ödenen prim gün sayısını belirten SGK yazısı, (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır),

Bekçi, veznedar ve mutemetler için;

• İş sahibinin yazılı müracaatı,
• İş sahibinden istenen belgeler ((m) bendi için),
• Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

(n) Poligon Sahipleri

• İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Oda kayıt belgesi,
• İşletme ruhsatı fotokopisi,

Poligonda görevli bekçilerden;

• İşverenin yazılı müracaatı,
• İşverenden istenen ((n) bendi için) belgeler,
• Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

(o) Müze Ve Anıtları Koruyan Bekçiler

• Kişi/kurumun yazılı müracaatı,
• Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

(ö) Arıcılık Yapanlar

• Ziraat odasından veya il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
• Kovan adedini belirten, il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünün yazısı,
• 2000 kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla en fazla 1 yıl öncesine ait),
• Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancık müdürlüğünün yazısı,
• Oda kayıt belgesi.

(p) Patlayıcı Madde Depolarının Korunması İle Görevli Bekçiler

• İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Oda kayıt belgesi,
• İş sahibinin yazılı müracaatı,
• Depo izin belgesi fotokopisi,
• Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

(r) Asli Memur Statüsünü Kazanmış Olup İhraç Ve Benzeri Sebepler Dışında Tamamen Kendi İsteği İle Kurumlarından Ayrılanlar
• Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı.

(s) Dövize İlişkin İşlem Yapanlar

• İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
• Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
• Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
• Oda kayıt belgesi,
• Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi.

(ş) Avukatlar:
• Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı.

Noterler:
• Noterlik görev belgesi,
• Vergi dairesi yazısı,
• Oda kayıt belgesi.

(t) Oda, Birlik, Federasyon Ve Konfederasyonların Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyeleri İle Meclis Üyeleri

• Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı,
• Görevle ilgili seçim tutanağı.

(u) En Az Bir Dönem Köy Veya Mahalle Muhtarlığı Yapmış Olanlar

• Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
• İl/ilçe seçim kurulu yazısı.

(ü) En Az Bir Dönem Belediye Başkanlığı Veya İl Genel Meclis Üyeliği Yapmış Olanlar

• Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
• İl/ilçe seçim kurulu yazısı.

Kaynak:http://www.ozelguvenlik.pol.tr/sayfalar/S%C4%B0LAH.aspx1 Nisan 2019 10:56

Bu ilanın süresi doldu